Fotoselli Kap? Mardin | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Mardin

Fotoselli Kap? Mardin / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Mardin

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Mardin firmas?y?z. Fotoselli Kap? Mardin aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Mardin i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Darge?it, Derik, K?z?ltepe, Maz?da??, Midyat, Nusaybin, ?merli, Savur ve Ye?illi.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

K?z?ltepe: K?z?ltepe Mardin'in g?neybat?s?nda yer al?r. Artuklu ihti?am?n? yans?tan Ulu camii, Ta?k?pr?, Tarassut Kulesi ?ahkullubey K?mbeti, Harzem Harabeleri g?n?m?ze kadar ayakta kalan tarihi hazinelerdir. Maz?da??: S?merler devrinden beri mesken oldu?u tahmin edilir. Mardin Fotoselli Kap? 50 metrelik bir tepenin ?st?nde bulunan Dermetinan Kalesi, Sultan ?eyhmus, Pir Hattap T?rbeleri ?nemli ziyaret yerleridir. Zamb?rhan ve Asrihan iki ma?aralar? Ta? Devrinden kalmad?r. Midyat: Mardin'in bu ?ok ?nemli il?esi g?m?? i??ili?iyle ?nl?d?r. El sanatlar? a??s?ndan ?nemli bir y?re olan il?e turistik a??dan olduk?a ?ekicidir. ?l?enin 18 km. do?usunda bulunan Deyrulumur Manast?r? M.S.397 y?l?nda in?a edilmi?tir. Nusaybin: D?nyaya ???k tutacak Medeniyetler tarihine yeni bir sayfa a?acak G?nnavas H?y??? buradad?r. Morin ?ehir Kal?nt?s?, Morin Kalesi, Dimitros Kalesi, Mor Ambaham Manast?r?, Yeni Kale, ?irvan Kalesi, Mor Yakup Kilisesi ve kilisenin 5-6 metre derinlikte bulunan zemin katta Mor Yakup Mezar?, Mor Evgin Manast?r?, Mor Yuhanna Kilisesi, ?z?m suyu kanal?, Selman-i Pak, ?eyh Ali Tepesi, Pir Kemal T?rbesi, Arap K??la, Ba?dat K?pr?s?, Tak-? Zaferin ?nemli tarihi yerlerdir. Zeynel Abidin Camisi, Hz. Muhammed' in 13. torunlar?ndan olan Zeynel Abidin ve onun k?z karde?i Zeynep'in t?rbelerinin bulundu?u il?enin en ?nemli camisidir. ?merli: Asurlar, Persler, Romal?lar, Bizansl?lar ve T?rk ?slam Devletlerinin hakimiyetlerinin b?rakt??? antik de?erler, ?merliyi zengin k?lt?r merkezi k?lmaktad?r. Fafah Kalesi, Be?ikkaya Harabeleri, G?ll? Harabeleri ve merkezde bulunan Kilise Harabeleri g?r?lmeye de?erdir. Ye?illi: Mardin merkezinin kuzeydo?usunda yer alan Ye?illi, do?an?n c?mert?e olu?turdu?u yemye?il bir vadinin i?inde mesire yerleriyle ?n salm??t?r. Romal?lar devrinde yap?lm?? su kanallar?, ?e?meler, bentler ve de?irmenler g?r?lmeye de?erdir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri mardin

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı