Fotoselli Kap? Kocaeli | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Kocaeli

Fotoselli Kap? Kocaeli / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Kocaeli

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Kocaeli firmas?y?z. Fotoselli Kap? Kocaeli aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Kocaeli i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Derince, Gebze, G?lc?k, Karam?rsel, Kand?ra ve K?rfez.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Kocaeli, kuzeyde Karadeniz, g?neyde Bursa, bat? ve kuzeybat?da ?stanbul, do?uda Sakarya illeriyle ?evrilidir. Kuzeyde Kocaeli Platosu, ?zerinde az say?da tepe vard?r. Da?lar Kocaeli ili topraklar?n?n y?zde 18.8' ini kaplar. ?lin kuzey kesiminde tek tek k?tleler halinde tepeler, g?ney kesiminde ise Samanl? Da?lar? yer al?r. Kocaeli Fotoselli Kap? s?n?rlar? i?inde bulunan tek ?nemli g?l, Sapanca' d?r. Ancak Sapanca G?l?' n?n b?y?k b?l?m? Sakarya ili s?n?rlar? i?inde kal?r. ?klimi: Genel anlamda Karadeniz ile Akdeniz ikliminin kesi?ti?i bir iklim tipi b?lgede egemendir. Yazlar s?cak ve az ya???l?, k??lar ya???l? ve T?rkiye' nin pek ?ok y?resine oranla ?l?k ge?er. ?lin kuzey kesimlerinde Karadeniz k?y?lar?nda ya?anan yaz mevsimi, ilin g?ney b?l?mlerinde ya?anan yaza oranla daha serindir. Tarih?esi: Asya-Avrupa yolu ?zerinde olmas? nedeniyle Avrupa? dan gelen kavimlerin bir k?sm? k?sa bir s?re bu b?lgede kalm??lar veya uzun bir s?re b?lgeye yerle?mi?lerdir. M.?. 712? de Megaral? kolonistler ?zmit K?rfezi? nin kar??s?nda, Ba?iskele? de Astakos ad?yla bilinen yerle?imi ele ge?irmi? ve bir koloni ?ehri kurmu?lard?r. M.?. 500-435 tarihleri aras?nda ad?na sikke bast?ran ?ehir, M.?. 435? de Atina? n?n eline ge?mi?tir. M.?. 297? de Bithynia Kral? Zipoites ?ehri alarak tahrip etmi?tir. M.?. 262 y?l?nda Bithynia Kral? I. Nikomedes, bu harap ?ehrin ?st?ne bug?nk? ?zmit? in bulundu?u yere Nikomedia ?ehrini kurmu?tur. I. Nikomedes zaman?nda saraylar, mabetler in?a edilmi?tir. M.?. 1. y?zy?la kadar geli?meye devam eden kent, bu y?zy?lda Pontus Kral? Mithridates ile Roma aras?ndaki sava? s?ras?nda ?ok zarar g?rm??, III. Nikomedes taraf?ndan M.?. 74? de vasiyet yoluyla Roma? ya b?rak?lm??t?r. M.S. 2. y?zy?lda bir?ok Anadolu kenti gibi Nikomedia da ?ok geli?mi?tir. Hadrianus, Septimus Severius, Caracalla ve III. Gordianus? un kenti ziyaret ettikleri bilinmektedir. Got ve Part sald?r?lar?ndan zarar g?ren ?ehir daha sonra tekrar onar?ld?ysa da Sasaniler ve Araplar taraf?ndan sald?r?ya u?ram??t?r. 11. y?zy?l sonlar?nda Kutalm??o?lu S?leyman ?ah taraf?ndan Sel?uklu topraklar?na kat?lm??t?r. Osman Gazi zaman?nda da Osmanl?lar?n eline ge?mi?tir. Ne Yenir: Y?redeki k?lt?rel ?e?itlilik besleme bi?imlerine de yans?m??t?r. Sebze ve meyve t?ketimi olduk?a fazlad?r. Kiraz, vi?ne, elma ve ?eftali ?retimi olduk?a yayg?nd?r. Yar?mca kiraz?, De?irmendere f?nd??? ?nl?d?r. Cizleme, k?v?rma ve ho?merim y?reye ?zg? ba?l?ca yemeklerdir. Pi?maniye Kocaeli? ne ?zg? bir tatl? ?e?ididir. Ne Al?n?r: Hereke ?pek Hal?s? (Hereke-K?rfez), pi?maniye ve Saray Helvas? ve Karam?rsel Sepeti kentten al?nabilecek hediyelik e?yalard?r. Kayser Wilhelm K??k?n?n arkas?nda bulunan Hereke Hal? Fabrikas?, 1843 y?l?ndan g?n?m?ze kadar ge?en bir as?r i?inde ?retti?i ipek ve y?nl? hal?lar?yla d?nya hal?c?l?k literat?r?ne girmi?tir. Hereke hal?lar?, Anadolu geleneksel hal?c?l???n?n y?zy?l?m?zdaki sentezidir. Bug?n Y?ld?z Saray?' nda bulunan d?nyan?n en b?y?k hal?s?n?n ?retildi?i Hereke tezgahlar? ?lkemizde ve D?nyada ipek hal? dokumac?l??? konusunda ?ok ?nemli bir konumda bulunmaktad?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri kocaeli

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı