Fotoselli Kap? Siirt | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Siirt

Fotoselli Kap? Siirt / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Siirt

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Siirt firmas?y?z. Fotoselli Kap? Siirt aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Siirt i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ayd?nlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari ve ?irvan.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Ulu Cami : ?inili Minare olarak an?lan Ulu Caminin minaresi, tipik Sel?uklu mimarisini yans?tmaktad?r. Siirt'te Veysel Karani Hz. T?rbesi ve ?brahim Hakk? Hz. T?rbesi bulunmaktad?r. Kapl?calar Billoris Kapl?cas? : Billoris Termal Turizm Merkezi Sa?larca Kapl?cas? : Siirt'e 15 km. uzakl???nda, Eruh yolu ?zerindedir. Siirt Fotoselli Kap? Banyo uygulamalar?yla deri hastal?klar?na, romatizmada, kad?n hastal?klar?, nevralji, nevrit, polinevrit, polio sekelleri ve su i?i egzersizlerinde yararl? olmaktad?r. Yaylalar Pervari ?l?esindeki ?emikari, Cema ve Herekol yaylalar? ile ?irvan ?l?esinde Ba?ova yaylas? y?re halk? taraf?ndan ilgi g?rmektedir. Yaz, k?? bol ya???l? olan bu y?ksek platolar, zengin ?ay?rlarla kapl?d?r. Ma?aralar ?lin Jeolojik yap?s?nda kalkerli olu?umlar ?nemli yer tuttu?undan pek ?ok say?da ma?ara olu?mu?tur. Bunlar?n bir b?l?m?nde, insanlarca konut olarak kullan?ld???n? g?sterir izlere rastlanmaktad?r. Suya kar?? direnci az olan kalkerlerin erimesi ile ortaya ??kan bu do?al ma?aralar genellikle vadi boylar?nda yo?unla?m??t?r. Bunlar?n en ?nl?leri Botan Ma?aralar?d?r. CO?RAFYA G?neydo?u Anadolu B?lgesi'nin kuzeydo?u ucunda yer alan Siirt do?udan ??rnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, bat?dan Batman, g?neyden Mardin ve ??rnak ?lleri ile ?evrilidir. B?lge, G?neydo?u Anadolu d?zl?klerinden sonra birden y?kselmekte, do?u ve kuzey kesimleri bol ya??? almaktad?r. Bu nedenle, kuzeyden Mu? G?neyi Da?lar?, do?udan Siirt Do?usu Da?lar?yla ?evrili olan il alan?, Dicle Irma??'n?n ?nemli su toplama alanlar?ndan birini olu?turmaktad?r. ?l topraklar?n?n t?m? Dicle Havzas?'na girmektedir. Havza, F?rat, K?z?l?rmak ve Sakarya Havzalar?'ndan sonra ?lkenin d?rd?nc? b?y?k su toplama alan?d?r. Siirt yaz, k?? bol ya??? alan zengin ?ay?rlarla kapl? yaylalar ile ?evrilidir. Siirt'te karasal iklim h?k?m s?rmekte ve d?rt mevsim en belirgin ?zellikleriyle ya?anmaktad?r. Do?u ve kuzey b?lgelerinde k??lar daha sert ve ya???l?, g?ney ve g?neybat? b?lgelerinde ?l?k ge?er. Yazlar? s?cak ve kurakt?r. TAR?H?E Yaz?l? kaynaklara g?re, M.?.2000 ba?lar?nda Hititler D?neminde ?nemli yerle?im yeri olmu?tur. Daha sonra Frig, Lidya, Asur, Roma, Bizans, Sel?uklu, Dani?ment, ilhanl?, Eretna ve Osmanl? hakimiyetlerini ya?am??t?r. NE YEN?R? Siirt'e ?zg? yemekler aras?nda, B?ryan (Perive) et yeme?i ve fes ?eklinde tencerelerde pi?irilen perde pilav vard?r. NE ALINIR? B?tt?m sabunu, Siirt battaniyesi, Jirkan kilimi, meyan k?k? ve f?st?k Siirt'e has ?r?nlerdendir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri siirt

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Hidrolik Tork Anahtarı