Fotoselli Kap? Kastamonu | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Kastamonu

Fotoselli Kap? Kastamonu / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Kastamonu

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Kastamonu firmas?y?z. Fotoselli Kap? Kastamonu aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Kastamonu i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Abana, A?l?, Ara?, Azdavay, Bozkurt, Cide, ?atalzeytin, Daday, Devrekani, Do?anyurt, Han?n?, ?hsangazi, ?nebolu, K?re, P?narba??, Seydiler, ?enpazar, Ta?k?pr? ve Tosya.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factostamonu.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Ara?: ?l merkezine 44 km uzakl?kta bulunan il?e Kastamonu - Karab?k karayolu ?zerindedir. Cide: ?l merkezine uzakl??? 146 km.dir. 12 km kumsal? olan Cide, konumu gere?i tarih boyunca ?pek Yolu ?zerinde ?nemli bir liman olma ?zelli?ini s?rd?rm??t?r. Daday: ?l merkezine uzakl??? 32 km. dir. Atat?rk 23 - 31 A?ustos 1925'te "?apka ve K?yafet ?nk?lab?" dolay?s?yla Kastamonu'ya geldi?inde il?eyi ziyaret etmi? ve K?pek?io?lu Kona??nda misafir edilmi?tir. Devrekani: ?l merkezine uzakl??? 29 km.dir. Kastamonu Fotoselli Kap? Eski bir yerle?im merkezi olan Devrekani h?y?k ve harabeleri, ?e?me ve camileri ile arkeolojik y?nden zengindir. 23 - 31 A?ustos 1925 Kastamonu ziyaretlerinde Atat?rk 28 A?ustosta il?eyi ziyaret etmi?, Bozkocatepe - Kurukavak K?y?nde ormanl?k bir alanda bulunan M?ft?o?lu Mehmet Bey'in ?iftli?inde misafir edilmi?tir. Han?n?: ?l merkezine uzakl??? 69 km. dir. Kastamonu' nun en ?nemli yat?rlar?ndan, t?rbesi ?ehir merkezinde bulunan ?eyh ?aban-? Veli ?l?enin ??ndar K?y?nde M.1471 y?l?nda do?mu?tur. ?l?ede May?s ay? ilk haftas?nda "?eyh ?aban-? Veli Anma Haftas?" Ekim ay?n?n ilk haftas? Panay?r d?zenlenmektedir. ?hsangazi: ?l merkezine uzakl??? 37 km. dir. ?l?enin ?salar Mahallesinde bulunan Hara?o?lu Camii ve T?rbesi tarihi ziyaret yeridir. ?nebolu: ?l merkezine 97 km uzakl?ktad?r. ?l?e merkezi kentsel sit alan?d?r. 347 tescilli yap? bulunmaktad?r. Abe? Tepesi ve Geri? Tepesi Arkeolojik Sit Alan? olarak tescillidir. K?re: ?l merkezine uzakl??? 61 km.dir. ?l?ede bulunan Do?anlar Kalesi M.?. 1700 - 1100 y?llar?nda yap?lm??t?r. K?re orman i?i yayla turizmi i?in elveri?li ve tabii g?zellikleri olan bir il?edir. Yaral?g?z Da?? eteklerindeki kanyon g?r?lmeye de?erdir. P?narba??: ?l merkezine 92 km uzakl?ktad?r. Il?ca k?y?nde bulunan Roma D?nemi "Ayazma" da ?l?k su hala mevcuttur. Ayn? k?yde Devrekani ?ay? ?zerinde ?elale g?r?lmeye de?er yerlerdir. ?l?enin S?menler K?y? s?n?rlar? i?inde Sorkun yaylas? yak?n?nda bulunan da?l?k alanda Ilgarini Ma?aras? turizm i?in ?nemli bir potansiyel arz etmektedir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri kastamonu

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı