Fotoselli Kap? Malatya | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Malatya

Fotoselli Kap? Malatya / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Malatya

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Malatya firmas?y?z. Fotoselli Kap? Malatya aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Malatya i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ak?ada?, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Do?an?ehir, Do?anyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, P?t?rge,Yaz?han ve Ye?ilyut.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Do?u Anadolu B?lgesi' nin Yukar? F?rat Havzas?nda yer alan Malatya ?? Anadolu, Akdeniz, Do?u Anadolu ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerine do?al ge?i?i sa?layan yol g?zergah?ndad?r. Malatya genel olarak y?ksek plato ve da?lardan olu?an bir arazi yap?s?na sahiptir. ?lin g?ney b?l?m? me?e a?a?lar?ndan olu?an korular ve baltal?klarla, kuzeyi ise bozuk nitelikli yaprakl? ormanlarla kapl?d?r. Nehir ve ?ay kenarlar?nda kavakl?k ve s???tl?kler bulunur. ?l merkezi ve il?elere ba?l? k?ylerde, kay?s? ba?ta olmak ?zere geni? meyvelikler yer al?r. ?klimi: ?klimi karasald?r; yazlar s?cak ve kurak, k??lar so?uk ve ?o?u kez kar ya???l?d?r. Ancak son y?llarda yap?lan Karakaya ve di?er baraj g?llerinin etkisiyle, iklim yumu?ayarak zaman zaman Akdeniz iklimi ?zelliklerini g?stermektedir. En ?ok ya???, ilkbahar ve sonbahar aylar?nda g?r?lmektedir. Tarih?esi: Yap?lan ara?t?rmalar ve arkeolojik kaz?lar sonucunda, tarihi ge?mi?i Paleolitik ?a?a kadar uzanan Malatya ilinde, M.?. 7000 y?llar?nda iskan?n ba?lad??? anla??lm??t?r. Y?re, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Sel?uklu ve Osmanl? egemenliklerini ya?am??t?r. Ne Yenir: Lezzetli bir mutfa?a sahip olan Malatya Fotoselli Kap? mutfa??nda etin ve bulgurun ?nemli bir yeri vard?r. ?o?unlukla bulgur ve di?er malzemelerin kar???m?yla yap?lan 70 t?r 'k?fte' bulunmaktad?r. Bulgur, fasulye yapra??, kiraz, ayva, ?z?m ve dut yapra?? ile yap?lan sarmalarda da kullan?l?r. Ayr?ca kebaplardan, tatl?lara kadar bir?ok yerde kullan?lan kay?s? ve ?r?nlerinin, damak lezzetinde ?nemli bir yeri vard?r. Yerel mutfa??n g?zde yemeklerinden ka??t kebab? ve i?li k?ftenin ise tad?na doyum olmaz. Tan?mlaman?n yetersiz kalaca??na inand???m?z birbirinden lezzetli ve ?e?itli kay?s? tatl?lar?n? ise Malatya' y? ziyaretinizde mutlaka tatmal?s?n?z. Ne Al?n?r: Sofra bezi, perde, yazma gibi ah?ap kal?plarla ve bask? tekni?i ile s?slenmi? dokumalar; hal?lar, canl? ve renkli olan kilimler, cicim; d?vme, ?ekme germe gibi y?ntemlerle yap?lan bak?r mutfak e?yalar?; ah?aptan yap?lan ve "g?m g?m" denen yay?klar ??kr?klar, ka??klar Malatya'dan al?nabilecek ?zg?n hediyelik e?yalard?r. Kuru kay?s?n?n yan?nda, kay?s?n?n ?e?itli t?rlerinden yap?lm?? dondurulmu? kay?s?, kay?s? konservesi, j?le, re?el, marmelat ve kremas?, ye?il kay?s? tur?usu ve pestilinin de yap?lacak al??veri?lerde al?nmas? tavsiye edilir. Malatya kent merkezindeki Kapal? ?ar??, Bak?rc?lar ?ar??s?, Kuru Kay?s? Pazar?, Atat?rk ve ?n?n? Caddeleri ile Milli Egemenlik Caddesi al??veri? merkezleridir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri malatya

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı