Fotoselli Kap? Ordu | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Ordu

Fotoselli Kap? Ordu / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Ordu

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Ordu firmas?y?z. Fotoselli Kap? Ordu aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Ordu i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Akku?, Aybast, ?ama?, ?atalp?nar, ?ayba??, Fatsa, G?lk?y, G?lyal?, G?rgentepe, ?kizce, Kabad?z, Kabata?, Korgan, Kumru, Mesudiye, Per?embe, Ulubey.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Ordu Fotoselli Kap? ilinin kurulu? yeri olan Kotyora (Bozukkale), kentin ikinci kurulu? yeri olan Bayraml? (bug?n Eskipazar olarak biliniyor), Eski Cezaevi (Kilise), Bayad? K?y? s?n?rlar? i?erisindeki Kurul Kayas? Yerle?mesi, Etnografya M?zesi (Pa?ao?lu Kona??), B?ben Kaya Mezarlar?, Hatipli Mezarl??? il merkezindeki ?nemli tarihi de?erlerdir. ?l?elerdeki tarihi yerlerden; Fatsa il?esindeki Bolaman Kalesi C?ng?rt Kayas?; ?nye il?esindeki ?nye Kalesi, G?rp?nar K?y?nde Kaya Mezarlar?, ?eyh Yunus T?rbesi; Per?embe il?esindeki Yason Kilisesi; Mesudiye il?esindeki Meletios Kalesi, Kale k?y? Kalesi, Kaya Mezarlar?; ?kizce il?esindeki A?cakale K?y?nde birinci derece arkeolojik sit alan? ilan edilen Gen?a?a Kalesi g?r?lmeye de?er tarihi yerlerdir. Kurul Kayas?: Kurul Kayas? Eski Yerle?im Alan?, merkez il?e Bayad? K?y? Kurul Kayas? ?zerinde yer almaktad?r. Bu alanda ana kayan?n oyulmas? ile yap?lm?? bir sarn?? ve su yolu oldu?u tahmin edilen basamaklarla a?a??ya inen bir dehliz bulunmaktad?r. Bunlar?n yan? s?ra bina kal?nt?lar? ve de?i?ik d?nemlere ait seramik par?alar? y?zeyde g?r?lmektedir. Yason Burnu: Yason Burnu Do?al ve Arkeolojik Sit Alan?, Per?embe il?esi ?aytepe K?y? s?n?rlar? i?inde yer alan bu sit alan?, denize uzanan k???k bir yar?mada ?eklindedir. ?kinci derece do?al ve arkeolojik sit alan? olarak korumaya al?nm??t?r. Bu alan ?zerinde bir kilise, bah?e duvar? kal?nt?s? ile birlikte halen ayaktad?r. Bunun yan? s?ra deniz k?y?s? boyunca uzanan duvar kal?nt?lar?ndan baz? k?s?mlar, antik liman ve bal?k ?retme havuzlar? g?n?m?ze kadar gelmi?tir. Camiler Antik ?brahim Pa?a Cami (Orta Cami-Merkez): ?ehrin orta yerinde bulundu?u i?in halk taraf?ndan Orta Cami olarak adland?r?lmakta olup, 1800 y?l?nda Atik ?brahim Pa?a taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Caminin ilk mihrab?, Sel?uklu Mimarisi tarz?nda yap?lm?? ve uzun y?llar camide kalm??sa da 1340 y?l?nda s?k?lerek bug?nk? Selimiye Camisine yerle?tirilmi?tir. Ayn? y?llarda ampir devri mimarisinde, yumu?ak ta?larla o g?n?n mimari anlay??? i?erisinde zengin motiflerle haz?rlanan s?sl? mihrap konulmu?tur. Caminin ?ift ?erefeli tek minaresi vard?r. Do?al G?zellikler ve Plajlar Ordu ilinin yama?lar?na serildi?i ve T?rk?lere konu olan Boztepe, G?lyal? il?esinde do?al plaj? ile Turnasuyu, Akku? il?esinde K???kkertil, Fatsa il?esinde ?zel ?evre Koruma B?lgesi ilan edilen Gaga G?l?, G?lk?y il?esinde Ulug?l, Har?beli, k?? sporlar?n?n yap?labilece?i Aydo?an Tepesi, Ulubey il?esinde Sayacaba?? ?nemli do?al g?zellikleridir. ?nye il?esinde ?aml?k ?ak?rtepe, Uzunkum, Mesudiye il?esinde Eri?ok Tepesi, Zile Yaylas?, C?le Yaylalar?, Per?embe il?esinde Efirli ?nemli yayla ve mesire alanlar?d?r. Yaylalar ?lde geleneksel mevsimlik ya?ama bi?imi olan yaylac?l?k g?n?m?zde hala canl?l???n? s?rd?rmektedir. Turizm Merkezi ilan edilen ?amba?? Yaylas?, Aybast?-Per?embe Yaylas?, Mesudiye-Keyfalan Yaylas?, Ye?ilce-Top?am Yaylalar? ve Akku?-Arg?n Yaylas?, ayr?ca C?le Yaylas?, Aydo?an Yaylas?, gerek do?al g?zellikleri gerekse b?y?k yerle?im kapasiteleriyle Karadeniz B?lgesinin ?nemli mevsimlik rekreasyon alanlar?d?r. Ku? G?zlem Alan? - Akku? Adas? ?l: Ordu ?l?eler: Per?embe Y?z?l??m?: 2 Rak?m: 0 - 20 m Koruma: yok Ba?l?ca ?zellikleri: kayal?k k?y? adalar? Ku? T?rleri: Tepeli karabatak (90 ?ift) pop?lasyonuyla ?nemli ku? alanlar? stat?s? kazan?r. NE YEN?R B?t?n karadeniz sahilinde oldu?u gibi bal?k yemekleri tercih edilebilecek yiyeceklerin ba??nda gelir. Ordu ilinin mahalli yemeklerinden Pancar ?orbas?, Pancar Sarmas?, Melocan Kavurmas?, Sakarca M?hlamas?, Galdirik Kavurmas?, Ke?kek, Tirmit (Mantar) Kavurmas?, M?s?r Ekme?i, Tur?u Kavurmalar?, Su B?re?i, Hamsi Tava, Hamsi Bu?ulama, Hamsili ??li Tava ve di?er bal?k ?e?itleri ?nemli olanlard?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri ordu

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı