Fotoselli Kap? Ni?de | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Ni?de

Fotoselli Kap? Ni?de / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Ni?de

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Ni?de firmas?y?z. Fotoselli Kap? Ni?de aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Ni?de i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Altunhisar, Bor, ?amard?, ?iftlik ve Uluk??la.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Cami ve T?rbeler Ni?de'de olduk?a iyi korunan Sel?uklu ve Osmanl? Camilerinin ba?l?calar? Alaaddin Cami Sungurbey Cami (1335), Pa?a Cami (17.yy.), Kale Cami (1747), Han?m Cami (1452) dir. Sel?uklardan kalma H?davend Hatun T?rbesi, D?rtayak T?rbesi ve Osmanl? D?nemi ?erifali T?rbesi en ?nemlileridir. Kale ve Kuleler Ni?de Kalesi Kalenin temeli M.?. 8.yy. da Ge? Hitit D?neminde yap?lm??, Roma-Bizans Sel?uklu, Osmanl? D?neminde onar?m g?rm??t?r. Saat Kulesi Kalenin bat? bur?lar?ndan birinin ?zerine in?a edilmi?tir. Kapl?ca Ve ??meceler ?iftehan Kapl?cas?: Ni?de'ye 80 km. uzakl?ktaki ?iftehan Kasabas?ndad?r. Hem banyo hem de i?me t?rlerine elveri?li olan kapl?ca sular?n?n, romatizma, sinirsel hastal?klar, deri, kad?n hastal?klar?, beslenme bozuklu?u gibi hastal?klara olumlu etkisi bulunmaktad?r. Kapl?ca merkezinde tesisler modern ve b?y?k kapasitelidir. Milli Parklar ve Korunan Alanlar Ni?de - Alada?lar Milli Park? Yeri: Ni?de Fotoselli Kap? ,Kayseri ve Adana illeri s?n?rlar? i?erisindedir. Ula??m: Milli Park Ni?de ili s?n?rlar? i?erisinde ?amard? il?esine yakla??k 15 km.,Kayseri Yahyal? il?esine 30 km.uzakl?ktad?r. ?zelli?i: Milli Park i?erisinde kamp alanlar?, g?n?birlik alanlar ve molakamp (Primitif kamping) alanlar?, do?a y?r?y?? g?zergahlar?, t?rmanma do?rultular? d?zenlenerek Yayla giri?imleri olu?turulacakt?r. Y?redeki akarsularda alabal?k ?retimi ,sportif olta bal?k??l??? yap?lmas?na olanak sa?lanacakt?r. Yaban hayvanlar? ?retme istasyonu tesis edilecektir. Yaban Hayat? sakinleri ; yaban ke?isi , ay?, ba?ak,sansar ve su samurudur. Jeolojik yap? a??s?ndan Alada?lar Milli Park? de?i?ik zamanlara ait formasyonlarla temsil edilmekle birlikte, en yayg?n formasyon mezozoik ya?l? kire? ta?lar?d?r. Bunun yan?nda sahada entr?sif volkanizman?n ?r?n? olan gabro, piroksenit gibi kaya?lara,subofiolitik metamorfitlere ve daha geni? d?nemleri karakterize eden tersiyer ve kuaterner oluklar?na da rastlan?lmaktad?r. Alada?lar y?resi ?lkemizin tektonik a??dan en faal b?lgelerinden birisidir. Y?re ?zellikle Alp orojenezi s?ras?nda ?aryaj ve bindirmelere sahne olmu?tur.Tektonik literat?r?ne"Ecemi? Koridoru" olarak da giren bu sahada d??ey ve yatay at?ml? bir?ok fay bulunmaktad?r. Dokusuyla y?rede jeomorfolojik s?re?ler sonucu olu?an naplar,klipler,pencereler ilgin? yap?sal unsurlar olarak dikkati ?eker. Alada?lar Milli Park? ger?ek anlamda bir jeomorfolojik a??k hava m?zesidir. Y?renin ?ekillenmesinde yap? ile birlikte fl?vial ko?ullar ve Pleistosen buzulla?mas? ?nemli bir rol oynam??t?r.Y?rede bu ?? unsura ait de?i?ik morfolojik birimlere rastlamak ?ok ola?and?r. Y?renin belli ba?l? jeomorfolojik karakteri vadilerlede bir ?ekilde par?alanm?? olmas?d?r.Buzul morfolojisine ait bir ?ok izlere rastlanmakta , ?zellikle y?redeki bir ?ok sirk g?lleri ve moreller bu morfolojinin k?lavuz ?ekilleri olarak g?r?l?r. Y?re klimatik a??dan kendine has ?zelliklere sahiptir. Yazlar? s?cak,k??lar? so?uk ve kar ya???l? olarak tan?mlanabilecek bu klimatik yap? y?renin y?ksek kesimlerinde kal?c? karlar?n bar?nmas?na imkan sa?lamaktad?r. Y?rede gece ile g?nd?z s?cakl?k fark?(G?nl?k Amplit?d) olduk?a fazla olup , geceleri g?llerin donmas?na neden olan d???k s?cakl?k, g?nd?zleri 30 dereceye kadar ??kmaktad?r. Alada?lar Milli Park? vejetasyon a??s?ndan ?ok zengin olup ,orman? olu?turan hakim t?rler kara?am ve k?z?l?amd?r.Kara?amdan k?z?l?ama ge?i? zonunda yer yer bu iki t?r?n olu?turdu?u kar???k me??erelere de rastlanmaktad?r.Kara?am?n yay?l?? alan?ndaki g?ney bak?l? kesimlerde i? me??ere olu?turmayan sedir ve kuzey bak?l? nem bak?m?ndan daha elveri?li yerlerde de g?knarlara rastlanmaktad?r. Orman?n ?st s?n?r?ndan itibaren Alpin zon ba?lar. Bu zon da Alpin ?ay?rlar? yer almaktad?r. Alpin zon ve daha y?ksek kesimlerde y?kseklik ve e?im ko?ullar?ndan kaynaklanan ??plak kayal?k kesimlere ula??lmaktad?r. G?r?lebilecek Yerler: Milli Park?n peyzaj g?zelli?i g?r?lmeye de?er niteliktedir. Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Parkta Yaban Hayat? Koruma B?lgesi ayr?lm?? olup, ?retme ?stasyonu mevcuttur. Milli Parkta kamp alan?, g?n?birlik alanlar, mola alanlar?, y?r?y?? parkurlar?, t?rmanma do?rultular?, baz? noktalarda yayla geli?imleri planlanm??t?r. Y?redeki akarsularda alabal?k ?retimi ve spestif olta bal?k??l??? yap?lma olas?l??? olan Alada?lar ?lkemiz turizmine alternatif olanaklar yaratacak potansiyele sahiptir. ?ad?rla konaklanabilir. Sportif Etkinlikler Alada?lar, da?c?l?k ve trekking i?in Toroslar'?n en uygun b?l?m?d?r. Bolkar Da?lar? trekking ve k?? sporlar? a??s?ndan olduk?a ?ekicidir. ?zellikle 7 km.yi bulan do?al pisti ile tur kaya??na ilgi duyanlar? memnun etmektedir. Bolkar Da?lar?ndan t?rman?? genellikle Uluk??la ?l?esinin Bolkar Da?lar? eteklerindeki Darbo?az kasabas? ve kasaban?n 8 km. kadar yukar?s?ndaki Meydan denilen b?lgeden ba?lar. Di?er Tarihi Yerler Ni?de ve y?resi antik ?ren yerleri bak?m?ndan olduk?a zengindir. Bu ?ren yerleri kaz? buluntular?n?n ?o?u Ni?de M?zesi'nde sergilenmektedir. ?nemli ?ren yerleri, K??k H?y?k ?ren yeri (Bor-Bah?eli Kasabas?), G?ltepe-Kestel ?ren yeri (?amard?), G?ll?da? ?ren yeri (G?ll?da?), Porsuk H?y?k ?ren yeri (Uluk??la-Darbo?az), Tyana ?ren yeri (Bor-Bah?eli) olarak s?ralanabilir. Ku?kayas? Mezarl???: Ni?de'ye yakla??k 40 km uzakl?ktaki Karalt? Kasabas?'n?n yak?n?nda bulunmaktad?r. Kasaban?n G?neybat?s?nda bulunan kaya mezarlar? bir vadinin iki yamac?nda s?ralan?r. G?m??ler ?ren Yeri ve Manast?r?: Ni?de'ye 9 km. uzakl?ktaki G?m??ler kasabas?ndad?r.Bizans sanat?n?n Anadolu'daki en g?zel ve en iyi korunmu? eserlerinden biridir. 1973 y?l?nda arkeolojik sit alan? kabul edilen manast?r olduk?a b?y?k ve geni? bir kaya k?tlesi i?ine kaz?lm??t?r. Kaya oyu?u ?eklinde d?rt s?tunu bulunan kilisenin duvarlar?n? freskler kaplamaktad?r. Kilisedeki fresklerin g??l? ve canl? anlat?mlar?, bar?nd?rd??? yeralt? ?ehri, b?y?k mezarl?k odas? ve olduk?a b?y?k kaya k?tlesine kaz?lm?? yerle?im birimleriyle birlikte ar?t?lm?? savunma ?nlemleri nedeniyle G?m??ler ?ren yeri ve manast?r? d?neminin ?nemli din merkezlerinden biri oldu?unu g?stermektedir. CO?RAFYA Ni?de ?? Anadolu B?lgesi'nin "Orta K?z?l?rmak" olarak adland?r?lan kesiminde bulunmaktad?r. Kapadokya B?lgesi i?inde yer alan Ni?de, Aksaray, Nev?ehir, Kayseri, Adana, ??el ve Konya ileri ile ?evrilidir. Deniz d?zeyinden 1300 m y?kseklikte bulunan ilin bat? kesimi dalgal? d?zl?kler, kuzey, g?ney ve do?u kesimleri ise da?l?k alanlarla kapl?d?r. G?ney ve g?neydo?u s?n?rlar?n? Orta Toroslar?n temelini olu?turan Bolkar Da?lar? ?izmektedir. ?? Anadolu B?lgesinin ?zelli?ini ta??yan karasal iklim Ni?de'de de egemendir. Yazlar s?cak ve kurak, k??lar so?uk ve genellikle kar ya???l?d?r. TAR?H?E M.?. 3000 - 2000 y?llar?n? kapsayan Eski Tun? Devri'nde Ni?de ?evresinde ?nemli yerle?im birimlerinin oldu?u yap?lan arkeolojik kaz? ?al??malar? sonucunda anla??lm??t?r. Eski Hitit D?nemi olarak adland?r?lan bu d?nemden sonra Ni?de, Frig, Pers, B?y?k ?skender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalm??t?r. Ni?de y?resi daha sonra Sel?uklular?n, Mo?ollar?n, Karamano?ullar?n?n eline ge?mi?, 1471 y?l?nda da Osmanl? topraklar?na kat?lm??t?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri ni?de

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı