Fotoselli Kap? Ardahan| Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Ardahan

Fotoselli Kap? Ardahan/ Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Ardahan

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Ardahanfirmas?y?z. Fotoselli Kap? Ardahan aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Ardahan i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; ??ld?r, Damal, G?le, Hanak, Posof.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Kuzeyde ve do?uda G?rcistan topraklar?, g?neyde Kars, bat?da Artvin ve Erzurum illeriyle s?n?rl?d?r. ?lin en ?nemli akarsuyu Kura ?rma??, en b?y?k g?l? ??gen bi?imli ??ld?r g?l?d?r. Van g?l?nden sonra Do?u Anadolu B?lgesinin ikinci b?y?k g?l? olan ??ld?r, lav ak?nt?s? sonucunda olu?mu? bir "lav seti g?l?" d?r. Sular? tatl? olan g?l aral?k ve nisan aylar? aras?ndaki d?nemde yer yer donmaktad?r. ?klimi: Karasal iklime h?kim olup k??lar? uzun, sert ve kar ya???l?, yazlar? ise k?sa ve serindir. Yaln?zca etraf? da?larla ?evrili olan ve ortalama 900 m. y?kseklikte bulunan Posof il?esi mikroklimatik iklim ko?ullar?na sahip olup, k??lar? yumu?ak ve ya???l?, yazlar? ise s?cak ge?mektedir. Tarih?esi: Ardahan Fotoselli Kap? ili, 27 May?s 1992? de ??kar?lan yasayla, T?rkiye Cumhuriyeti? nin 75. ili olarak kurulmu?tur. Ardahan Kalesi? nde yap?lan ara?t?rmalar, y?rede Eski Tun? ?a??? na ait kal?nt?lar? ortaya koymaktad?r. Eski ad? Artan? d?r. Ardahan Kalesi uzun y?llar, Osmanl? topraklar?n? Kafkasya y?n?nden gelen sald?r?lara kar?? korumu?tur. 1878 Ayastefanos Antla?mas?? yla Rusya? ya verilen y?re, 1918 Brest-Litovsk Antla?mas?? yla geri al?nm??t?r. Yerle?im, 26 Nisan 1919? da G?rc?lerin i?galine u?ram??, 23 ?ubat 1921? de T?rkiye topraklar?na kat?lm??t?r. Ne Yenir: Ardahan? ?n ka?ar peyniri ve bal? ?lke ?ap?nda isim yapm??t?r. Elma dolmas?, evelik a??, pi?i, bozba?, kuymak, ekmek a?? ve helvas? en ?nl? yemek t?rleridir. Ne Al?n?r: Hal?c?l?k ve g?m?? i?lemecili?i ildeki en ?nemli el sanatlar?ndand?r. Y?re motiflerini ta??yan g?m?? kemer, ba?l?k ve tak?lar y?reye gelen turistlerin ilgisini ?eken hediyelik e?yalard?r. Ardahan' a nas?l gidilir? Karayolu: ?lin Karadeniz B?lgesi? ne a??l?m?n? sa?layan tek yol Ardahan-?av?at Karayolu? dur. Ancak gerek yol g?zergah?n?n da?l?k olmas?, gerekse yolun bozuk olmas? nedeniyle k?? aylar?nda s?k s?k ula??ma kapanmaktad?r. Bu yola alternatif olarak d???n?len Ardahan-Yaln?z?am-Ardanu? Karayolu ise hem mesafe hem de co?rafi bak?mdan elveri?li ?artlara sahiptir. Bu yolun tamamlanmas? ile ilin Karadeniz B?lgesi ile ba?lant?s? kolayla?acakt?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri ardahan

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı