Fotoselli Kap? K?r?kkale| Fiyatlar? | Bilgi | Servis | K?r?kkale

Fotoselli Kap? K?r?kkale/ Fiyatlar?

Fotoselli Kap? K?r?kkale

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? K?r?kkalefirmas?y?z. Fotoselli Kap? K?r?kkale aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. K?r?kkale i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Bah?ili, Bal??eyh, ?elebi, Delice, Karake?ili, Keskin, Sulukyurt ve Yah?ihan

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Hasandede Camii ve T?rbesi: K?r?kkale-Merkez ?l?eye ba?l?, ?ehre 12 km. uzakl?kta olup, Camii ve T?rbe yan yanad?r. Hasandede Camii'nin hicri 1014 (1605) y?l?nda yap?ld??? bilinmektedir. Y?rede pek ?ok t?rbe bulunmaktad?r.Bunlar ,K???kkaf?ar T?rbesi ,Toku? Baba T?rbesi (Delice il?esi ,?atall? k?y? ile Kya k?y? aras?) ,Halil DedeT?rbesi (?elebi il?esi ,Halil Dede k?y?ne 1km. uzakl?kta) gibi t?rbeler halk taraf?ndan s?rekli ziyaret edilmektedir. ?eyh ?amil Camii ve T?rbesi: Sulakyurt ?l?e merkezinde bulunan cami ?eyh ?amil taraf?ndan yap?lm??t?r. ?l?enin kurucusu olan ?eyh ?amil'e ait t?rbe bu caminin yan?nda y?ksek?e bir yerde bulunmaktad?r. K?pr?ler ?e?nigir K?pr?s?: Bilinen kaynaklara g?re ?e?nigir K?pr?s? ve yak?n?nda bulunan Han Sel?uklulara aittir. K?pr?, XIII. Y?zy?ldan kalma, bir Sel?uklu eseridir. Sportif Etkinlikler Olta Bal?k??l???: Kapulukaya Baraj g?l? ile K?z?l?rmak Vadisinde amat?r olarak olta bal?k??l??? yap?lmaktad?r. CO?RAFYA ?? Anadolu B?lgesinde yer alan K?r?kkale, do?uda ?orum, Yozgat, g?neyde K?r?ehir, bat?da Ankara, kuzeyde ?ank?r? illeri ile kom?udur. Denizden y?ksekli?i 700 m' dir. TAR?H?E Cumhuriyet D?neminde 1925 y?l?nda kurulmu?tur.Ankara'ya ba?l? il?e iken ,1989 y?l?nda il olmu?tur. NE YEN?R K?r?kkale mutfa?? Anadolu yemeklerinin sergilendi?i bir mutfakt?r.Kente yerle?enler geldikleri b?lgelerin yemeklerini buraya ta??m??lard?r.Bu y?zden K?r?kkale mutfa?? ?ok zengindir.Anadolu yemeklerinde tar?m ?r?nleri , sebze ve hayvan ?r?nleri ile ilgili yemekler ba?? ?eker. Yemekleri i?erisinde sebze yemeklerinin her ?e?idine rastlan?r. K?lleme k?zartma ha?lama ve kavurma y?redeki yayg?n et yemekleridir. K?rsal y?relerde ekmek olarak yufka yap?l?r. Bunun yan? s?ra bazlama, g?zleme, alazlama, k?mbe ve katmer gibi ekmek t?rleri de yayg?nd?r. Y?reye ?zg? yemek ?e?itleri aras?nda un tarhanas?, yo?urtlu tarhana, s?zg?t, ekmek a?? (guymak) mad?mak, pelte, etli bulgur pilav? ve mant? yer al?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri k?r?kkale

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı