Fotoselli Kap? Manisa | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Manisa

Fotoselli Kap? Manisa / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Manisa

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Manisa firmas?y?z. Fotoselli Kap? Manisa aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Manisa i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ahmetli, Akhisar, Ala?ehir, Demirci, G?lmarmara, G?rde?, K?rka?a?, K?pr?ba??, Kula, Salihli, Sar?g?l, Saruhanl?, Selendi, Soma ve Turgutlu.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Ege B?lgesi' nde yer alan Manisa' n?n ?nemli da?lar? Spil Da??, Yamanlar Da??, Yunt Da??, Bozda?lar, Demirci Da?lar?, ?al Da?? ve Uysal Da??d?r. Gediz Vadisi ve di?er ??k?nt? ovalar da?l?k kesimin ortas?nda yer almaktad?r. En ?nemli akarsular? Gediz Nehri Bak?r?ay' d?r. Ormanlar genelde 1000 m. ?zerindeki y?ksekliklerde topluluklar halinde bulunur. Manisa yaban hayat? y?n?nden zengindir. ?klimi: ?lde ovalar ve vadilerde Akdeniz ikliminin karasal tipi, da?l?k b?lgeler ve platolarda ise ?? Anadolu ikliminin karasal etkileri g?r?lmektedir. Yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? ise k?y? ku?a??na oranla so?uk ve ya???l?d?r. Tarih?esi: ?e?itli kaynaklardan Manisa ve y?resinin tarihinin M.?. 3000 y?llar?na kadar indi?i, Tantalis ve Spylos Magnesias? gibi adlarla an?lan yerle?imlere sahne oldu?u bilinmektedir. Y?rede ??kan buluntulardan ve yaz?l? kaynaklardan Manisa ve ?evresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarl?klar?na sahne oldu?u anla??lmaktad?r. Daha sonra Saruhan ve Osmanl? egemenli?ine girmi?tir. Ne Yenir: Et ve s?t ?r?nleri de ana besinler olmakla beraber, Manisa Fotoselli Kap? mutfa??n?n temelini sebze ve meyveler olu?turmaktad?r. Baz? yemeklerle pide ve b?rek gibi hamur i?lerinde sebzeler ve de?i?ik bitkilerin et ile birlikte kullan?ld??? g?r?l?r. Yine de y?re mutfa??nda zeytinya?l?lar?n yeri ba?kad?r. Manisa kebab?, ?evketi bostan, enginar dolmas?, semizotu, yalanc? sarma, b?r?lce tarator, sinkonta, simit ekme?i, mantar tatl?s?, zerde y?renin sevilen yemek ve tatl?lar?d?r. Ne Al?n?r: Manisa? n?n ?nl? Mesir Macununu y?l boyu bulmak m?mk?nd?r. Bunun yan? s?ra Yunt Da??, Kula, G?rdes ve Demirci hal?lar? ile ?n yapm?? Manisa' da, geleneksel el dokumas? hal?lar, alt?n ve g?m?? tak?lar, pamuklu i? ve d?? giyim e?yalar? ziyaret?iler taraf?ndan b?y?k ilgi g?ren e?yalard?r. Ayr?ca bak?r, g?m??, pirin?, tahta oyma gibi hediyelik e?yalar ve ?ile bezi, b?r?mc?k giysiler ile ?e?itli oyalar sat?n al?nabilir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri manisa

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı