Fotoselli Kap? Aksaray| Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Zonguldak

Fotoselli Kap? Aksaray/ Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Zonguldak

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Aksarayfirmas?y?z. Fotoselli Kap? Zonguldak aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Zonguldak i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; A?a??ren, Eskil, G?la?a?, G?zelyurt, Ortak?y ve Sar?yah?i.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Aksaray, kuzeyden K?r?ehir, do?udan Nev?ehir, g?ney do?udan Ni?de, kuzey bat?dan Ankara ve bat? ve g?neyden Konya illeri ile ?evrilidir. T?rkiye' nin ikinci b?y?k g?l? olan Tuz G?l?n?n g?neydo?usunda yer alan Aksaray ilinin yery?z? ?ekillerini, Hasan Da??, Melendiz Da?lar? ve Ekecik Da?? gibi eski volkanik da?lar ile bu da?lardan p?sk?ren lavlar?n meydana getirdi?i platolar ve ovalar olu?turmaktad?r. ?klimi: Aksaray Fotoselli Kap? ?linde ?? Anadolu iklimi olan karasal iklim ?zellikleri g?r?lmektedir. Yazlar s?cak ve kurak, k??lar ise so?uk ve genellikle karl? ge?mektedir. Tarih?esi: Kapadokya B?lgesi i?inde yer alan Aksaray ?li, M?. 8.000' den itibaren iskan edilmi?tir. A??kl? H?y?k, Akeramik Neolitik D?neme ait Anadolu' daki ilk k?y yerle?imlerinden birisidir. Tarihi s?re? i?erisinde Aksaray ?e?itli medeniyetlere be?iklik yapm??t?r. M?. 3000-2000 y?llar? aras?nda Asur Ticaret Kolonileri Devrinde en ?nemli ticaret merkezlerinden birisi kent merkezi yak?nlar?ndaki Acemh?y?k' t?r. ?lde daha sonra Hitit, Roma, Bizans, Sel?uklu ve Osmanl? D?nemleri ya?anm??t?r. MS. 1. y?zy?lda havari Aziz Paul ve m?ridleri taraf?ndan Anadolu' da yay?lmaya ba?layan H?ristiyanl?k ?ok tanr?l? Roma taraftarlar?n?n b?y?k tepkisine neden oldu?undan, ilk H?ristiyanlar korunmak amac?yla bu y?reye gelmi?lerdir. 1142 y?l?nda Sel?uklu egemenli?ine giren, 1923 y?l?nda il olan Aksaray, 1933 y?l?nda Ni?de iline ba?l? il?e, 1989 y?l?nda ise tekrar il olmu?tur. Ne Yenir: Aksaray? da hububat ?retiminin geni? bir alana yay?lm?? olmas? ile bundan yap?lan yiyecekler, hayvanc?l???n geli?mi? olmas? dolay?s? ile yemek k?lt?r?ne yans?m??, bamya ?orbas?, ??rek, ?epe, eri?te, kuskus, mayal?, dolma mant?, so?anlama, ?i?leme, sar???burma, h??merim bilinen y?resel yemeklerdir. Helvadere kasabas?n?n da alabal?klar? lezzetleriyle ?nl?d?r. Ne Al?n?r: T?rk hal? dokumac?l???n?n bug?n Anadolu? da devam ettirildi?i yerlerden birisi de Aksaray Ta?p?nar? d?r. Ta?p?nar hal?lar?n?n g?n?m?ze de?in korudu?u ?zelliklerden bir tanesi atk?, ??zg? ve d???m iplerinin tamamen y?n olmas?d?r. ?plerin renklendirilmesinde ise genelde do?al boya kullan?lmaktad?r. Ta?p?nar hal?lar? taban, kelle, ?ift somya, minder, namazl?k, yast?k, heybe ve e?erlik ?rt?s? ad? verilen ?e?itlerde dokunmu?tur. Son y?llarda en ?ok yast?k ve yen hal?s? denilen ?ift hal? dokunmaktad?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri aksaray

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı