Fotoselli Kap? K?tahya | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | K?tahya

Fotoselli Kap? K?tahya / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? K?tahya

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? K?tahya firmas?y?z. Fotoselli Kap? K?tahya aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. K?tahya i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Alt?nta?, Aslanapa, ?avdarhisar, Domani?, Dumlup?nar, Emet, Gediz, Pazarlar, ?aphane, Hisarc?k, Simav ve Tav?anl?.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: K?tahya ?li ?zellikle kuzey, bat? ve g?neyi ormanlar bak?m?ndan ?ok zengindir. Domani? ve K?tahya Merkez de k?z?l?am ve kara?am ormanlar?, ?lin i? kesimlerinde maz? me?esi, sa?l? me?e ve L?bnan me?esinden olu?an me?e ormanlar?, Emet ve Tav?anl? da ard?? ve kara?am ormanlar?, Gediz ve Simav' da kestane, at kestanesi ve k?z?l?am ormanlar? yayg?nd?r. K?tahya endemik t?rler a??s?ndan da ?nemli zenginliklere sahiptir. K?tahya Fotoselli Kap?, av hayvanlar? bak?m?ndan zengin bir b?lgede yer almaktad?r. ?lde Avrupa ve T?rkiye' nin en b?y?k ve nesli t?kenme tehlikesi ile kar?? kar??ya olan toy ku?lar? koruma alt?na al?nm??t?r. Murat da??nda da Geyik Koruma ve ?retme ?stasyonu olu?turulmu?tur. ?klimi: K?tahya iklimi, Ege, Marmara ve ?? Anadolu iklimleri aras?nda bir "ge?i? iklimi" niteli?i ta??maktad?r. K?tahya, s?cakl?k bak?m?ndan daha ?ok ?? Anadolu ikliminin, ya??? rejimi bak?m?ndan ise Marmara ikliminin etkisi alt?ndad?r. Tarih?esi: K?tahya, M.?. 3000 y?llar?nda kurulmu? medeniyetlerin ve k?lt?rlerin harman oldu?u K?tahya' n?n antik ?a?da ilk ev sahipleri Friglerdir. K?tahya daha sonra Roma, Bizans, Germiyano?ullar? , Osmanl? egemenli?ine girmi?tir. K?tahya' da egemen olan b?t?n uygarl?klara ili?kin ?ok say?da eser bulunmaktad?r. ?zellikle Frig Vadisi ad? verilen ilin do?usundaki T?rkmen Da?? eteklerindeki alan, bu eserler a??s?ndan ?ok zengindir. Roma d?neminde piskoposluk merkezi olan K?tahya? da bu d?neme ait en ?nemli eser Aizanoi Antik Kenti' dir. Aizanoi, Anadolu? nun en zengin antik kentlerinden birisidir. D?nyan?n ?lk Borsas? Aizonai? de kurulmu?tur. Anadolu? da T?rk Hakimiyeti ba?lad???n da K?tahya ve ?evresi Germiyano?ullar? Beyli?ine verilmi?tir. K?tahya iki kez Germiyano?ullar? Beyli?ine ba?kentlik yapm?? ve bu d?nemde yap?lan pek ?ok eser g?n?m?ze kadar ula?m??t?r. K?tahya ve ?evresi Osmanl? Devletine Devlet Hatun? un ?eyizi olarak verilmi? ve bu nedenle ?ehzadeler ?ehri olarak an?lm??t?r. K?tahya Osmanl? ?mparatorlu?u d?neminde de Anadolu Beylerbeyli?i? ne merkezlik etmi?tir. Osmanl? d?nemi eserleri korunmu? haldedir. Ne Yenir: Y?renin ?nl? yemekleri aras?nda ?orbalardan; S?k?c?k ?orbas?, O?ma? ?orbas? ve Tutma? ?orbas?, sebze yemeklerinden; Il?bada Dolmas?, Kabak Kabu?u Kavurmas? ve So?an Dolmas?, hamur i?lerinden; Cimcik, Tosunum, G?k?imen Hamursuzu, et yemeklerinden; K?peti, G?ve? ve Tirit, tatl?lardan; G?lla?, Cendere ve Ev Baklavas? say?labilir. Ne Al?n?r: ?inileri ve porselenleri d?nyaca ?nl? K?tahya' da el sanatlar? da hala ?retimini s?rd?rmektedir. Tabak??l?k, urganc?l?k, has?rc?l?k, a?dac?l?k, yemenicilik, semercilik, nalbantl?k,sara?l?k gibi yok olmak ?zere olan el sanatlar?n?n son temsilcileri Simav il?esinde bulunmaktad?r. ?ini ve porselen e?yalar?n yan? s?ra, dokuma ve el i?lemeleri hediyelik olarak sat?n al?nabilir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri k?tahya

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Hidrolik Tork Anahtarı