Fotoselli Kap? ?anl?urfa | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | ?anl?urfa

Fotoselli Kap? ?anl?urfa / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? ?anl?urfa

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? ?anl?urfa firmas?y?z. Fotoselli Kap? ?anl?urfa aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. ?anl?urfa i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ak?akale, Birecik, Bozova, Ceylanp?nar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suru? ve Viran.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

M?zeler ve ?renyerleri ?anl?urfa Fotoselli Kap? M?zesi: ?anl?urfa M?zesi'nde; Harran'daki kaz? ?al??malar?ndan elde edilen eserlerin yan? s?ra, y?redeki di?er h?y?klerde ve eski iskan yerlerindeki ?al??malar sonucu ortaya ??kar?lan k?lt?r varl?klar? kronolojik s?ralama ile te?hir edilmektedir. Giri? kat?ndaki ilk salon Asur, Babil ve Hitit ?a?lar?na ait eserlere ayr?lm??t?r. Harran: ?anl? Urfa'n?n 44 kilometre g?neydo?usundad?r. Her y?l binlerce yerli ve yabanc? turist taraf?ndan ziyaret edilen tarihi Harran Kenti, kendi ad?yla an?lan Harran Ovas? merkezinde kurulmu?tur. Tevrat'ta H?r?n olarak ge?en yerin buras? oldu?u s?ylenilir. ?slam tarih?ileri kentin kurulu?unu Nuh Peygamberin torunlar?ndan Kaynana veya ?brahim Peygamberin karde?i Aran'a (Haran) ba?larlar. 13.y?zy?l tarih?ilerinden ?bn ?eddad, Hz. ?brahim'in Filistin'e gitmeden ?nce bu ?ehirde oturdu?unu yazmaktad?r. Bu nedenle Harran'a Hz. ?brahim'in kenti de denildi?ini, Harran'da ?brahim Peygamberin evinin, ad?n? ta??yan bir mescidin, onun otururken yasland??? bir ta??n varoldu?unu s?ylemektedir. Harran tarihiyle ilgili en do?ru bilgiler arkeolojik kaz?lardan elde edilen buluntulara dayanmaktad?r. Harran ad?na ilk defa, K?ltepe ve Mari'de bulunan M.?. II. bin ba?lar?na ait ?ivi yaz?l? tabletlerde "Har-ra-na" veya "Ha-ra-na" ?eklinde rastlan?lmaktad?r. Kuzey Suriye'de bulunan Ebla tabletlerinde ise Harran'dan "Ha-ra-na" olarak bahsedilmektedir. M.?. II. binin ortalar?na ait Hitit Tabletlerinde, Hitit'lerle Mitanni'ler aras?nda yap?lan bir anla?maya Harran'daki Ay Tanr?s?n?n (Sin) ve G?ne? Tanr?s?n?n ?ahit tutuldu?u belirtilmektedir. Harran, Kuzey Mezopotamya'dan gelerek bat? ve kuzeybat?ya ba?lanan ?nemli ticaret yollar?n?n kesi?ti?i bir noktada bulunmaktad?r. Bu ?zelli?inden dolay? Harran, Anadolu ile s?k? ticaret ili?kileri bulunan Asurlu t?ccarlar?n da ?nemli u?rak yerlerinden biri idi. Anadolu'dan Mezopotamya'ya Mezopotamya'dan da Anadolu'ya olan ticaret binlerce y?l Harran ?zerinden yap?lm??t?r. Bu da burada zengin ve k?kl? bir k?lt?r birikiminin olu?mas?na neden olmu?tur. Harran; Ay, G?ne? ve gezegenlerin kutsal say?ld??? eski Mezopotamya putperestli?inin (Sabiizm) ?nemli merkezi olmas? y?n?yle ?nl? idi. Bu nedenledir ki Harran'da Astronomi ilmi ?ok ilerlemi?tir. Urfa'n?n H?ristiyanl???n en ?nemli merkezlerinden biri haline gelmesine kar??l?k, Asur, Babil ve Hitit devirlerinden beri Harran'da s?re gelen Sabiizm varl???n? M.S. 11. y?zy?la kadar s?rd?rebilmi?tir. D?nyadaki ?? b?y?k felsefe ekol?nden birisi "Harran ekol?"d?r. Bug?n C?llab ve Deysan ?rmaklar? kurumu? oldu?undan, Harran sudan ve ye?ilden mahrum bir ovan?n ortas?nda 5000 y?ll?k tarihi ile ayakta durmaktad?r. Tipik evleri, h?y???, kalesi, ?ehir surlar? ve ?e?itli mimari kal?nt?lar?, geceleyin g?k y?z?nde p?r?l p?r?l y?ld?zlar? ile turistlerin b?y?k ilgisini ?ekmektedir. Atat?rk Baraj? ve Urfa T?nelleri vas?tas?yla Harran Ovas?na ak?t?lacak olan F?rat Nehri, Harran'? tarihteki ye?il ve verimli g?nlerine kavu?turacakt?r. ?uayb ?ehri: ?anl?urfa'dan 88 km uzakl?ktaki ?zkent k?y? ad?yla an?lan tarihi harabelerdir. Geni? bir alana yay?lan ?ren yerinin surlarla ?evrili oldu?u ve Roma devrinde in?a edildi?i anla??lmaktad?r. Halk aras?nda ?uayb Peygamberin bu kentte ya?ad???na inan?l?r. Burada Peygamber Makam? olarak ziyaret edilen bir de ma?ara bulunmaktad?r. Sogmatar: ?anl?urfa'ya 73 km uzakl?ktaki kent bug?n Ya?murlu k?y? ad?yla an?lmaktad?r. M.S.1 ve 2'nci y?zy?llarda S?ryaniler taraf?ndan iskan edilmi?tir. K?k? Harran Sin K?lt?r?ne dayanan Sabiizm ve Ba? tanr? Marilaha'n?n k?lt?r merkezi oldu?u bilinen Sogmatar ?ren yerinin Ba? tanr?ya ve gezegenlere ibadet edilen ve kurban kesilen a??k hava mabedi en ?nemli kal?nt?lar?ndan biridir. Mabedin duvarlar?nda S?ryanice yaz?lar ve gezegenleri tasvir eden insan r?lyefleri i?lenmi?tir. Ayr?ca Kalenin bat?s?nda bulunan tepedeki kayalara da tanr?lar? tasvir eden r?lyefler ve S?ryanice yaz?lar i?lenmi?tir. Nevali ?ori: Nevali ?ori ad?yla tan?nan antik yerle?me yeri, ?anl?urfa ili Hilvan il?esine ba?l? Kantara k?y?n?n s?n?rlar? i?erisinde F?rat nehrinin sa? taraf?nda ve onun bir kolu olan Katara Deresinin yan?nda yer almaktad?r. Kazane: ?anl?urfa merkeze ba?l? Kazane (U?urcuk) yerle?im alan?n?n tarihi M? 5000-3000'e dayanmaktad?r. ?al??malar s?ras?nda mimari buluntular, evler, sokaklar ve bu d?neme ait eserler bulunmu?tur. Bu yerle?im alan?nda h?y???n tepesinde su deposu in?a edilmi?tir. Ayr?ca S?merce'yi Akad?a'ya ?eviren bir alfabe bulunmu?tur. Bal?kl? G?l: (Aynzeliha Ve Halil-?r Rahman G?lleri ) Urfa ?ehir merkezinin g?neybat?s?nda yer alan ve ?brahim Peygamberin ate?e at?ld???nda d??t??? yer olarak bilinen bu iki g?l, kutsal bal?klar? ve ?evrelerindeki tarihi eserler ile Urfa'n?n en ?ok ziyaret?i ?eken yerleridir. ?brahim Peygamber, devrin zalim h?k?mdar? Nemrut ve halk?n?n tapt??? putlarla m?cadele etmeye, tek tanr? fikrini savunmaya ba?lay?nca, Nemrut taraf?ndan bug?nk? kalenin bulundu?u tepeden ate?e at?l?r. Bu s?rada Allah taraf?ndan ate?e "Ey ate?, ?brahim'e kar?? serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emir ?zerine, ate? suya odunlar da bal??a d?n???r. Hz. ?brahim bir g?l bah?esinin i?ersine sa? olarak d??er. Hz. ?brahim'in d??t??? yer Halil-?r Rahman g?l?d?r. Rivayete g?re Nemrut'un k?z? Zeliha da ?brahim'e inand???ndan kendisini onun pe?inden ate?e atar. Zeliha'n?n d??t??? yerde de Aynzeliha G?l? olu?mu?tur. Her iki g?ldeki bal?klar halk taraf?ndan kutsal kabul edilerek yenilmemekte ve korunmaktad?r. Camiler ve Kiliseler ?nan? Turizminin ?nemli merkezlerinden olan Urfa'da Ulu Cami , Hasan Padi?ah Cami, Halil-?r Rahman Cami, ?brahim Peygamber'in Do?du?u Ma?ara Ve Mevlid-? Halil Cami, Eyy?p Peygamber Makam? Ve Kuyusu g?r?lebilecek Camilerdir. ?sa Kilisesi, Der Yakup Kilisesi Urfa'n?n ?nemli kiliseleridir. Ulu Cami (Merkez): Urfa merkezindeki camilerin en eskilerindendir. Eski bir sinagog iken M.S. 435-436'da ?len Piskopos Rabula taraf?ndan St. Stephon Kilisesi'ne d?n??t?r?lm??t?r. K?rm?z? renkteki mermer s?tunlar?n ?ok olmas? nedeni ile "K?z?l Kilise" olarak da adland?r?lan yap?n?n yerine, 1170-1175 y?llar?nda Nurettin Zengi taraf?ndan in?a edilmi?tir. Anadolu'daki ?ok ayakl? camiler grubunda olup, payeler ?zerinde k?ble duvar?na paralel ?? s?ra ?apraz tonozlarla ?rt?l?, yat?k dikd?rtgen planl?d?r. On d?rt sivri kemerli avluya a??lan ve payeler ?zerine duran ?apraz tonozlarla ?rt?l? son cemaat yeri, Anadolu'da ilk kez ?anl?urfa Ulu Cami'nde kullan?lm??t?r. Yap?n?n sekizgen ?an kulesi bug?n minare olarak kullan?lmaktad?r. Hz. ?brahim'in Do?du?u Ma?ara Ve Mevlid-? Halil Cami (Merkez): Hz. ?brahim, Mevlid-i Halil Cami avlusunun g?neyinde bulunan ma?arada do?mu?tur. Rivayete g?re devrin h?k?mdar? Nemrut, bir r?ya g?r?r. Sabah r?yas?nda g?rd?klerini m?neccimlerine anlat?r. M?neccimlerin "Bu y?l do?acak bir ?ocuk senin saltanat?na son verecektir" demesi ?zerine Nemrut, halk?na emir salarak o y?l do?acak b?t?n erkek ?ocuklar?n ?ld?r?lmesini ister. Saray?n put?usu Azer'in han?m? bu ma?arada gizlice Hz. ?brahim'i d?nyaya getirir. Hz. ?brahim 7 ya??na kadar bu ma?arada ya?am??t?r. Hz. ?brahim'in do?du?u ma?aran?n i?erisinde bulunan suyun, ?ifal? oldu?una ve bir ?ok hastal??? iyile?tirdi?ine inan?l?r. Bal?kl? G?l (Halil-?r Rahman ve Ayn-? Zeliha G?l?-Merkez): ?ehir merkezinde olup, i?indeki bal?klar, etraf?ndaki as?rl?k ??nar ve s???t a?a?lar? ile tabii bir akvaryum g?r?n?m?ndedir. G?ller, Ayn-? Zeliha ve Halil-?r Rahman olmak ?zere iki tanedir. Hz. ?brahim Peygamber'in, devrin h?k?mdar? Nemrut ve halk?n?n tapt??? putlarla m?cadele etmeye ve onlar? k?r?p par?alayarak tek tanr? fikrini savunmaya ba?lamas? ?zerine Nemrut taraf?ndan bug?nk? ?anl?urfa Kalesi'nden ate?e at?l?r. Bu esnada Allah taraf?ndan "Ey ate? ?brahim'e kar?? serin ve selamet ol" emri ?zerine ate? suya, odunlar da bal??a d?n???r. Hz. ?brahim'in d??t??? yere "Halil-?r Rahman G?l?" denilir. Nemrut'un evlatl??? Zeliha da, Hz. ?brahim Peygamber'e a??k olur. Hz. ?brahim Peygamber i?in babal??? Nemrut'a yalvar?r. Hz. ?brahim'in ate?e d??t???n? g?r?nce Zeliha da kendini ate?e atar. Zeliha'n?n d??t??? yere de Ayn-? Zeliha G?l? denir. Hz. Eyy?p Peygamber ve Makam? (Merkez): Hz. Eyy?p peygamberin, M.?. 2100 y?l?nda Suriye'de ?am ile Ramla aras?nda ?st diyar? denilen ?lkenin Desniye k?y?nde d?nyaya geldi?i rivayet edilmektedir. C?zzam hastal???na tutulan Eyy?p Peygamber, Rahime adl? kar?s? ile ma?arada ?ile ?ekmeye devam ederek Allah'a ibadetten vazge?mez. B?t?n ?st?raplar?na ra?men Allah'a asi olmaz. Sonunda, Eyy?p Peygamber imtihan? kazan?r, Allah taraf?ndan belirtilen ?ifal? su ile y?kanarak iyile?ir, han?m? ile kendisine mal ve evlat ihsan edilerek daha sonra uzun m?ddet ya?ar. ?anl?urfa merkezinde bulunan Hz. Eyy?p peygamberin ?ile ?ekti?i ma?ara, Eyy?p Peygamber Makam? olarak ziyaret edilmektedir. Eski ?meriye Cami (Merkez): ?anl?urfa merkezinde bulunan bu caminin, mevcut kitabeleri onar?m devrine ait oldu?undan in?a tarihi bilinmemektedir. Halk aras?nda ad?na dayan?larak caminin Hz. ?mer taraf?ndan yapt?r?ld??? s?ylenmektedir. Son cemaat yerinin do?u duvar?nda yer alan kitabede caminin 1301 tarihinde Muhammed A?a taraf?ndan tamir edildi?i yaz?l?d?r. Bu kitabedeki tarih ?meriye Caminin Urfa'n?n en eski camilerinden biri oldu?unu g?stermektedir. Halil-?r Rahman Cami (D??eme Cami-Makam Cami-Merkez): Halil-?r Rahman G?l?n?n g?neybat? k??esinde yer alan cami, medrese, mezarl?k ve Hz. ?brahim'in ate?e at?ld???nda d??t??? makamdan meydana gelen bir k?lliye halindedir. Cami, M.S. 504 tarihinde (Bizans d?nemi) Urbisyus'un maddi yard?mlar?yla monofistler ad?na yapt?r?lan Meryem Ana Kilisesi ?zerine XIII. yy.da Eyy?biler devrinde in?a edilmi?tir. Caminin g?neydo?u k??esine biti?ik kare g?vdeli kesme ta? minarenin bat? cephesindeki kitabede, Eyy?bilerden Melik E?ref Muzafferiddin Musa'n?n emriyle 1211 y?l?nda yapt?r?ld??? yaz?l?d?r. R?zvaniye Cami (Zulumiye Cami-Merkez): Halil-?r Rahman G?l?n?n kuzey kenar?nda yer alan cami, Bizans devrine ait St. Thomas Kilisesi'nin yerine Osmanl?lar?n Rakka Valisi R?zvan Ahmet Pa?a taraf?ndan 1716 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Hz. Eyy?p, Hz. Elyasa ve Rahime Hatun T?rbeleri (Eyy?p Nebi K?y?-Viran?ehir): Hz. Eyy?p Peygamberin mezar?n?n, Viran?ehir il?esinden 12 km uzakl?kta Eyy?p Nebi K?y?'nde oldu?u rivayet edilmektedir. Hz. Eyy?p 7 y?l ?ile ?ektikten sonra kendisine Allah taraf?ndan nail olunan ?ifal? su ile y?kan?p yaralar?ndan kurtulur. Daha sonra e?i Rahime Hatunla birlikte Eyy?p Nebi K?y?nde ya?ar. Her ikisinin t?rbesi de bu k?yde bulunmaktad?r. Eyy?p Peygamberi g?rmek i?in 3 ay yol y?r?yen ve ?ok yak?n?na geldi?i halde g?remeden ?len Hz. Elyasa'n?n kabri de ayn? k?ydedir. Rivayete g?re; IV. Murat Ba?dat seferinde iken Eyy?p Nebi K?y?nde mola verip bir gece konaklar. R?yas?nda birisi kendisine "Kald???n yer Eyy?p Peygamberin makam?d?r. Sabah kalkt???nda at?n?n ki?neyerek aya??n? ?? defa vurdu?u yere bir cami ile t?rbe yapt?r." der. Yine ?zellikle y?re halk? taraf?ndan anlat?lan ba?ka bir rivayete g?re Eyy?p Peygamberin s?rt?n? s?rd??? kutsal bir kaya k?tlesi de bu k?yde bulunmaktad?r. Hz. Eyy?p Peygamberi ziyarete gelenler ?nce Hz. Elyasa'y? (Hz. Eyy?p, "Beni ziyarete gelenler ?nce Hz. Elyasa'n?n t?rbesini ziyaret etsin" demi?tir.) sonra Hz. Eyy?p'?n t?rbesini, daha sonra Rahime Hatunu ve en son da s?rt?n? s?rd??? kutsal ta?? ziyaret etmektedir. ?uayb ?ehri (Harran): Harran'a 45 km mesafede, bir ?ren yeri olup mevcut kal?nt?lar Roma Devrine aittir. Y?zlerce kaya mezar? ?zerine kesme ta?lardan yap?lar in?a edilmi?tir. Bu yap?lar?n baz? duvar ve temel kal?nt?lar? g?n?m?ze kadar gelebilmi?tir. ?uayb ?ehri harabeleri aras?nda bir ma?ara, ?uayb Peygamberin makam? olarak bilinmektedir. Ulu Cami (Harran): Harran H?y???n?n kuzeydo?u ete?inde yer alan Ulu Cami, 744-750 y?llar?nda Emevi H?k?mdar? II. Mervan taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. ?nl? medresesi, hamam?, hastanesi ile bir k?lliye halinde oldu?u tahmin edilmektedir. Anadolu'nun en eski ve en b?y?k camisi olmas? bak?m?ndan ?nem arz eden caminin Sel?uklu d?nemindeki onar?mlar?ndan kalma mimari par?alar?, ta? s?sleme sanat?n?n son derece g?zel ?rneklerindendir. Der-Yakup Kilisesi (Nemrut'un Taht?-Merkez): Urfa Kalesinin bat?s?nda Damlac?k s?rtlar?nda kurulmu? olan bu yap?n?n H?ristiyanl?k dininin do?u?undan sonra yapt?r?lan ilk kiliselerden oldu?u bilinmektedir. M.S. 38 y?l?nda H?ristiyan olan S?ryaniler taraf?ndan kurulmu? oldu?u tahmin edilmektedir. Buraya Nemrut'un taht? da diyenler oldu?u gibi Nemrut'un mezar? diyenler de vard?r. Halk aras?nda Apgar?n Da?? da denir. S?ryaniler buraya Deyro D'Nal?otho (Ruhlar?n Manast?r?) demi?lerdir. Deyr-i Mesih (?sa Kilisesi-Merkez): Bu kilise T?lf?nd?r Mahallesindedir. H?ristiyanl?k tarihinin ilk kiliselerinden olup M.S. 38 y?l?nda S?ryaniler taraf?ndan yap?lm??t?r. Evliya ?elebi Hz. ?sa'n?n Urfa'ya geldi?ini ve bu kiliseyi ziyaret etti?ini, bu nedenle buraya Deyr-i Mesih (?sa Kilisesi) denildi?ini yazmaktad?r. Harran (Harran): Din ve dilleriyle en eski milletlerden biri say?lan ?braniler, tek tanr?ya inanan bir din anlay???n? ilk ger?ekle?tiren kavimdir. Kutsal kitaplarda anlat?lan Sami as?ll? Yahudi kavmi, Tevrat'a g?re Yehova ?branilerini y?neten ?brahim Peygambere "Kabileni al ve baba evini (Ur ?ehri ?imdiki Urfa) b?rak, g?sterece?im ?lkeye git. Orada kavmini b?y?k bir millet yapaca??m." denmi?tir. Yine Tevrat'ta "Abram Harran'dan gitti?i vakit, 75 ya??nda idi" denilmektedir. Hz. ?brahim'in evinin kentin ortas?nda bulunan h?y???n kuzey eteklerindeki kal?nt?lar aras?nda bulundu?u bilim ?evrelerince iddia edilmektedir. K?pr?ler ve Su Kemerleri Karakoyun Deresi : Karakoyun deresinin tarihteki ad? Deysan Irma??d?r. Urfa'n?n bat?s?ndan do?an, ?ehir i?ersinden ge?erek Harran Ovas?'nda C?llap Irma??yla birle?en bu dere g?n?m?zde kurumu? bir durumdad?r. Karakoyun Deresi ?zerinde bat?dan ba?lamak ?zere do?uya do?ru; H?zmal? K?pr?, Millet K?pr?s?, J?nstinyen Su Kemeri, Samsat K?pr?s? (Eski K?pr?), Hac? Kamil K?pr?s?, Beg Kap?s? K?pr?s? (K?sas K?pr?s?) ve Demir K?pr? bulunmaktad?r. Karakoyun Su Kemeri : Millet K?pr?s? ile Samsat K?pr?s? aras?ndad?r. Bizans imparatoru J?nstinyen taraf?ndan 525 senesinde yapt?r?ld??? tahmin edilmektedir. Urfa Kalesi: Kentin g?neybat? kesiminde, Halil-?r Rahman ve Ayn-? Zeliha G?llerinin g?neyindeki Damlac?k Da?? ?zerindedir. Do?u, bat? ve g?ney taraf? kayadan oyma derin savunma hende?i ile ?evrili, kuzey taraf? ise sarp kayal?kt?r. ?e?meler Firuz Bey ?e?mesi: Ulu Caminin do?usuna biti?ik olan Eyy?bi Medresesinin g?ney duvar?nda yeralan ?e?me 1781 tarihinde Firuz Bey taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Medreseden g?n?m?ze sadece 1191 tarihli kitabesi kalm??t?r. Ayn? yerde bug?n g?r?len tek eyvanl? medrese, Eyy?biler Devri medresesinin ?zerine 1781 tarihinde Nakibzade Hac? ?brahim Efendi taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Hamamlar Urfa'da Osmanl? D?nemi'nden kalma 8 hamam bulunmaktad?r. Bunlar; C?nc?kl?, Vezir, ?aban, Velibey, Eski Arasa, Ser?e ve Sultan hamamlar?d?r. Hanlar ve ?ar??lar Urfa'da Osmanl? D?nemi'nden kalma ?ok say?daki han?n en g?zel ?rnekleri G?mr?k Han?, Hac? Kamil Han?, Men?ek Han?, Top?u Han?, Bican A?a Han?, Millet Han? ve Barut?u Han'd?r. ?anl?urfa'n?n Osmanl? d?neminden kalma i? hanlar? ve ?ar??lar?ndan olu?an eski ticaret merkezi G?mr?k Han? civar?nda yo?unluk g?stermektedir. Kazaz Pazar? (Bedesten), Sipahi Pazar?, Koltuk?u Pazar?, Pamuk?u Pazar?, Oturak?? Pazar?, K?nac? Pazar?, B??ak?? Pazar?, Kazanc? Pazar?, Neccar Pazar?, ?sot?u Pazar?, Demirci Pazar?, ?ulcu Pazar?, ?ad?rc? Pazar?, Sara? Pazar?, Attar Pazar?, Tenekeci Pazar?, K?rk?? Pazar?, Eskici Pazar?, Ke?eci Pazar?, Kokac? (Kovac?) Pazar?, Kasap Pazar?, Boyahane ?ar??s?, Kavafhane ?ar??s?, Han?n? ?ar??s?, H?seyniye ?ar??lar? G?mr?k Han? civar?nda yer alan ve g?n?m?zde de tarihi ?zelliklerini koruyan ?nemli al?? veri? yerleridir. Ornitoloji: D?nyada soyu t?kenmekte olan ve T?rkiye'de yaln?zca Birecik'te ya?ayan Kelaynaklar ?anl?urfa y?resindeki hayvan t?rlerinden en ilgincidir. ?bidae soyundan olan Kelaynaklar ba? ve gerdanlar? t?ys?z oldu?undan bu adla an?lmaktad?r. Birecik'ten ba?ka Fas ve Cezayir'de ya?ayan Kelaynaklar k?? aylar?nda Etiyopya ve Madagaskar'a g?? ederler ve ?ubat ortas?ndan ba?layarak Birecik'e gelirler. Kayal?k yama?larda yuva kurar, yumurtlama d?neminden sonra temmuz ay? ortalar?nda geri d?nerler. Birecik'te her y?l Kelaynak Festivali d?zenlenmektedir. Geleneksel Urfa Evleri: Urfa evleri genellikle harem (halk harem der) ve "oda" denilen sel?ml?k k?sm? olmak ?zere iki b?l?mden olu?urlar. Bazen bu iki b?l?m, aralar?ndan bir duvarla ayr?lm?? ve sokak taraf?ndan ayr? birer kap?lar? olan m?stakil iki ev g?r?n?m?n? verdikleri gibi, bazen de tek kap?yla girilen sel?ml?k b?l?m?nden sonra ikinci bir kap?yla harem b?l?m?ne ge?ilen bir plan g?sterirler. Hac? Haf?zlar Evi: Kara Meydan semtindedir. Postahanenin g?neyine biti?ik olan bu ev, harem ve sel?ml?k b?l?ml? olup geleneksel Urfa evlerinin bir?ok ?zelli?ini ?zerinde toplamaktad?r. 1888 y?l?nda in?a edilen bu tarihi ev K?lt?r Bakanl???'nca restore edilerek Devlet G?zel Sanatlar Galerisi haline getirilmi?tir. Sak?b?n K??k?: 1796-1876 y?llar? aras?nda ya?ayan ?air Sak?p Efendi taraf?ndan yapt?r?lan bu konak Halepli Bah?e i?erisinde bulunur. Nedim Efendi Kona?? gibi harem ve sel?ml?k olarak geni? bir alana yay?l?r. 1985 y?l?nda ?anl? Urfa Belediyesi'nce tamir ettirilmi?tir. K???k Hac? Mustafa Hac?kamilo?lu Kona??: (Vilayet Konukevi) : ?anl? Urfa Merkezinde, Vali Fuat Caddesi'nin (B?y?kyol) Bal?kl?g?l'e yak?n kesiminde Selahattin Eyyubi Caminin bat?s?ndad?r. Bu tarihi konak 19. y?zy?l?n ikinci yar?s?nda in?a edilmi?tir (1890 y?llar?). Harem ve selaml?k b?l?mleri vard?r. Konakta in?aat malzemesi olarak ?nl? Urfa Ta?? kullan?lm??t?r. CO?RAFYA Karacada? ?anl?urfa' n?n en y?ksek noktas?n? te?kil eder. G?ney yar?s?nda ovalar yer al?r. ?anl? Urfa'n?n etraf?nda ?ok say?da ma?ara; sarn??; polye; dolin bulunmaktad?r. (Kanl? Ma?ara; Dedenin Sarn?c? vb.) Bat?dan do?uya do?ru Suru?; Harran; Viran?ehir-Ceylanp?nar; Halfeti; Hilvan ve Bozova Ovalar? en ?nemli ovalar?, Karacada?; Tektek; Tak?rtukur; Susuz; Germu?; Nemrut; ?ebeke; Arat da?lar? en ?nemli da?lar?, F?rat Nehri; Culap Suyu; Habur Nehri en ?nemli nehirleri ve Atat?rk Baraj G?l?; Halil-?r Rahman G?l?; Aynzeliha G?l? de en ?nemli g?lleridir. ?anl?urfa iklimi karasal iklim ?zelli?i g?sterir. Yazlar? ?ok s?cak ve kurak; k??lar? bol ya???l? ve nispeten ?l?man ge?mektedir. TAR?H?E ?anl?urfa tarihinin Paleolotik ?a?a kadar uzand??? tespit olunmu?tur. Kaz?larda Neolitik ?a? Kalkolitik ?a? ve ?lk Tun? ?a??na ait ?ok say?da de?erli eserler ele ge?irilmi?tir. B?lge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Sel?uklu, Selahattin Eyyubi, Mo?ol, Meml?k ve Osmanl? hakimiyetinde kalm??t?r. NE YEN?R Yemek k?lt?r? olduk?a zengin olan ?anliurfa'da Ayran ?orbasi, ?agala a?i, pakla a?i, hitti bastirmasi, sarimsak a?i, isot ??mlegi, erik tavasi, semsek, has (marul) dolmasi, mimbar, acir bastirmasi, masluka, lebeni, borani, duvakli pilav, etli k?fte (?ig k?fte), ha? ha? kebabi, kemeli kebap, tike kebabi, tepsi kebabi, frenkli (domatesli) kebap, kemeli cacik, bostana, koruk salatasi, katmer, a?ir a?i, paliza, ?illik, haside, kuymak, zingil, paliza geleneksel y?resel yemekler arasinda sayilabilir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri ?anl?urfa

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı