Fotoselli Kap? D?zce| Fiyatlar? | Bilgi | Servis | D?zce

Fotoselli Kap? D?zce/ Fiyatlar?

Fotoselli Kap? D?zce

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? D?zcefirmas?y?z. Fotoselli Kap? D?zce aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. D?zce i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ak?akoca, Cumayeri, ?ilimli, G?kyaka, G?m??ova, Kayna?l? ve Y???lca.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Ak?akoca: Ak?akoca, Karadeniz B?lgesi'nin Bat? Karadeniz B?l?m?'n?n en bat?s?ndad?r. ?l?enin 35 km uzunlu?undaki k?y? ?eridinde yer alan geni? ve kaliteli kumsal?, berrak ve temiz denizi, Ceneviz Kalesi, Fak?ll? Ma?aras? ve hepsinden ?nemlisi halk?n?n candan ve s?cak olu?u ?ehri aranan merkez haline getirmektedir. G?lyaka: G?lyaka il?esi Bat? Karadeniz B?lgesi, bat? s?n?rlar? i?erisinde D?zce ?linin en bat? ucunda yer almaktad?r. G?lyaka su kaynaklar? yaylalar? ve ormanlar?yla bir ?ekim merkezi olarak kendisini g?stermektedir. Cumayeri: D?zce?nin kuzeybat?s?nda yer alan Cumayeri il?esi Aral?k 1999?da D?zce?nin il olmas?yla birlikte bu ile ba?lanm??t?r. ?ilimli: ?ilimli Bat? Karadeniz B?lgesinde yer almakta olup, do?usunda ve g?neyinde D?zce ili, bat?s?nda Cumayeri il?esi ve kuzeyinde Ak?akoca il?esi bulunmaktad?r.?zellikle k?? aylar?nda D?zce Ovas??nda g?r?len sis tabakas?na ?ilimli ve civar?nda rastal?nmamakta bu nedenle yerle?im alan? olarak ideal bir konumdad?r. G?m??ova: ?l?e D?zce iline 18 km. mesafede olup D?zce Fotoselli Kap? ovas?n?n biti?i?indedir. Avlanman?n serbest oldu?u d?nemlerde il?eden ge?en Melen ?ay??nda bal?k avc?l??? yap?lmaktad?r. ?l?e f?nd?k, ?ay, kay?n ve ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki dokusuna sahiptir. Kayna?l?: Kayna?l?, ?stanbul-Ankara yolu ?zerinde, Bolu Da???n?n D?zce Ovas??yla birle?ti?i bo?azda kurulmu?tur. 12 Kas?m 1999?da meydana gelen D?zce depreminde Kayna?l? yerle bir olmu?tur. Uzun fay k?r?klar?n?n ve ?atlaklar?n?n olu?tu?u il?ede 313 ki?i hayat?n? kaybetmi?, 544 ki?ide yaralanm??t?r.12 Kas?m depreminde Kuzey Anadolu Fay? k?r??? Kayna?l??da son bulmu?tur. Fay?n ucunda bulunan Kayna?l? bu nedenle 12 Kas?m depreminden en fazla etkilenen yerle?im yeridir. ?ehirde bulunan binalar?n %90??ndan fazlas? hasar alm??t?r. Y???lca: Bat?dan D?zce ili ve Ak?akoca il?esi, g?neyden Kayna?l? il?esi ve Bolu ili, kuzeyden Zonguldak ilinin Alapl? il?esi, do?udan Bolu ilinin Mengen il?esi ile ?evrili bulunmaktad?r. NASIL G?D?L?R? Karayolu: D?zce ile T?rkiye'nin en b?y?k iki ili olan Ankara ve ?stanbul'u birbirine ba?layan TEM otoyolu ve D-100 karayolu ?zerinde bulundu?undan ula??m son derece kolayd?r. Denizyolu: D?zce ?li Ak?akoca ?l?esi ile Karadeniz'e a??lmakta olup, Ak?akoca iskele bar?na?? ticari ama?larla kullan?lmaktad?r. Ancak Denizyolu ile yolcu ve y?k ta??mac?l??? yap?lmamaktad?r. GEZ?LECEK YERLER M?zeler Konuralp M?zesi: Bat? Karadeniz'in tek antik Kenti olan Konuralp D?zce'nin beldesi ve i? i?e Antik Roma Kenti olan " Prusias Ad Hypium" ?zerine kurulmu?tur. Konuralp m?zesinde, 1825 adet arkeolojik, 456 adet etno?rafik, 3837 adet sikke olmak ?zere toplam 6118 adet eser bulunmaktad?r. Bu eserler m?ze bah?esi, arkeoloji, etno?rafya, ta? eserler salonlar? ile sikke b?l?mlerinde sergilenmektedir. M?ze Tel:(+90-380) 212 38 17 Cami ve T?rbeler Konuralp Beldesi'nde bulunan Konuralp Camii 14. yy' da yap?ld??? bilinmektedir. Y?z y?l kadar ?nce Dilaver A?a isimli bir ?ah?s taraf?ndan onar?larak bug?ne kadar korunabilmi?tir. Konuralp T?rbesi, Karak?y T?rbeleri, Cumayeri ve Ahmet Dede T?rbesi D?zce'nin ?nemli t?rbeleridir. Korunan Alanlar D?zce - Demirci?n? Tabiat? Koruma Alan? Konumu: Bat? Karadeniz B?lgesinde, D?zce ili, Ak?akoca il?esi s?n?rlar? i?erisinde yer almaktad?r. Saha; 430 Ha. b?y?kl???ndedir. Ula??m: Ak?akoca'ya 10 km. uzakl?ktad?r. ?zellikleri: Sahada; kay?n,g?rgen,kestane ve me?e t?rlerinin yer yer saf, yer yer kar???k me?cereleri olu?turmas?, optimum ya??? alanlar?ndan do?al ?zellikleri bozulmam?? bir ?rne?ini te?kil etmesi yan? s?ra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline sahipy?re nadir bir ekosistemi ?zelli?i g?stermektedir. Kay?n,g?rgen, kestane, me?e, kavak, ?hlamur, k?z?l a?a?, yabani f?nd?k, orman g?l?, ay? ?z?m?, b???rtlen, kocayemi?, orman sarma????, ?s?rgan ve ?ay?r otlar? sahada bulunan ba?l?ca bitki t?rleridir. Sahada; ay?, yaban domuzu, tilki, tav?an, kurt, ?akal, karaca, keklik, kartal, karga, yabani g?vercin, atmaca bulunmaktad?r. G?l ve ?elaleler Efteni G?l?: Efteni G?l? 100 metre y?kseklikte, D?zce ile G?lyaka'n?n s?n?rlar? i?inde kalmaktad?r. D?zce'nin 14 km. g?ney bat?s?nda, Elmac?k Da?? silsilesinin ete?inde Asar, U?ur, K???k Melen sular?n?n ve yan derelerin olu?turmu? oldu?u tatl? su g?l?d?r. Efteni G?l?, g??men ku?lar?n g?? yolu ?zerinde bulunan ?nemli ve ender merkezlerden biridir. G?l, 1992 y?l?nda Orman Bakanl??? Milli Parklar Av-Yaban Hayat? Koruma Genel M?d?rl??? taraf?ndan koruma stat?s?ne al?nm?? olup, avlanmak yasakt?r. Yakla??k 150 ?e?it su ku?u t?r?ne ev sahipli?i yapan g?lde, Ku?u, Karabatak, Flamingo, Su Tavu?u, Boz Kaz, Ye?ilba? ?rdek, Sakar Meke, Sumru, K?z Ku?u, ?ulluk, Bal?k Kartal?, Bal?k??l, Y?lan Boyun, Ang?t ilk g?ze ?arpan ku? t?rleridir. Efteni G?l? ?evresinde g?l?n izlenebilmesi i?in Ku? Seyir Teraslar? ile ziyaret?ilerin bilgi alabilece?i bir de tan?t?m merkezi bulunmaktad?r. G?zeldere ?elalesi: G?zeldere ?elalesi, D?zce'nin G?lyaka il?esinin s?n?rlar? i?erisinde D?zce'ye 28, G?lyaka'ya ise 16 km mesafedeki G?zeldere ?elalesi 135 m. y?ksekliktedir ve estetik y?nden y?rede ayr?cal?kl? bir konuma sahiptir. Samandere ?elalesi: (Tabiat An?t?) D?zce'nin g?neydo?usunda, il merkezine 26 km. mesafede Samandere K?y? s?n?rlar? i?inde bulunan ve tabiat olaylar?n?n meydana getirdi?i ?zellikler ile olu?an Samandere ?elalesi, Orman Bakanl???'nca "Tabiat An?t?" olarak tescil edilmi?tir. Samandere ?elalesi'nin de bulundu?u 500 metrelik dere boyunca, an?t a?a?lar, 3 adet ?elale ve 1 de Cad? Kazan? ad? verilen derin b?l?m bulunmaktad?r. Plajlar Ak?akoca: D?zce?nin kuzeyinde ve Karadeniz k?y?s?nda yer alan ?irin il?esi Ak?akoca, bir tatil ve turizm cennetidir. Karadeniz sahilinde do?al yap?s? ile dikkat ?ekin bu il?e yaz aylar? boyunca ?zellikle ?evre il?elerde ya?ayanlar?n ve bir ?ok turistin u?rak yeridir. Bu sahil ?ehrinde ?ok say?da otel, pansiyon, kamping ve restorantlar turizme hizmet vermektedir. Melena?z? K?y? ve Plaj?: Ak?akoca?n?n 13 km bat?s?nda bulunan bu Melena?z? K?y??nde bal?k??l?k hayli ?nemlidir .K?y i?inden ge?erek Karadeniz?e d?k?len Melen ?ay?, bal?k?? teknelerinin bar?nd??? do?al bir liman g?r?n?m?ndedir. Irmak boyunca teknelerle gezi imkan? vard?r. Sahil boyunca geni? plajlar, k?r kahveleri, gazinolar ve kamping alanlar? bulunmaktad?r. Karaburun K?y? ve Plaj?: Ak?akoca il?esine 10 km. uzakl?ktad?r. Ye?il ile mavinin i?i?e ge?ti?i Karaburun Plaj?, do?al kumsal?, ?irin ev ve pansiyonlar?, k?r kahveleri, lokanta ve gazinolar?yla yaz aylar?n?n en ?nde gelen dinlenme ve e?lenme yerlerindendir. Edilli A?z? Plaj?: Ormanla denizin adeta kucakla?t??? bu alanda geni? ve do?al plajlar, ?zellikle sakin yer arayanlar i?in ideal bir ortamd?r. ?aya?z? Kump?nar ve Akkaya K?y?: Karadeniz Ere?li yolu ?zerinde, Ak?akoca merkezinin 7 km do?usunda ba?layan ve sahil boyunca uzanan geni? do?al plajlar? b?y?k ra?bet g?ren bu y?rede, ormanlar aras?nda akan derelerde bal?k??l?k yap?labiliyor. Orman i?i piknik ve y?r?y?? alanlar? bulunan b?lge ku? avc?l??? i?in de uygundur. Ma?aralar D?zce'nin Ak?akoca il?esinin 8 km. g?neydo?usundaki Fak?ll? K?y?'nde bulunan Fak?ll? Ma?aras? ilgi ?ekmektedir. Ma?araya, 1 metre y?ksekli?inde, 15 metre uzunlu?undaki bir galeriden ula??lmaktad?r. Hala do?al ?zelli?ini koruyan ma?aran?n i?inde ?e?itli y?nlere giden galeriler, ilgi ?ekici sark?t ve dikitler mevcuttur. Yaylalar Kocayayla-?ehirli Yayla, Odayeri Yaylas?, Torkul Yaylas?, Topuk Yayla, Kard?z Yaylas? D?zce'nin ?nemli yaylalar?d?r. CO?RAFYA D?zce Bat? Karadeniz havzas? i?inde yer al?r. D?zce do?usunda Bolu, bat?s?nda Sakarya ve kuzeydo?usunda Zonguldak illeri ile kom?udur. Denizden y?ksekli?i 120-180 metre aras?nda de?i?mektedir. Belli ba?l? akarsular? B?y?k Melen ?ay?, K???k Melen ?ay?, Asar Suyu, U?ur Suyu ve Aksu Deresidir. Bitki ?rt?s? olarak olduk?a zengin ve ye?ilin her g?r?nt?s? vard?r. Ovada kavak, f?nd?k ve ?e?itli meyve a?a?lar?na, y?ksek kesimlerde kay?n, me?e, k?knar, k?z?la?a?, ?am a?a?lar?n bulundu?u zengin orman alanlar?na sahiptir. Ayr?ca dik meyilli y?ksek olan yerlerde zamanla a??lm?? f?nd?k bah?eleri geni? yer te?kil etmektedir. B?lgede yazlar s?cak k??lar so?uk ge?mesine ra?men iklimi, Bat? Karadeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi aras?nda ge?i? niteli?indedir. TAR?H?E D?zce'nin bilinen tarihi M.?. 1390 y?llar?na kadar gitmektedir. Bu zaman i?inde y?re, bir?ok kavmin ve Devletin istilas?na maruz kalm??t?r. Bu nedenle, ?evre tarih ?ncesi ve sonras? Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Sel?uk ve Osmanl? uygarl?klar?n?n izlerini ta??maktad?r. Y?renin Osmanl? hakimiyetine ge?i?i Orhan Gazi'nin Komutanlar?ndan Konuralp Bey taraf?ndan 1323 y?l?nda ger?ekle?mi?tir. 17 A?ustos 1999 ve 12 Kas?m 1999 depremlerini ya?ayan D?zce 1'i yeni 6's? eski il?e dahil edilerek 09 Aral?k 1999 tarihli Bakanlar Kurulu karar?yla ?l Stat?s?ne kavu?turulmu?tur. NE YEN?R? D?zce ilinde y?resel yemekler olarak, Arnavut B?re?i, ??l B?rek, G?bete ve Mant?s?, Katlama, Sar? Burma ve Su B?re?i, Bo?nak B?re?i ve Tatl?s?, G?zleme, H??merim ve Tavuklu Ke?ke?i, Lepsi, Mamursa ve Halujlar?, Kara Lahana Yeme?i ve M?s?r Ekme?i say?labilir. NE ALINIR? D?zce'den al?nabilecek ?eyler olarak y?renin en ?nemli tar?msal ?r?n? olan f?nd?k ile t?t?n kolonyas? say?labilir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri d?zce

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı