Fotoselli Kap? Rize | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Rize

Fotoselli Kap? Rize / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Rize

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Rize firmas?y?z. Fotoselli Kap? Rize aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Rize i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Arde?en, ?aml?he?in, ?ayeli, Derepazar?, F?nd?kl?, G?neysu, Hem?in, ?kizdere, ?yidere, Kalkandere ve Pazar.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Atat?rk Evi M?zesi (Mehmet Matarac? Kona??): Atat?rk?e ait baz? e?yalar yan?nda, b?lgeden ??kar?lan etnografik eserlerin de sergilendi?i Mehmet Matarac? Kona???n?n (Atat?rk Evi M?zesi) kuzeyinde geni? bir bah?esi vard?r. 19. y?zy?l sonlar? sivil mimarisi ?zelliklerini ta??yan yap?, i? sofal? planl? ?? katl? bir evdir. ?kinci katta, kuzeydo?udaki oda, Atat?rk'?n kald??? odad?r. Ulu ?nder Atat?rk 17 Eyl?l 1924 y?l?nda Rize'yi ziyaret etti?i s?rada Matarac? Mehmet Efendi?nin evinde misafir edilmi? ve bu odada kalm??t?r. Zemin katta Rize il merkezinden toplanan kitabeler ve mezar ta?lar?, birinci katta ise baz? ah?ap oymal? mimari par?alar, dokuma ara? gere?leri, etnografik eserler sergilenmektedir. ?kinci katta ise Atat?rk zaman?ndan kalan e?yalar, Atat?rk'e ait giysiler, Kurtulu? Sava?? ve Atat?rk'e ait foto?raflar bulunmaktad?r. M?ze Tel : (+90-464) 213 04 29 Rize M?zesi (Sar? Ev): Sar? Ev olarak bilinen ve 19. y?zy?l sivil mimari ?rne?i olan yap?, 1998 y?l?nda m?ze olarak a??lm??t?r. M?zede etnografik eserler sergilenmektedir. Etnografya M?zesi: Adres: M?ft? Mah. Kirazl?k Sok. No:2 - Rize Tel: (464) 213 04 29 Kaleler Rize Kalesi: Rize Fotoselli Kap? kent merkezinin g?neybat?s?nda yer alan kale, i? kale ve a?a?? kaleden olu?maktad?r. ?lk yap?m tarihi konusunda kesin bilgiler bulunmamaktad?r. ?? kale M.S. 6. y?zy?lda yeniden in?a edilmi?, 14. y?zy?l ba?lar?nda da Cenevizliler taraf?ndan a?a?? surlar yap?lm??t?r. Kale, Osmanl? d?neminde onar?larak kullan?lm??t?r. K?smen d?zg?n, k?smen moloz ta?la yap?lm?? olan i? kale surlar? 1,5 m. kal?nd???ndad?r ve yar?m daire planl? be? kuleye sahiptir. Zaman?nda i? kaleden kuzeydo?u ve kuzeybat?ya uzanan ve denize ula?an a?a?? kaleden g?n?m?ze bat? surlar?n?n bir b?l?m? ve baz? kuleler kalm??t?r. Zil Kalesi: Orta?a??n sonlar?nda yap?ld??? tahmin edilen kale ?aml?hem?in il?esindedir. ?am ormanlar? ile kapl? bir vadiye h?kim bir noktada bir kaya k?tlesinin ?st?ne moloz ta?lardan in?a edilmi?tir. Duvarlar? 1,5-2 m. kal?nl?ktad?r. Kalenin do?usu, g?neyi ve kuzeyi do?al u?urum olup, yaln?zca bat? ve k?smen kuzeyde y?ksek surlar bulunmaktad?r. Kale-i Bala: ?aml?hem?in il?esinin 40 km. g?neyindedir. 150 m. y?ksekli?inde bir tepenin ?st?nde kurulu kalenin M?. 200 y?llar?nda yap?ld??? san?lmaktad?r. K?z Kalesi Pazar il?esinin bat? giri?inde denizin i?erisine bir kaya ?zerine in?a edilmi? olup, Bizans d?neminden (M.S. 8. y?zy?l) kalmad?r. Bu yap?, g?n?m?zde tek bir g?zetleme kulesiyle ayakta durmaktad?r. Zeleki Kalesi ?ayeli il?esinin do?usunda yer alan kale, 12. y?zy?lda Bizans d?neminde in?a edilmi?tir. Bu g?n harap durumdad?r. Camiler ?slam Pa?a Camii (Kur?unlu Cami): Rize kent merkezinde ?ar?? i?indeki cami 16. y?zy?l yap?s?d?r. Kesme ta?tan dikd?rtgen planl? olup, 24 pencereli bir kubbeye sahiptir. G?lbahar Camii: Rize kent merkezinde bulunan cami 16. y?zy?lda Yavuz Sultan Selim?in annesi G?lbahar Hatun taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. 1952 y?l?nda bir onar?m ge?iren cami kare planl? olup, bir kubbeye ve tek ?erefeli bir minareye sahiptir. Caferpa?a Camii: ?ayeli il?esinin giri?inde yer alan cami, Rize Fatihi Cafer Pa?a taraf?ndan 16. y?zy?lda yapt?r?lm??t?r. Cami basit planl? ve ?at?s? kiremitle ?rt?l?d?r. Giri?inde mermer kitabesi vard?r. Kapl?ca ve ??meceler Ayder Kapl?cas? ?lkenin ?nemli kapl?calar? aras?ndad?r. Rize'ye 20 km. mesafedeki Andon ??mecesi y?re halk? taraf?ndan ilgi g?rmektedir. ??mecenin suyu renksiz, kokusuz ve berrakt?r. Ayr?ca, ?kizdere-?im?irli ??mecesi, ?ay?rl? Maden Suyu ?e?itli hastal?klara iyi geldi?i bilinmektedir. ?elaleler A?aran ?elalesi: ?ayeli'ne 12 km., Rize merkeze ise 30 km. mesafede olan ve ?ayeli'nin i?inden akan ?airler deresi ?zerinde bulunan ?elale, ger?ek bir tabiat harikas?d?r. Yaylalar Ka?kar s?rada?lar?n?n eteklerinde, ?aml?hem?in, Hem?in, ve ?kizdere il?elerinde yo?un bi?imde yer alan yaylalar, iyi korunmu? ?zg?n mimarili evleriyle bulutlar?n ?tesinde bir hayat sunar. Bu yaylalardan Ayder, A?a??-Yular? Kavron, ve Anzer Yaylalar? Turizm Merkezi ilan edilmi?lerdir.Bu yaylalar ?zellikle yaz aylar?nda yerli ve yabanc? turistlerin u?rak yeri olur. Ayder Yaylas?, ?aml?hem?in-A?a?? ve Yukar? Kavran Yaylalar?, ?kizdere-Anzer (Ball?k?y) Yaylas? Turizm Merkezi, ?kizdere-?a??rankaya Yaylas?, Elevit Yaylas? di?er ?nemli yaylalard?r. Milli Parklar - Ka?kar Da?lar? Milli Park? - Ku? G?zlem Alan?: Do?u Karadeniz Da?lar? ?l: Trabzon, G?m??hane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin ?l?eler: ?nemli ku? alanlar? i?inde 32 il?e bulunmaktad?r Y?z?l??m?: 1230000 Rak?m: 0 - 3932 m Koruma: k?smen Ba?l?ca ?zellikleri: orman, da?, g?? ge?idi Ku? T?rleri: Sakall? akbaba (20 ?ift), k?z?l akbaba (20 ?ift), kara akbaba (10 ?ift), kaya kartal? (10 ?ift), hu? tavu?u (t?m T?rkiye pop?lasyonu bu ?nemli ku? alanlar? i?inde bulunur) ve ?rkeklik pop?lasyonlar?yla ?nemli ku? alanlar? stat?s? kazan?r. 1993 y?l?nda yap?lan bir ara?t?rmada ?nemli ku? alanlar? s?n?rlar? i?inde kalan yedi b?lge incelenmi?, bunlar?n alt?s?nda toplam 134 eri?kin erkek hu? tavu?u tespit edilmi?tir. Ara?t?rma yap?lan alan?n darl??? ve uygun ya?am ortamlar?n?n geni?li?i g?z ?n?nde bulunduruldu?unda, ?nemli ku? alanlar?ndaki toplam hu? tavu?u pop?lasyonunun 1000 ?ifti a?t??? varsay?labilir. Ancak ge?en y?llar i?erisinde bir?ok ?nemli yeni g?? vadisinin ke?fedilmesi, bu rakamlar?n ?ok daha y?ksek olabilece?ini g?stermektedir.Do?u Karadeniz Da?lar?, T?rkiye'de Avrasya Y?ksek Da?l?k (Alpin) biyomunu temsil etmesi dolay?s?yla ?nemli ku? alanlar? stat?s? kazanan tek aland?r. Sportif Etkinlikler Rize, yaylalar? ve sarp da?lar? ile do?a y?r?y??? ve da?c?l??a, co?kun nehirleri ile kano ve raftinge, 2400-3000 metre y?kseklikte bulunan Buzulyala?? ve Moren g?llerinin baz?lar? bal?k??l??a elveri?li bir co?rafyaya sahiptir. Ka?kar Da?lan h?zl? ak??l? akarsular?n kayna??d?r. Bunlar?n en ?nemlisi ?aml?hem?in' den Arde?en' e do?ru ak?p denize d?k?len F?rt?na Deresi, Ta?l?dere ve ?yiderelerdir. Bu derelere kanoculuk i?in gerekli debi rejim miktar? yeterlidir. Bu akarsular d???nda k???k b?y?k bir?ok dere mevcuttur. - F?rt?na Deresi - Ka?kar Da?lar? (Da?c?l?k) CO?RAFYA Rize, g?neyinde yer alan da?lar?n sahilden itibaren y?kselmeye ba?lamas? ve y?ksek da? eteklerinden do?arak Karadeniz'e akan akarsular?n yo?unlu?u nedeniyle engebeli bir arazi yap?s?na sahiptir. Sarp ve engebeli arazi yap?s?n?n ve iklimin de etkisiyle ilin bitki ?rt?s?n? ormanlar olu?turmaktad?r. Rize, ya???l? iklimi ve ?ok say?daki yer alt? su kaynaklar? sayesinde T?rkiye'de akarsu yo?unlu?u en fazla olan illerden biridir. Rize'de yazlar serin, k??lar? ?l?man ve her mevsimi ya???l? bir iklim g?r?l?r. TAR?H?E Rize ad?n?n, M.?. 7. y?zy?lda ba?layan kolonizasyon d?neminde, y?rede bol pirin? yeti?tirilmesinden ?t?r? kent yak?nlar?ndan ge?en ?aya verilen ?Rhizios? veya sonraki d?nemlerde verilen ?Rhizaion? dan geldi?i s?ylenmektedir. M.?. 2. bin ba?lar?nda tar?m ve hayvanc?l?kla u?ra?an kimi topluluklar?n ya?ad??? tahmin edilen Rize ve ?evresinin yaz?l? tarih d?nemi, M.?. 7. y?zy?lda Miletli denizcilerin yapt?klar? seferlerle ba?lamaktad?r. Bu d?nemde Miletliler Do?u Karadeniz k?y?lar?nda ticari yerle?imler kurmu?lard?r. Daha sonra Kimmer, Med ve Pers ak?nlar?na u?rayan y?reyi M?. 180?de Kral Pharnakes, M.?. 1. y?zy?lda da Partlar ele ge?irmi? olup, y?re M.S. 10 y?l?nda Roma egemenli?ine girmi?tir. M.S. 4. y?zy?ldan ba?layarak Sasani ve Bizans aras?nda s?rekli el de?i?tirmi?, 1071 Malazgirt Sava???ndan sonra T?rklerin eline ge?mi?, ancak Sel?uklular?n bat?ya y?nelmesiyle tekrar Bizans egemenli?ine girmi?tir. Rize?nin bir k?sm? 1461?de di?er y?releri de 1509?da Osmanl? topraklar?na kat?lm??t?r. Rize, cumhuriyetin ilan?ndan sonra, 1924 y?l?nda il olmu?tur. NE YEN?R? Y?rede lahana ve hamsinin ?zel bir yeri vard?r. ??nk? b?t?n yemek ?e?itleri bunlar etraf?nda yo?unla?m??t?r. Belli ba?l? yemek ?e?itleri; Ayran do?ramas?, ??lb?r, ??r?hta, ?irmulis, fasulye tavalisi, hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsi ku?u, hamsi tavalisi, herse, ho?me, kabak felisi, kabak s?tlisi lahana ?orbas? (vurma lahana), minci, muhlama, ormanl? hamsi, paluze, papara pasmanika, pekmezli kabak , sarma (lahana sarmas?)d?r. Orman ?st zonunun ?zerinde bulunan yaylalarda ve ?ay?rl?k alanda ar?c?l?k yap?lmaktad?r. Kimyevi maddenin hen?z ula?amad??? ?i?ek ?e?itlili?inin ve di?er avantajlar?n destekledi?i ?retim y?rede "Anzer Bal?" ile d?nyaca ?nl?d?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri rize

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Hidrolik Tork Anahtarı