Fotoselli Kap? Sinop | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Sinop

Fotoselli Kap? Sinop / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Sinop

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Sinop firmas?y?z. Fotoselli Kap? Sinop aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Sinop i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ayanc?k, Boyabat, Dikmen, Dura?an, Erfelek, Gezde, Sarayd?z? ve T?rkeli.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

M.?.7.yy.da ?ehri korumak amac?yla yar?madan?n ?zerinde kurulmu?tur. Roma, Bizans ve Sel?uklular d?neminde onar?larak kullan?lm??t?r. G?n?m?zde bir b?l?m? h?l? ihti?am?n? korumaktad?r. 2050 m. uzunlu?u, 25 m. y?ksekli?i, 3m. geni?li?i ve iki ana giri? kap?s? bulunmaktad?r. - Eski Sinop Cezaevi Ceza Evinin bulundu?u alan Osmanl?lar?n Karadeniz'deki en b?y?k tersanesiydi. Ceza Evi i? kalenin i?inde eski tersane alan?nda yap?lm??t?r. 1887 y?l?ndan beri ceza evi olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Etraf? y?ksek kale bedenleriyle ?evrilidir. Bu ?zelli?inden dolay? mahkumlar?n ka????n? imkans?z k?lm??t?r. ?u anda K?lt?r Bakanl???na devri yap?lm?? olup, turizme kazand?r?lmas? yolunda ?al??malar devam etmektedir. Cami, T?rbe ve Kiliseler Alaaddin Cami : Sinop'un fethinden hemen sonra yap?lm??t?r. Sel?uklu d?nemi eseridir. B?y?k bir avlunun g?neyinde yer al?r. Dikd?rtgen planl? olup, be? kubbelidir. Avlunun ortas?nda bir ?ad?rvan, bir k??ede de ?sfendiyaro?ullar?'n?n t?rbeleri bulunmaktad?r. Sinop'un di?er ?nemli camileri Kefevi Camisi, Saray Camisi, Mehmet A?a Camisi, Cezayirli Ali Pa?a Camisi, Meydankap? Camisi ve ?skele Camisidir. Seyyit Bilal Hazretleri T?rbesi : Se?uklu ?a??nda yap?lm??t?r. T?rbe Hz. H?seyin soyundan ve Arap ordular? komutanlar?ndan Seyyit Bilal'in ?ehit oldu?u yerde yap?lm??t?r. Sinop'un di?er ?nemli t?rbeleri Gazi ?elebi, Sultan Hatun (Aynal? Kad?n T?rbesi), Hatunlar, Ye?il T?rbe, ?sfendiyar O?ullar? Ve ?e?e Sultan T?rbeleridir. Balatlar Kilisesi : Roma ?a??nda tiyatro ya da hamam olarak kullan?ld??? d???n?len bu yap?, 7.yy.da Bizansl?lar taraf?ndan kilise olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. ?? k?s?mdaki fresklerin bir b?l?m? durmaktad?r. M?lkiyeti ?zel ?ahsa ait arazide bulunmaktad?r. Milli Parklar ve Korunan Alanlar - Sar?kum Tabiat? Koruma Alan? - Sinop Tabiat An?tlar? Yaylalar Guzf?nd?k - Bozarmut Yaylalar? Ula??m: Yaylalar Gerze - ?albo?az? Beldesi'nin 35 km. g?neybat?s?nda bulunan yaylalara ham toprak yolla ula??lmaktad?r. Ula??m, Gerze plajlar?ndan ara?larla 45 dakikada s?rmektedir. ?zellikler: 1. 350 m. rak?ml? yaylalarda altyap? tesisleri yoktur. Konaklama-Yeme-??me: Yaylada yap? bulunmamaktad?r. Kamp yapacaklar?n ?ad?r ve temel ihtiya? malzemelerini yanlar?nda getirmeleri gerekmektedir. T?rkeli Kurug?l Yaylas? Ula??m: T?rkeli il?esinin 12 Km. kuzeybat?s?ndad?r. Yolun ilk 10 kilometresi toprak yol, 2 kilometresi patikad?r. ?zellikler: 800 m. rak?ml? yayla Karadeniz'in do?al bir manzara seyir teras? konumundad?r. Su ve elektrikten ba?ka altyap? bulunmamaktad?r. Konaklama-Yeme-??me: Kamp yapacaklar?n ?ad?r ve temel ihtiya? malzemelerini yanlar?nda getirmeleri gerekmektedir. Ayanc?k - Akg?l Yaylas? Ula??m: Ayanc?k-Boyabat yolunun 44. kilometresinden sa?a ayr?lan ham toprak yolu takiben 4 km. sonra Akg?l'e ula??l?r. ?zellikler: Akg?l yaylas? bozulmam?? do?as?nda bulunan on bin bitki ?e?idiyle ?angal ormanlar?, botanik ara?t?rmalar i?in tercih sebebidir. Yemi?li deresinin a?z?n?n kapat?lmas?yla olu?turulan yapay g?lde k?rm?z? benekli alabal?k ?retilmektedir. Konaklama-Yeme-??me: Kamp yapacaklar?n ?ad?r ve temel ihtiya? malzemelerini yanlar?nda getirmeleri gerekmektedir. Ma?aralar ?nalt? Ma?aras? Yeri: Sinop, Ayanc?k ?l?esi Ma?ara Sinop ?li, Ayanc?k ?l?esine yakla??k 35 km. uzakl?ktaki ?nalt? K?y? yan?nda yer almaktad?r. Ula??m toprak ancak g?zel manzaral? bir yolla sa?lanmaktad?r. ?nalt? K?y? ile ma?ara aras?ndaki uzakl?k yakla??k 400-450 m. civar?nda olup e?im olduk?a fazlad?r. ?zellikleri: ?nalt? Ma?aras? geni? ve y?ksek bir giri?le ba?lamakta ve gidebildi?imiz 350-400 m. lik k?sma kadar bu ?zelli?ini korumaktad?r. Ma?ara 3-6 m. geni?li?e, 5-25 m.ye varan y?ksekli?e sahip olup b?y?k bir t?nel ?eklinde devam etmektedir. ?lk 350-400 m.lik b?l?mde, ma?ara olu?umlar? a??s?ndan duvarlarda traverten olu?umlar? ile yer yer k???kl? b?y?kl? sark?tlar bulunmaktad?r. Ma?aran?n toplam uzunlu?u 700 m. olup, 400 m.den sonras? sulu ve ?amurludur. Ku? G?zlem Alan?: Sar?kum G?l? Plajlar ve Mesire Yerleri Hamsilos Koyu: Yemye?il orman?, rengarenk ?i?ekleri ile denizin bir nehir gibi kara i?ine girdi?i Hamsilos Koyunun ?ehir merkezine uzakl??? 11 km. dir. Sar?kum: Deniz, Orman ve g?l?n bir arada bulundu?u e?siz bir piknik alan?d?r. ?ehir merkezine 21 km. dir. ?e?itli av hayvanlar? bulunmaktad?r. Tabiat? koruma alan? ilan edilmi?tir. Akliman Mevkii: ?ehrin bat?s?ndad?r. Deniz kenar?nda kilometrelerce uzunlu?unda ve 15-20 metre geni?li?inde bir ?erit gibi uzanan kumsall??? ile me?hurdur. Orman ??letme M?d?rl???nce d?zenlenen Akliman piknik yeri her t?rl? ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Ayr?ca kumsal boyunca motel kamp ve mesire yerleri mevcuttur. Orman Kamp?: ?ehrin giri?inde i? limana bakan k?s?mda ?am a?a?lar?yla kapl? bir alanda bulunmaktad?r. Orman ??letme M?d?rl???n?n sosyal tesisleri ile kabinler bulunmaktad?r. B?t?n yaz boyunca hem piknik yap?labilen hem de denize girilen g?zel plajlar?m?zdand?r. Yuvam Kamp?: Orman kamp?n?n biti?i?indedir. Plaj ve tesisler Sinop Belediyesine aittir, G?zel bir piknik yeridir. ?ad?r ve kamp yerleri mevcuttur. Karakum Y?resi: ?? limanda, ?ehre 1.5 km. uzakl?ktaki ?zel ?dare' ye ait tesislerde otel, pansiyon, bungalov tipi evler, ?ad?r, kamp yeri bulunmaktad?r. So?uksu: Sinop-Boyabat karayolunun 47. Kilometresindedir. ?evresi k?knar a?a?lar?yla kapl?d?r. Orman i?inde yer alan i?me suyu, ?ifal? olarak bilinmektedir. Bekta?a?a K?y? ve G?leti: Sinop- Erfelek yolu ?zerinde Sinop'a 20 km. uzakl?ktad?r. Geleneksel ?enlikleri, orman ve bal?k avc?l??? yap?lan g?leti me?hurdur. Sportif Aktiviteler Kamp Karavan: ?l merkezinde, ?ad?r ve karavan turizmine y?nelik altyap?s? tamamlanm?? olan Gazi Kamp?, Karakum Kamp?, Yuvam Kamp?, Akliman mevkiinde Mart? Kamping ile Demirkollar Kamp? her t?rl? ihtiyac? kar??layacak niteliktedir. Gazi Orman Kamp? Avc?l?k: Sinop Fotoselli Kap? ?li ve ?l?elerinde ?ok say?da yaban domuz bulunmaktad?r. Y?re avc?lar? taraf?ndan avlanmaktad?rlar. ?lde domuz avc?l??? i?i altyap? tamamland???nda, avc?l?k y?re d???na ta?acakt?r. Yelkencilik: Sinop ?l merkezinde ulusal ve uluslararas? d?zeyde yelken yar??malar? yap?lmaktad?r. CO?RAFYA Sinop, Karadeniz k?y? ?eridinin kuzeye do?ru sivrilerek uzanm?? bulunan Boztepe Yar?madas? ?zerinde kurulmu?tur. Bat? ve Kuzey Karadeniz B?lgeleri aras?nda bir ge?i? noktas? konumundad?r. Sinop, kuzeyde Karadeniz, bat?da Kastamonu, do?uda Samsun g?neyde ?orum illeri ile s?n?rl?d?r. ?l topraklar? orta y?kseklikteki da?l?k alanlardan olu?maktad?r. Ya???l? bir b?lge oldu?undan ?ay ve dereleri ?oktur. Sulamada ve orman ?r?nlerinin ta??nmas?nda yararlan?lan ?ay ve derelerin hepsi Karadeniz'e d?k?l?r. Mesire ve dinlenme alanlar?n?n bulundu?u ?nemli yaylalar? vard?r. Sinop'ta iklim, yazlar serin, k??lar ?l?k ge?er, G?ney ve i? kesimlere inildik?e Karadeniz ikliminin etkisi azal?r, ya???lar azal?r, s?cakl?k d??er. ?l, Karadeniz ikliminin ?zelli?i olarak, s?k ya??? ald???ndan zengin orman ve bitki ?rt?s?ne sahiptir. Ormanlar hem zengin hem de ?e?itlidir. TAR?H?E Sinop y?resi, Hitit, Frig, Lidya, Pers, B?y?k ?skender, Selevkes, Roma, Bizans, Sel?uklu, Candaro?lu ve Osmanl? hakimiyetinde kalm??t?r. NE YEN?R? Y?reye ?zg? yemekler; Nohul (?z?ml?-cevizli-k?ymal?-yo?urtlu), Katlama Pilaki (H?d?rellez yeme?i), M?s?r Pastas?, Ka??k ??kartmas? (mamalika), Ke?kek Yeme?i, Hamsi Dolmas?, Ayva ve Kestane Yeme?i, Kulak Hamuru (i?i etli mant?), Islama, M?s?r ?orbas?, M?s?r Tarhanas?, Sirkeli Patl?can ve Sirkeli P?rasa. NE ALINIR? Y?re el sanatlar? y?n?nden olduk?a zengindir. Ayanc?k ?l?esinde keten dokumac?l??? yap?lmaktad?r. ?ember de y?rede dokunmakta, hem ba??rt?s? olarak ham de dekoratif ama?l? kullan?lmaktad?r. Mahrama ve Dura?an Bezi, Dura?an ?l?esinde dokunmaktad?r. ?l merkezinde g?r?len el sanatlar?ndan birisi, halk aras?nda kotrac?l?k da denilen, gemi modelcili?idir. Ayr?ca ilde ?zekes ailesinin d?rt ku?akt?r devam ettirdi?i el yap?m? b??ak ?retimi de ?nemli bir yer tutar.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri sinop

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı