Fotoselli Kap? Samsun | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Samsun

Fotoselli Kap? Samsun / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Samsun

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Samsun firmas?y?z. Fotoselli Kap? Samsun aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Samsun i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ala?am, Asarc?k, Ayvac?k, Bafra, ?ar?amba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmay?s, Sal?pazar?, Tekkek?y, Terme, Vezirk?pr? ve Yakakent.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Ala?am: Samsun'un 78 km bat?s?nda bir sahil kasabas?d?r. ?l?enin Geyikko?an sahili, temiz kumsal?, ??nar, kavak ve taflan a?a?lar?ndan olu?an korulu?u ile denize girmek i?in idealdir. Asarc?k: ?l merkezine 44 km. g?neyinde yer al?r. ?l?ede bulunan G?kg?l Cami (1180) ah?ap cami mimarisi tarz?na g?zel bir ?rnek te?kil etmektedir. Samsun Fotoselli Kap? Bafra: ?l merkezine uzakl??? 51 km.dir. ?l?edeki kaya mezarlar?, camiler, hamamlar ve ?e?meler g?r?lmeye de?er eserleridir. ?ar?amba: ?l merkezine uzakl??? 37 km.dir. ?l?ede ilk Tun? ?a?? yerle?meleri olan Tepecik, Kilise Tepe, T?nb? Tepe h?y?kleri tespit edilmi?tir. 1206 y?l?nda yap?lan G??celi Cami Anadolu ah?ap mimarisinin en g?zel ?rneklerinden birini olu?turmaktad?r. Caminin en ?nemli ?zelli?i hi? ?ivi kullan?lmadan yap?lm?? olmas?d?r. Havza: ?l?enin Samsun'a uzakl??? 86 km' dir. ?l?ede termal turizm de ?nemli bir yere sahiptir. ?l?ede yap?lan arkeolojik ara?t?rmalar sonucu ?ok say?da h?y?k ve t?m?l?s saptanm??t?r. Kavak: ?l?enin Samsun'a uzakl??? 51 km' dir. Ladik: ?l?enin Samsun'a uzakl??? 82 km.dir. ?l?e merkezine 10 km. uzakl?ktaki Hamamaya?? (Ladik) kapl?cas?n?n suyu T?rkiye'deki birinci dereceden ?nemli ve ?ncelikli kapl?ca suyu olarak belirlenmi?tir. Ondokuzmay?s: ?l merkezine 33 km uzakl?ktad?r. Nebyan ormanlar? ve ?evresi do?al g?zelli?inin yan? s?ra il?ede yap?lan yayla ?enliklerine de mekan olu?turur. B?lgenin en temiz denizi ve kumu il?enin Y?r?kler mevkiindeki sahilinde yer al?r. Sal?pazar? ve Tekkek?y di?er il?eleri. Vezirk?pr?: ?l merkezine uzakl??? 116 km.dir. Faz?l Ahmet Pa?a Camii ve Bedesteni ile Ta?kale Camii il?edeki ?nemli eserlerdendir. Yakakent: ?l merkezine uzakl??? 84 km. dir. ?l?e do?al g?zelliklerin zenginli?i ile g?ze ?arpar. ?am ormanlar? ile kapl? ye?il tepeler, masmavi sularla bulu?ur. Yakakent sahillerinde denize girmek i?in ideal do?al plajlar ormanla i? i?e uzanmaktad?r. NASIL G?D?L?R? Karayolu: Otob?s terminali, ?l merkezindedir. Otogar Tel: (+90-362) 238 17 06 Demiryolu: Samsun-Sivas ve Samsun-Amasya demiryolu ba?lant?lar? mevcuttur. Gar kent merkezinde bulunmaktad?r. ?stasyon Tel: (+90-362) 233 22 93 Denizyollar?: Samsun'da feribot seferleri Haziran-A?ustos aylar? i?erisinde yap?lmaktad?r. Liman kent merkezindedir. Liman Tel: (+90-362) 445 16 05 Havayolu: Samsun Havaalan? kent merkezine 19 km mesafede yer almaktad?r. Havaliman?na kent merkezinde bulunan THY b?rosu ?n?nden kalkan servis ara?lar? ile ula?mak m?mk?nd?r. Hava Liman? Tel: (+90-362) 844 88 30-844 88 24- 844 88 25 GEZ?LECEK YERLER M?zeler Samsun Atat?rk M?zesi: Renkli mermerlerden in?a edilen m?ze 1968 y?l?nda kurulmu?tur. M?zenin cephesi, havuz, heykel ve kabartma fig?rleri ile s?slenmi?tir. M?zede Atat?rk'e ait e?yalar, silahlar, kitaplar ve foto?raflar sergilenmektedir. Tel: (+90-362) 431 28 68 Ziyarete a??k saatler :08.00-12.00 Ziyarete a??k g?nler: Pazartesi g?n? hari? herg?n Arkeoloji ve Etnografya M?zesi: Atat?rk m?zesinin yan?nda bulunan M?ze 1981 y?l?nda a??lm??t?r. Samsun ve ?evresinde ele ge?en Kalkolitik, ?lk Tun?, Hitit, Helenistik ve Roma d?nemlerine ait eserler ile M?zeye intikal etmi? etnografik nitelikli eserler sergilenmektedir. Adres: Fuar Akan? - Samsun Tel: (+90-362) 431 28 68 Ziyarete a??k saatler: 08.00-12.00 Ziyarete a??k g?nler: Pazartesi g?n? hari? herg?n Gazi M?zesi: Atat?rk'?n 19 May?s 1919'da Samsun'a geldi?i zaman kalm?? oldu?u m?nt?ka Palas Otelidir. M?zeye d?n??t?r?len Otelde Atat?rk'?n kullanm?? oldu?u e?yalar ve foto?raflar sergilenmektedir. Tel: (+90-362) 435 75 35 Ziyarete a??k saatleri: 08.00-12.00 Ziyarete a??k g?nler: Pazartesi g?n? hari? herg?n Havza Atat?rk Evi buradad?r. ?renyerleri D?ndartepe (?ks?r?ktepe) ?ren Yeri: Samsun Merkez il?enin 3 km. g?neydo?usunda bulunan 15 m. y?ksekli?indeki H?y?kte, Kalkolitik, Eski Tun? ve Hitit ?a?lar?na ili?kin ?? k?lt?r kat? vard?r. H?y???n tepesindeki en son yerle?me Eski Tun? ?a???na aittir. H?y???n eteklerinde Hitit yerle?mesine rastlanm??t?r. 1. k?lt?r kat?nda Kalkolitik d?neme tarihlenen yap? kal?nt?lar?, el yap?m? seramik par?alar?, pi?mi? toprak a??rl?klar, ?akmakta?? b??ak vs. bulunmu?tur. H?y???n tepesinde ve eteklerindeki 2. k?lt?r kat? Eski Tun? ?a???na tarihlenmektedir. Yang?nla sona eren bu katta d?rtgen planl? ev ve ocak, koyu gri renkli, i?i k?rm?z? yada kahverengi kaplar, kemik e?yalar, pi?mi? toprak a??r?aklar bulunmu?tur. H?y???n tepesi d???nda eteklerinde Hitit d?nemine tarihlenen 3. k?lt?r kat?nda ?? yap? kat? saptanm??t?r. Birinci yap? kat?nda ta? temelli kerpi?ten evler (M.?. 1500-1200), ikinci yap? kat?nda ta? temel kal?nt?lar? (M.?.1500), ???nc? yap? kat?nda ?o?u boya astarl?, ?arkta yap?lm?? ve iyi f?r?nlanm?? seramik buluntular?, pi?mi? toprak m?h?rler, hayvan heykelcikleri, kemik i?neler (M.?.1500?den ?nce) ele ge?irilmi?tir. Tekkek?y ?ren Yeri: D?ndartepe?nin 14 km. g?neydo?usunda Tekkek?y il?esi s?n?rlar? i?inde yer almaktad?r. 1940?da yap?lan arkeolojik kaz? ?al??malar? sonucunda Hitit ve Eski Tun? ?a?? d?nemlerine ait buluntular ele ge?mi?tir. Buluntular aras?nda ?ark yap?m?, devet?y?, k?rm?z? renkli seramikler ?o?unluktad?r. Eski Tun? ?a?? kat?nda ise ?ok say?da g?m?t, el yap?m? seramik buluntular, siyah zemin ?zerine beyaz boyayla yap?lm?? geometrik desenlerle s?sl?, di?li, yivli, ?izgi bezekli kaplar, kabartma insan y?zl? vazolar (antropomorf) g?n ?????na ??kar?lm??t?r. ?kiztepe ?ren Yeri: Bafra il?esinin 7 km. kuzeybat?s?nda bulunmaktad?r. Y?zey ara?t?rmalar?nda Eski Tun? ?a?? ile Erken Hitit d?nemi yerle?imleri oldu?u anla??lm??t?r. ?kiztepe?yi olu?turan y?kseltiler d?rt gruba ayr?lm??t?r. ?kiztepe?nin ilk kat? M.?. 2. bin ba?lar?nda yo?un yerle?meye sahne olmu?tur. ?kinci katta, Tun? ?a?? yap? kal?nt?lar? ve erken Hitit d?nemine tarihlenen ?ok say?da g?m?t bulunmu?tur. Tun? y?z?k, bilezik, z?pk?n, m?zrak ucu, metal gere?ler, kemik i?ne ve bizler ?l? arma?an? olarak b?rak?lm??t?r. Bu arma?anlar, ?ark yap?m? seramikler, k?rm?z? renkli kadehler, gaga a??zl? testiler ve k?plerden olu?maktad?r. ?kiztepe II?nin Tun? ?a?? seramik buluntular?, deniz kabu?u ve bitki katk?l? kaplar ilgi ?ekicidir. Bafra Asarkale ve Kaya Mezarlar? Kaledoru?u H?y???: Kavak il?esinde bulunan h?y?kte, Eski Tun? ?a?? buluntular? 1940-1942 y?llar?nda yap?lan kaz?lar sonucu g?n? ????na ??kar?lm??t?r. G?m?tle ?l?lerin d?zeltilmi? toprak ?st?ne hoker (cenin) pozisyonunda yat?r?ld??? dikkati ?ekmektedir. ?l? arma?anlar? aras?nda el yap?m? siyah, k?rm?z?, kahverengi, yivli (kaz?ma ?izgili) kaplar, yass? balta, han?er, kemik biz ve a??r?aklar bulunmu?tur. Lerd?ge T?m?l?sleri: Havza il?esinin 21 km. do?usunda Lerd?ge d?neminde be? t?m?l?s saptanm??t?r. 1946 y?l?nda ba?lat?lan ?al??malarda ??kan buluntular Ankara Anadolu Medeniyetleri M?zesi'ndedir. 4 no'lu t?m?l?s?n buluntular?ndan ve mimari tekni?inden M.?. 1-M.S. 2. y?zy?l aras?nda kullan?ld??? anla??lmaktad?r. Demir kenetlerle ba?lanm?? ta? kapaktan olu?an giri?ten, tonoz ?rt?l? dromosa (ge?it) ve k???k bir kap?dan g?m?t odas?na girilmektedir. Kesme ta?tan tonoz ?rt?l? g?m?t odas?n?n duvarlar? insan ve hayvan betimleri ile s?slenmi?tir. Betimler, bitkisel ve geometrik motiflerle ?evrilidir. Alt?n s?s gere?leri, tun? kandiller, ?e?itli b?y?kl?kte ?i?eler, t?m?l?ste bulunan e?yalard?r. DO?AL S?T ALANLARI K?z?l?rmak Deltas? (Bal?k G?lleri): ?l?e s?n?rlar? i?erisinde bulunan K?z?l?rmak'?n binlerce y?l Anadolu'dan s?r?kleyip getirdi?i sedimenlerle olu?turdu?u bereketli deltas?nda ayn? zamanda ?lkemizin en ?nemli sulak alan eko sistemlerinden biri olan Bafra Bal?k G?lleri de bulunur. K?z?l?rmak deltas?, bar?nd?rd??? canl? t?rlerinin ?e?itlili?i; canl?lar i?in zengin ya?am alanlar? bulundurmas? ve halen bozulmam?? olan do?al yap?s? ile ?lkemizin uluslararas? ?neme sahip ender sulak alanlar?ndan biridir. Deltadaki ku? t?rlerinin ?e?itlili?i ve say?lar? eko sistemin canl?lar i?in ne denli zengin ve sa?l?kl? oldu?unu g?sterir. Karadeniz'i cephe g??? ile a?an k???k ?t?c?ler ve su ku?lar?n?n yan? s?ra y?rt?c?lar, leylekler, turnalar ve bal?klar i?in de, delta son derece ?nemli bir beslenme ve konaklama alan?d?r. B?lgede "Eko-Turizm" olanaklar? son derece fazlad?r. Simenit G?lleri: Terme taraf?ndan denize akan bir ?ay?n, arazinin ?ok d?z olmas?ndan dolay? denize d?k?lmeden ?nce geni? bir alana yay?ld???, i? i?e g?ller olu?turdu?u g?r?lmektedir. Hac? Osman Orman?: ?limiz ?ar?amba ?l?esi Gelemen ?iftli?i biti?i?inde yer alan Hac? Osman Orman?, Orman ??letme M?d?rl??? M?lkiyetinde ve korumas? alt?ndad?r. Orman alan? di?budak, me?e, g?rgen ve ak?aa?a? t?rlerinden olu?maktad?r. K?z?l?rmak Deltas?: K?z?l?rmak Deltas? T?rkiye'nin, Karadeniz sahilindeki do?al ?zelliklerini koruyabilmi? en b?y?k ve en ?nemli sulak alan?d?r. Samsun ilinde, K?z?l?rmak Nehri'nin denize d?k?ld??? yerde, Bafra, Ala?am, 19 May?s il?eleri s?n?rlar? i?inde kalan alan?n Samsun-Sinop Karayolu kuzeyinde kalan k?sm?d?r. Delta sulak alan ekosistemi biyolojik ?e?itlilik a??s?ndan son derece zengindir. Flora ve fauna zenginli?i, yap?lan bilimsel ?al??malarla ortaya konmu?tur. ?zellikle ku? varl??? ve Kumullardaki bitki ?rt?s? ile sazl?klar deltan?n canl?lar i?in vazge?ilmezli?ini sa?lamaktad?r. Camiler, T?rbeler, Kiliseler B?y?k Cami: Kale mahallesinde, Saathane Meydan? yak?n?nda yer almaktad?r. Batumlu Hac? Ali taraf?ndan 1884'te yapt?r?lm??t?r. Mermer mihrap ve ah?ap minberi dikkati ?ekmektedir. Yal? Cami: Bu?day Pazar? semtinde, G?mr?k ve ?skele Caddesi ?zerindedir. Mehmet Sad?k Bin Abdullah taraf?ndan 1312 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Tronoplu kubbesi, sekizgen bir kasnak ?zerine oturmaktad?r. K???k ve dikd?rtgen kaideli bir minaresi vard?r. Kur?unlu Cami: Pazar Mahallesi, 100. Y?l Bulvar? ?zerinde yer almaktad?r. Hicri 1340'da Molla Fahrettin taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Cami kare planl? olup, kesme ta?tan yap?lm??t?r. Sekizgen kasna?a oturan kubbeye giri? tonozlarla sa?lanm??t?r. Hac? Hatun Camii: Kale Mahallesinde Saathane Mahallesi yak?n?ndad?r. 1694 y?l?nda ?brahim k?z? Hatice Hatun taraf?ndan hayrat olarak yapt?r?lm??t?r. Kesme ta?tan yap?lm?? olan cami kare planl?, tek kubbelidir. Kale Camii: Kuyumcular ?ar??s?ndad?r. 1314'de ?lhanl? Valisi Emir Timurta? Pa?a ad?na yapt?r?lm??t?r. Pazar Camii: Pazar mahallesinde bulunmaktad?r. 14. y?zy?l ?lhanl? yap?s? olan eser, 1819?da onar?lm??t?r. Cami dikd?rtgen planl? olup, ah?ap ?at? ile ?rt?l?d?r. T?rbeler: Samsun'da yer alan t?rbeler ?unlard?r: ?eyh Seyyid Kudbettin T?rbesi, K?l??dede T?rbesi, Emir Mirzabey T?rbesi, H?z?rbey T?rbesi ve Mustafabey T?rbesi. Mather Dolarosa Kilisesi: Ulugazi Mahallesinde yer almaktad?r. 1846 y?l?nda yap?lan bina, 1885 y?l?nda kilise olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. ?badete ve ziyarete a??kt?r. ?maretler, Hamamlar Havza ?mareti: ?maret Mahallesi?ndedir. 1429?da Y?rg?? Pa?azade Mustafa Bey yapt?rm??t?r. 1938-1940 y?llar? aras?nda onart?l?p Atat?rk K?t?phanesi olarak halka a??lm??t?r. Kesme ta?tan yap?, d?z ?at?l?d?r. Do?uda biri ana mek?na, ?b?r? yan mek?nlara a??lan iki ta? kap? vard?r. ?maret, dikd?rtgen planl? ana mek?n, iki kap?yla bu mek?na ba?lanan ?? be?ik tonozlu kare odadan olu?maktad?r. ?ifte Hamam: Samsun?da Kaneo?lu Mahallesi?ndedir. 17. y?zy?l ortalar?na tarihlenen yap?y? Ay?e Sultan yapt?rm??t?r. Soyunmal?k kubbeli olup, ortas?nda ?ad?rvan bulunmaktad?r. So?ukluk b?l?m? geni? bir kemerle kubbeli kare mek?na ayr?lm??t?r. S?cakl?k kare mek?n ile ha? planl? d?rt eyvandan olu?maktad?r. ?ifa Hamam?: Mehmet Pa?a Mahallesi?nde, 17. y?zy?l sonlar?nda K?pr?l? Mehmet Pa?a?n?n k?z? taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Ah?ap, dikd?rtgen planl? soyunmal?k sonradan eklenmi?tir. ?ad?rvanl?, kubbeli so?ukluk ve iki halvet odac?kl? kare planl? s?cakl?k b?l?m? bulunmaktad?r. K?zg?z?-Aslana?z? Kapl?cas?: ?maret Mahallesi?ndedir. B?y?k Hamam ya da Sadi Pa?a Hamam? olarak da bilinir. Bizans yap?s?n?n yerine 1256?da Sel?uklu Sultan? II. Mesud taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Soyunmal?k, so?ukluk ve s?cakl?k b?l?mlerinden olu?an hamama bas?k kemerli k???k bir kap?dan girilir. ?ki katl?, kare planl? soyunmal?k, ortas? sekizgen ayd?nl?k fenerli kubbeyle ?rt?l?d?r. Soyunma odac?klar? ?st kattad?r. So?ukluk; ortada kubbeli kare mek?n ile yanlarda be?ik tonozlu iki dikd?rtgen mek?ndan ve b?y?k bir havuzun yer ald??? s?cakl?k; kubbeli kare mek?nla eyvanlardan olu?ur. K???k Hamam (?ifa Kapl?cas?): 1429?da Amasya Emiri Mustafa Bey yapt?rm??t?r. Kare planl? soyunmal?ktan bir hol ile s?cakl?k b?l?m?ne ge?ilir. Mermer kapl? s?cakl???n ortas?nda sekiz k??eli b?y?k bir havuz vard?r. S?cakl???n ?evresinde setler ve mermer kurnalar vard?r. Buradan k???k bir yap? ile oturma ?ekilleriyle ?evrili halvete ge?ilir. Hanlar, Bedestenler Ta?han: Samsun'un Pazar Mahallesi, ?skele Caddesi ?zerindedir. 17. y?zy?l sonlar?nda in?a edilmi? olan yap?, iki katl? ve dikd?rtgen planl?d?r. Tu?la hat?ll? ta?tan duvarlar? ?r?lm??t?r. Faz?l Ahmed Pa?a Bedesten ve Arastas?: Vezirk?pr? il?e merkezindedir. 17. y?zy?lda yapt?r?lm??t?r. Arasta b?l?m? bedestenin ?evresinde geli?mi?tir. D?rt yandan bas?k kemerli kap?larla girilen bedesten, kare planl? d?rt kubbeyle ?rt?l? bir yap?d?r. Ana kubbeyi ta??yan tu?la kemerlerin ortada dayand??? b?l?mde, i?eri girinti yapan kare mek?n k???k kubbeyle ?rt?l?d?r. Yuvarlak kemerli kap?larla girilen arastan?n kuzeyinde tonozlu d?kkanlar yer al?r. Bedestene bakan y?zdeki d?kkanlar yer kazanmak amac?yla ??gen bi?iminde yap?lm??t?r. An?tlar Atat?rk An?t?: Avusturyal? heykelt?ra? Heinrich Krippel?in yap?t? H?k?met Kona?? yak?n?ndaki parktad?r. Tun? heykel 1932?de yerine konmu?tur. Kaidenin y?zlerinde Atat?rk??n Samsun?a ??k?? ?yk?s? betimlenmi?tir. Asker giysili Atat?rk, ?aha kalkm?? at ?st?ndedir. Heykel kaideye, at?n arka ayaklar? ve kuyru?uyla oturmaktad?r. ?lk Ad?m An?t?: Samsun Liman?ndaki ta? an?t 1969?da a??lm??t?r. Dayan??may? simgeleyen yap?t, mimar Se?kin Viter?in tasar?m?d?r. Ayr?ca bir ta? blok ?st?nde ?1919 senesi May?s??n 19. g?n? Samsun?a ??kt?m. Gazi Mustafa Kemal? yaz?l?d?r. Korunan Alanlar Samsun - Hac?osman Orman? Tabiat? Koruma Alan? Konumu: Orta Karadeniz B?lgesinde Samsun ili ?ar?amba il?esi ??narl? k?y? s?n?rlar? i?erisinde yer almaktad?r. Ula??m: Samsun-?ar?amba devlet karayolunun 8. km.sindedir. ?zellikleri: Avrupa ?ap?nda ?ok s?n?rl? bir yay?l??a sahip ve h?zla ortadan kalkma tehlikesiyle kar?? kar??ya bulunan e?siz bir al?vyal orman ekosistemidir. Di?budak (Fraxinus excelsior),me?e(Quercus hartwissiana), di?budak yaprakl? kant ceviz (Pterocarya fraxinifolia), kayac?k(Ostrya calpigoliya),kayac?lar(Ulmus glabra), do?u g?rgeni (Carpinus orientalis), ak?aa?a? (Acer canpestre)?nemli bitki t?rlerini olu?turmaktad?r. Beslenme imkanlar?n?n ?ok elveri?li olmas? nedeniyle pek ?ok hayvan t?r?n?n bar?nmas?na imkan sa?lamaktad?r. K?stebek, kaplumba?a ve gri bal?k??l gibi t?rler bulunmaktad?r. Bu ?zelliklerinin korunmas? amac?yla sahan?n 86 hektarl?k b?l?m? 1987 y?l?nda Tabiat? Koruma Alan? olarak ayr?lm??t?r. Saha ile ilgili olarak yap?lan ?al??malarda ?ncelik korumaya verilmi?tir. Bu nedenle saha tel ?itle ?evrilmi?tir. Ayr?ca saha giri?inde bir bek?i evi bulunmaktad?r. Sahada y?nlendirme levhalar? mevcuttur. Kapl?calar Havza Kapl?calar?: Havza il?e merkezinin i?inde yer alan kapl?ca merkezi Amasya-Samsun yolunun 1 km bat?s?nda kalmaktad?r. Kapl?calar mevkiinde ??? tarihi ikisi 1986 y?l?ndan sonra yap?lm?? be? hamam bulunmaktad?r. Hamamlar?n d???nda kapl?calar mevkiinde ?zel banyolar, oteller, moteller ve pansiyonlar mevcuttur. Kapl?ca suyu; romatizmal hastal?klar, kad?n hastal?klar?, sinirsel hastal?klar, eklem hastal?klar? ve kire?lenme gibi hastal?klar?n tedavisinde olumlu etkiyi yapmaktad?r. Havza kapl?calar? Turizm Bakanl??? taraf?ndan Termal Turizm Merkezi ilan edilmi?tir. Ladik Kapl?cas?: Di?er bir kapl?ca. Plajlar Yakakent ve ?am G?l?: Samsun ?l merkezinin 84 km bat?s?nda bulunan Yakakent ve Yakakent'in 7 km bat?s?nda yer alan ?am G?l? mevkii do?al plajlar?, temiz denizi ve ?am a?a?lar?yla kapl? tepeleriyle e?siz bir do?al g?zelli?e sahiptir. ?l?ede ve ?am G?l? sahilinde kamp yerleri ve pansiyonlar bulunmaktad?r. Ala?am Geyikko?an Sahili: Samsun'un 78 km bat?s?nda bulunan Ala?am il?esinin sahil kesimidir. Geni? kumsallar? olan do?al plajlar mevcuttur. Sahilde pansiyonlar yer al?r. Bafra Sahilleri: Samsun'a 51 km uzakl?kta olan il?enin sahilleri de geni? kumsallarla kapl? do?al plajlara sahiptir. Tekkek?y: Samsun'un do?usunda yer alan Tekkek?y, ?ar?amba ve Terme il?eleri sahilleri de geni? kumsallara sahip do?al plajlarla doludur. Bu sahil band? ?zerinde de yazl?k konutlar, plajlar, lokantalar mevcuttur. Mesire Yerleri Tabiat ?rt?s?n?n elveri?li olmas?, K?z?l?rmak ve Ye?il?rmak deltalar? aras?nda bulunu?u, bir g?nde d?rt mevsimin ya?an??? ilin en ?nemli ?zelli?idir. Samsun'da k?r gezileri i?in gidilebilecek mesire yerleri aras?nda Atakum, Kocada? Mesire Alan?, Orman Fidanl???, Kurupelit-?ncesu, ?ak?rlar Korusu ve Hask?y say?labilir. Ku? G?zlem Alan? - K?z?l?rmak Deltas? - Ye?il?rmak Deltas? Sportif Etkinlikler Do?a Y?r?y???: Do?a y?r?y??? i?in Ladik Akda? ve Ladik Yaylalar?, Baraj G?lleri ?evresi, Yakakent orman tesisleri, Tekkek?y Hac? Osman orman?, Vezirk?pr? Kunduz orman? ve yaylalar?, Kocada? ?ncelikle say?labilir. Su Sporlar?: Uzun sahil band? iki b?y?k akarsu ve bu akarsular ?zerindeki 4 baraj g?l? ile, bir?ok do?al g?le sahip olan Samsun, su sporlar? ile ilgili b?y?k bir potansiyel ta??maktad?r. Olta Bal?k??l???: ?lin sahip oldu?u uzun deniz k?y?s? boyunca, K?z?l?rmak'?n ve Ye?il?rmak'?n ?zerindeki 4 baraj g?l?nde, K?z?l?rmak, Ye?il?rmak ve Terme ?ay?n?n denize ula?t??? b?lgelerde olu?mu? ?ok say?da delta g?llerinde, Ladik G?l?nde ve ?lde yer alan bir?ok g?lette olta ile bal?k avc?l??? yap?lmaktad?r. Hava Sporlar?: Samsun'da sportif havanc?l?k faaliyeti g?steren bir kul?p mevcuttur. Bu kul?p yama? para??t??s?, motorlu u?ak pilotu, para??t??, plan?rc?, yelken kanat pilotu, motorlu para??t?? yeti?tirmektedir. CO?RAFYA Samsun ?li genelde pek y?ksek olmayan plato ve da?lardan olu?an topografik yap? g?stermektedir. ?lde, Canik, ?angal Akda?, Kunduz, Bunyan, S?r?al?, Yurt Da?lar? ile Bafra, ?ar?amba, Samsun Ovalar? yer almaktad?r. ?lde bulunan akarsular, K?z?l?rmak, Ye?il?rmak, Ters Akan, Mert Irma??, Terme ?ay?, Karabo?az Deresi, K?rt?n ?ay?, Abdal Deresidir. Karabo?az, Bal?k, Liman, Dutdibi, Uzun, Hay?rl?, ?nce, ?ernek, Tombul, Simenlik, Ladik ve Akg?l de ilin g?llerini olu?turmaktad?r. Samsun ?li do?al bitki ?rt?s? a??s?ndan zengindir. K?z?l?rmak sulak alan?; eko sistemi biyolojik ?e?itlilik a??s?ndan son derece zengindir. Deltada 312 ku? t?r? tespit edilmi?tir. Ku? varl??? a??s?ndan uluslararas? ornitolojik ?neme sahiptir. Samsun ?li k?y? kesiminde tipik Karadeniz iklimi hakimdir. Ancak i? kesimlere gidildik?e karasal iklimin etkileri g?r?lmeye ba?lan?r. Samsun 'da ya??? Do?u Karadeniz'e g?re az, s?cakl?k ise y?ksektir. K?y? kesiminde k??lar ?l?k, ilkbahar sisli ve serin, yaz mevsimi ise kurakt?r. Ya???lar genelde ya?mur ?eklindedir. TAR?H?E Samsun M.?.750-760 y?llar? aras?nda ?on ?ehir devletlerinden Miletoslular (Millet) taraf?ndan Amisos ad? ile kurulmu? k???k bir yerle?im merkezi idi. Samsun, daha sonra Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans, Dani?ment, Sel?uklu ve Osmanl? hakimiyetinde kalm??t?r. Samsun Mustafa Kemal Atat?rk'?n 19 May?s 1919'da milli m?cadeleyi ba?latmak ?zere ilk ad?m? att??? yer olarak tarihimizdeki ?nemli yerini alm??t?r. NE YEN?R? Samsun'un beslenme bi?iminde m?s?r, lahana ve kuru fasulye a??rl?k kazanmaktad?r. Etli, pirin?li ve hamurlu yiyecekler yayg?nd?r. Kaz, tavuk, ?rdek gibi k?mes hayvanlar? geleneksel beslenmede ?nemli bir yer tutar. Lorgon, K?r?an, Kald?rayak, Mad?mak, N?n?k gibi bitkilerden kavurma ya da ?orba yap?l?r. Y?reye ait yemekler aras?nda Tir (Kaz Yufkas?), Yer Pancar? (Yaz? Pancar?), M?s?r ?orbas?, Yo?urtlu ?orba, Mercimekli Bulgur Pilav?, Ke?kek, Karalahana ?orbas?, Hamsili Ekmek, Hamsili Pilav (?li Pilav) ve Kocakar? Gerdan? (Burma) say?labilir. NE ALINIR? ?lde bez dokumac?l??? yak?n tarihe kadar yayg?n bir el sanat?yd?. Kal?n dokunan keten bezleri, orak g?mle?i, d?? giyimlik veya ?rt? bezi yap?m?nda kullan?lmaktad?r. Da? k?ylerinde y?nl? dokumalar, Havza il?esine ba?l? k?ylerde pamuktan g?mleklik, y?nden kazak, denilen ?alvar dokumalar bilinen el sanatlar? aras?nda yer al?r. ?enlikler ve Festivaller Uluslararas? Halk Danslar? Festivali: Samsun Milli Fuar? b?nyesinde 23-29 Temmuz tarihleri aras?nda d?zenlenmektedir. H?d?rellez: May?s ay?n?n 6's?nda kutlan?r. Bolluk ve bereket g?nlerinin ba?lang?c? say?l?r. Karpuz Festivali: Bafra il?esinde 1987 tarihinden beri d?zenlenmektedir. A?ustos ay?n?n son haftas?nda, iki g?n s?reyle ?e?itli e?lence, m?sabaka ve etkinliklerle kutlan?r. Beng? Karaku?ak G?re?leri: Bafra il?esinin Beng? k?y?nde d?zenlenmektedir. 1994 y?l?nda ba?lat?lm?? olan ?enlikler 10 temmuzda bir g?n yap?lmaktad?r. Alt?n F?nd?k Ya?l? Pehlivan G?re?leri: Terme il?esinin K?ybuca?? kasabas?nda 1986 y?l?nda ba?layan ?enlikler her y?l 9 eyl?l g?n? d?zenlenir. Ya?ar Do?u ?enlikleri: Kavak il?esinde daha ?ok g?re? a??rl?kl? olarak eyl?l ay?nda d?zenlenmektedir. Geleneksel Karakucak G?re?leri ve Atyar??lar?: Asarc?k il?esinde Eyl?l ay?n?n son g?nleri ve Pazar g?nleri d?zenlenmektedir. Ye?il?rmak K?lt?r ve Sanat ?enli?i: ?ar?amba il?esinde 1994 y?l?ndan beri d?zenlenmektedir. 20-23 May?s tarihleri aras?nda ?e?itli etkinliklerle kutlanmaktad?r. G?ller B?lgesi G?re?leri: Ayvac?k il?esinde yaz aylar?nda d?zenlenmektedir. H?seyin Dede ?enlikleri: Ala?am il?esinde d?zenlenmekte olup, 7 may?sta kutlanmaktad?r. Neyzen Tevfik K?lt?r ?enli?i: 24 Mart 1879'da Kolay'da do?an ?nl? hiciv ustas? Neyzen Tevfik ad?na d?zenlenmekte olup, ekim ay?nda kutlanmaktad?r. K?pr?l? Mehmet Pa?a K?lt?r Sanat ve Spor Festivali: Vezirk?pr? il?esinde Eyl?l ay?n?n ilk Cuma g?n? ba?layan festival 10 g?n s?rmektedir. Alt?n Pirin? Festivali: Terme il?esinde d?zenlenmektedir. 1991 y?l?ndan beri yap?lan festival, y?renin ?nl? Kocaman pirinci ad?na haziran ay?n?n 3. ve 4. g?nleri yap?lmaktad?r. Karadeniz K?sa Film Festivali: Merkez il?ede ilk defa 1996 y?l?nda d?zenlenmi?tir. Uluslararas? nitelikte olup, 23-31 mart tarihleri aras?nda her y?l d?zenlenmesi ama?lanm??t?r. Deniz Oyunlar? Festivali: Yakakent il?esinde d?zenlenmektedir. ?lk ba?lang?? tarihi 1995 y?l?d?r. 22-23 temmuz tarihleri aras?nda yap?lmaktad?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri samsun

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı