Fotoselli Kap? K?r?ehir | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | K?r?ehir

Fotoselli Kap? K?r?ehir / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? K?r?ehir

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? K?r?ehir firmas?y?z. Fotoselli Kap? K?r?ehir aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. K?r?ehir i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ak?akent, Akp?nar, Boztepe, ?i?ekda??, Kaman ve Mucur.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Cacabey (Medresesi) Cami: ?l merkezinde bulunan Medrese, 1271-1272 y?llar?nda yapt?r?lm??t?r ve g?n?m?zde cami olarak kullan?lmaktad?r.Sel?uklu D?neminde astronomi y?ksekokulu olarak hizmet vermi?tir. Yap?dan ayr? olan minaresi de g?zlem kulesi olarak kullan?lm??t?r. Ahi Evran Camii ve T?rbesi: 1482 y?l?nda, Ahilik Te?kilat?n?n kurucusu Ahi Evran ad?na yapt?r?lan Cami ve T?rbe, il merkezinde bulunmaktad?r.T?rbeye, cami i?inden bir merdivenle ??k?lmaktad?r. Lala (Lale) Camii: ?l merkezinde, Melik Gazi K?mbetinin hemen yan?ndad?r. Caminin mimari tarz?, 13. y?zy?lda kervansaray veya darphane olarak yapt?r?ld??? kan?s?n? uyand?rmaktad?r. K?mbetler: Melik Gazi K?mbeti: ?l merkezinin g?neydo?usunda bulunan k?mbetin 13. y?zy?lda yapt?r?ld??? tahmin edilmektedir. Dikkate de?er di?er k?mbetler ise Kalender Baba K?mbeti ile Fatma Hatun k?mbetleridir. K?r?ehir Fotoselli Kap? T?rbeler: A??kpa?a T?rbesi, Cacabey T?rbesi, S?leyman T?rkmani T?rbesi, Muhterem Hatun T?rbesi, Yunus Emre T?rbesi y?rede g?r?lmeye de?er eserlerdir. Derefak?l? Kiliseleri: H?ristiyanl???n ilk kiliselerinden olan bu yap?lar, Ak?akent il?esinin Derefak?l? k?y?ndedir. Kaleler Ku? Kalesi: Kaman yak?n?ndaki Ku? Kalesi'nin Hititler D?neminde yapt?r?ld??? ve Bizans D?nemi'nin sonuna kadar kullan?ld??? tahmin edilmektedir. Ke?i Kalesi: K?r?ehir merkezine ba?l? K?z?lca k?y?n?n kuzeydo?usundad?r. Bizansl?lar taraf?ndan yap?lan kalenin duvar kal?nt?lar?n?n bug?nk? y?ksekli?i 2-3 m.dir. K?r?ehir kalelerinin en b?y?klerindendir. Kervansaraylar Kesikk?pr? Kervansaray?: (Cacabey Han?) K?r?ehir'in 23 km. g?neyindeki Kesikk?pr? k?y?nde bulunan kervansaray ile yan?ndaki k?pr?, 1248 y?l?nda Anadolu Sel?uklu Devleti'nin K?r?ehir Emiri Nurettin Caca taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. ?ki ayr? renkli ta?tan yap?lm?? olan ta? kap?s?, ta? i??ili?i ile dikkati ?ekmektedir. Kapl?calar Terme Termal Turizm Merkezi Yeri: K?r?ehir belediye s?n?rlar? i?erisinde yer al?r. Suyun Is?s?: 40oC -56oC PH De?eri: 6,2 ?zellikleri: Bikarbonatl?, Klor?rl?, Kalsiyumlu, Sodyumlu, Sarbondioksitli, Flor?rl? bir bile?ime sahiptir. Yararlanma ?ekilleri: ??me ve banyo k?rleri Tedavi Etti?i Hastal?klar: Romatizma, kalp ve kan dola??m?, kad?n, sinir ve kas yorgunlu?u, sinirsel hastal?klar, ameliyat sonras? rahats?zl?klar ile eklem ve kire?lenme gibi hastal?klara olumlu etki yapar. Konaklama Tesisleri: 200 yatakl? 3 y?ld?zl? otel mevcuttur. Korunan Alanlar - Seyfe G?l? Tabiat? Koruma Alan? - Ku? G?zlem Alan? - K?z?l?rmak Havzas? CO?RAFYA ?l topraklar? 900-1200 m. y?kseklikteki yaylalardan olu?mu?tur. Yayla y?zeyi ?zerinden y?ksekli?i 1700 m.ye ula?an da?lar bulunur. K?r?ehir ilinden irili ufakl? bir?ok akarsu ge?mekte olup, K?z?l?rmak bunlardan biridir. K?r?ehir genel olarak bozk?r g?r?n?m?ndedir. Orman bak?m?ndan fakirdir. Vadi tabanlar?nda ve sulak yerlerde yer yer kavakl?k ve meyve bah?eleri vard?r. K?r?ehir'in karasal bir iklimi vard?r. K??lar? so?uk ve sert ge?erse de Do?u Anadolu'da oldu?u gibi s?rekli de?ildir. Yazlar? s?cak ve kurak, ilkbahar ya?murlu, sonbahar az ya?murludur. TAR?H?E K?r?ehir ve ?evresinde yap?lan ara?t?rmalar ilin tarihinin, Eski Tun? ?a??'na (M.?. 3000-2000) kadar uzand???n? g?stermektedir. Daha sonra Hititler, Frigler, Persler, Makedonyal?lar, Romal?lar, Bizansl?lar, Sel?uklu ve Osmanl?lar y?rede h?k?m s?rm??t?r. Y?zy?llarca Anadolu'nun ticari ve ekonomik hayat?nda b?y?k rol oynam?? olan Ahilik, 13.yy.'da K?r?ehir'de kurulmu?tur. Bir esnaf ?rg?t? olan Ahili?in temeli do?ruluk, kar??l?kl? yard?mla?ma ve sayg?ya dayanmaktad?r. NE YEN?R? Tand?rda ??mlek pa?a, ke?kef mutlaka tad?lmal?d?r. NE ALINIR? K?r?ehir'in me?hur 'onyx' ta??ndan yap?lma el sanat? ?r?nlerinden sat?n alabilirsiniz.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri k?r?ehir

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı