Fotoselli Kap? Batman| Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Batman

Fotoselli Kap? Batman/ Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Batman

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Batmanfirmas?y?z. Fotoselli Kap? Batman aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Batman i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Be?iri, Gerc??, Hasankeyf, Kozluk ve Sason

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Diclenin k?y?s?nda, zaman?nda medreseler, rasathane, dar???ifa ve di?er e?itim kurumlar?yla b?lgenin ilim ve k?lt?r merkezi olan Hasankeyf, ula??m yollar? ve ticaret merkezlerinin yer de?i?tirmesiyle g?n?m?zde ?nemini yitirmi?tir. ?l?e, sahip oldu?u zengin tarihsel yap?lar nedeniyle 1981 y?l?nda b?t?n?yle sit alan? ilan edilerek koruma alt?na al?nm??t?r. GAP projesi kapsam?nda bulunan Il?su Baraj? nedeniyle bu tarihsel yap?lar b?t?n?yle sular alt?nda kalacakt?r. Bu konuda ?al??malar K?lt?r Bakanl??? ve DS? Genel M?d?rl??? taraf?ndan y?r?t?lmektedir. Tarih?e: Hasankeyf?in ne zaman kuruldu?u tam olarak bilinememektedir. ?ehrin jeopolitik yap?s? ?ok eski bir yerle?im merkezi oldu?u ihtimalini kuvvetlendirmektedir.Bug?n bile zaman zaman baz?lar? mesken olarak kullan?lan ?ok say?daki ma?aralar, insanlar?n ?ok eski ?a?larda burada yerle?tiklerini g?stermektedir. Mevcut bilgilere g?re, Hasankeyf kalesinin kurulmas?, MS. 4??nc? y?zy?la rastlamaktad?r. Bu y?zy?l ortalar?nda, Diyarbak?r ?evresini ele ge?iren Bizans ?mparatoru Konstantinos, b?lgeyi korumak amac?yla iki s?n?r kalesi in?a ettirmi?tir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir.Kale, Sasanilere kar?? siyasi bir ?nem kazan?nca, daha sa?lam bir ?ekilde yeniden tahkim edilmi?tir. Hasankeyf, MS. 639 y?l?nda Emeviler taraf?ndan fethedilmi?tir. Bu tarihten sonra; Abbasiler, Hamdaniler. Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ye Osmanl?lar hakimiyet kurmu?lard?r. Hasankeyf en parlak d?nemini Artuklular d?neminde ya?am??t?r. Merkezde bu d?nemden kalan pek ?ok tarihi eser mevcuttur. ?klim: B?lgeye hayat veren Dicle Nehri, y?renin iklimini de etkilemektedir. Nehir k?? aylar?n?n ?l?man ge?mesini sa?lamaktad?r. Ortalama s?cakl?k 25? C olup en y?ksek ortalama ?s? 40-43? C, en d???k ortalama ?s? 6-8? C aras?nda de?i?mektedir. Av Turizmi Kentte en ?ok avlanan hayvanlar tav?an, keklik, b?ld?rc?n, toyku?u, tahtal? g?vercin, yabani ?rdek, kaz, su samuru, sansar, porsuktur. Bunlar?n d???nda Raman da??nda da? koyunu, Kozluk-Sason il?elerinde da? ke?isi bulunmaktad?r. CO?RAFYA G?neydo?u Anadolu B?lgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydo?usu y?ksek, sarp ve da?l?k olup g?neyi ise da?l?k ve engebelidir. Dicle nehri bat?dan do?uya akarak il topraklar?n?n i?inden ge?er. Batman ?ay?, Batman-Diyarbak?r il s?n?r?n? ?izerek Dicle nehri ile birle?ir. 4000?i a?k?n ma?aran?n bulundu?u bu b?lge d?nyada benzeri az bulunan bir do?a harikas?d?r. Batman?da karasal iklim h?k?m s?rmektedir. B?lgede yazlar? s?cak ve kurak, k??lar so?uk ve ya???l? ge?er. TAR?H?E Batman Fotoselli Kap?, ?luh adl? bir k?y iken 1937 y?l?nda bucak olmu?tur. Ad? 1950 y?l?nda Batman ?ay??ndan dolay? Batman olmu?tur. 1957 y?l?nda Siirt iline ba?l? il?e olan Batman, 1990 y?l?nda il olmu?tur.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri batman

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı