Fotoselli Kap? Kahramanmara? | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Kahramanmara?

Fotoselli Kap? Kahramanmara? / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Kahramanmara?

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Kahramanmara? firmas?y?z. Fotoselli Kap? Kahramanmara? aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Kahramanmara? i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Af?in, And?ran, ?a?layancerit, Ekin?z?, Elbistan, G?ksun, Nurhak, Pazarc?k ve T?rko?lu

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Kahramanmara?, Akdeniz B?lgesi ile Do?u Anadolu ve G?neydo?u Anadolu B?lgeleri' nin birle?ti?i yerde bulunmaktad?r. G?neybat?s?n? Nur Da?lar?' n?n uzant?lar?n?n kaplad??? ilde di?er ?nemli y?kseltiler Berit, Engizek, Binbo?a, Delih?bek, ve Ah?r Da?lar?' d?r. Kahramanmara?, Elbistan ve G?ksun Ovalar? ilin ?nemli ovalar? olup, Ceyhan nehri ile Aksu ?ay? ?nemli akarsular?d?r. ?klimi: Kahramanmara? Fotoselli Kap? ilinde, genel olarak denize uzakl?k ve y?kselti nedeniyle, de?i?ikli?e u?ram?? karasalla?m?? bir Akdeniz iklim tipi egemendir. ?lde yazlar s?cak ve k??lar so?uk ge?er. Tarih?esi: Tekir Vadisi, D?ngel K?y?' ndeki ma?aralarda yap?lan ara?t?rmalarda ele ge?en buluntular y?rede insan yerle?iminin ?st Paleolitik ?a?da ba?lad???n?; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tun? ?a?lar?' nda da s?rd???n? g?stermektedir. ?ehri Hititler kurmu?lard?r. Daha sonra Asurlular, Persler, Romal?lar, Bizansl?lar, Araplar, Sel?uklular, Memluklular, Dulkadiro?ullar? ve Osmanl?lar ?ehre hakim olmu?lard?r. D?nyan?n say?l? madalyal? ?ehirlerinden biri olan Mara?' a Kurtulu? Sava?? s?ras?nda halk?n g?sterdi?i direni?ten dolay? 7 ?ubat 1973' den itibaren TBMM taraf?ndan Kahramanl?k ?nvan? verilerek ad? Kahramanmara? olarak de?i?tirildi. Ne Yenir: Kahramanmara?' ta k?lt?rel de?erlerin bir ??esi de yemek ve tatl?lard?r. K?? i?in tarhana, bulgur, d?vme, ni?asta haz?rlan?r ve biber, patl?can, kabak, bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklan?r. Tarhana, ek?ili ?orba, d?vmeli mercimekli ?orba, yo?urtlu d?vmeli ?orba, Mara? pa?as? gibi ?orbalar; simit k?ftesi, k?s?r k?ftesi, i?li k?fte, s?melek k?fte, suluya?l? k?fte, ek?ili k?fte, yo?urtlu k?fte, yavan k?fte, ek?ili aya k?ftesi gibi k?fte ?e?itleri; ke?k a?? (d?vme a??), Mara? pilav?, tavuklu pilav, peynirli ve ??kelekli b?rek, bayram ??re?i gibi pilav ve b?rekler y?reye ?zg? yemeklerdir. Tatl? olarak ?nl? Mara? dondurmas?n? unutmamak gerekir. F?st?k ezmesi, un sucu?u, pestil sucu?u, hap?sa y?renin bilinen di?er tatl?lar?d?r. Ne Al?n?r: A?a? oyma tekni?i ile yap?lm?? e?yalar, d?v?lerek i?lenmi? bak?r malzemeler, sim ve s?rma i?leri, yemeni ad? verilen deriden yap?lm?? geleneksel ayakkab?lar ve postallar Kahramanmara?' tan al?nabilecek ?zg?n hediyelik e?yalard?r. Yine ?nl? Kahramanmara? k?rm?z? biberi, tarhanas?, f?st?k ezmesi, un sucu?u ve pestil sucu?u, b?y?k emek verilerek elde yap?lan bak?r i?leri Kahramanmara?' ta yap?lacak al??veri?lerde al?nmas? tavsiye edilecek mam?llerdendir. Osmanl? D?nemi' nden kalan b?y?k Kapal? ?ar??, Mazmanlar ?ar??s?, Demirciler ?ar??s?, Bak?rc?lar ?ar??s? ile Yer alt? ?ar??s?, ?inili ?ar?? ve ?e?itli pasajlar bu al??veri?lerin yap?labilece?i yerlerdir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri kahramanmara?

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı