Fotoselli Kap? Sakarya | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Sakarya

Fotoselli Kap? Sakarya / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Sakarya

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Sakarya firmas?y?z. Fotoselli Kap? Sakarya aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Sakarya i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Akyaz?, Ferizli, Geyve, Hendek, Karap?r?ek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, S???tl?, Tarakl?

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Marmara B?lgesi' nin kuzeydo?u b?l?m?nde yer al?r. Kendi ad? ile an?lan ovan?n g?neybat? kenar?nda kurulmu? olup, tarihi ?stanbul - Anadolu yolunun Sakarya Irma??' n? a?t??? noktada bir k?pr? ba?? ve kav?ak noktas? konumuna sahiptir. ?l topraklar? idari a??dan do?udan Bolu' nun; G?yn?k, Mudurnu, D?zce ve Ak?akoca, g?neyden Bilecik' in G?lpazar? ve Osmaneli, bat?dan ise Kocaeli' nin Kand?ra, Merkez ve G?lc?k ?l?eleri, kuzeyden ise Karadeniz' den ?evrilidir. ?lin Merkezi olan Adapazar? Akova ad?yla an?lan d?zl?kte, Sakarya Havzas?' n?n a?a?? k?sm?ndad?r. Do?udan ?am Da??, g?ney ve g?neydo?udan Samanl? Da?lar?, kuzeyden Karadeniz ile s?n?rlanan Sakarya ?linin Bat?dan belirgin bir do?al s?n?r? yoktur. ?lin ba?l?ca g?lleri; Sapanca, Ta?k?s???, Poyrazlar, Akg?l, G?k?e?ren ve Acarlar' d?r. Akarsular? 159 km uzunluktaki Sakarya Nehri ile ona kar??an Mudurnu ?ay? ve Sapanca G?l?' n?n aya??n? te?kil eden ?ark suyudur. Sakarya Fotoselli Kap? ili do?al bitki ?rt?s? bak?m?ndan olduk?a zengindir. Kuzey Anadolu k?y? da?lar?n?n uzant?s? olan da?lar g?r ormanlarla kapl?d?r. ?klimi: Sakarya' n?n iklimi hem Marmara B?lgesi iklimi hem de Karadeniz iklimi ?zelliklerini ta??r. K??lar bol ya???l? ve az so?uk, yazlar ise s?cak ge?er. Tarih?esi: ?lk yerle?ik kavmi Frigler olan b?lgede daha sonra s?ras?yla; Bithynial?lar, Kimmerler, Lidyal?lar, Persler, Romal?lar, Bizansl?lar ve Osmanl?lar hakimiyet kurmu?lard?r. Ne Yenir: Sakarya' da yap?lan yemekler aras?nda; Islama K?fte, S?tl? Kabak Tatl?s?, Kabak Tatl?s?, Kabakl? Kol B?re?i, ?erkes Tavu?u, ?erkes Pastas? (Peynirli), Ezme Fasulye, Dart?l? Ke?kek, Dart?, ?re Tatl?s? bulunmaktad?r. Ne Al?n?r: Tarakl? y?resinde, a?a? i??ili?i ve oymac?l??? g?r?lmektedir. ?im?ir a?ac?ndan yap?lan ka??klar T?rkiye'nin d?rt bir taraf?na sat?lmaktad?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri sakarya

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı