Fotoselli Kap? Sivas | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Sivas

Fotoselli Kap? Sivas / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Sivas

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Sivas firmas?y?z. Fotoselli Kap? Sivas aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Sivas i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Ak?nc?lar, Alt?nyayla, Divri?i, Do?an?ar, Geremek, G?lova, G?r?n, Hafik, ?mral?, Kangal, Koyulhisar, Su?ehri, ?ark??l?, Ula?, Y?ld?zeli ve Zara.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Divri?i Ulu Camii: UNESCO taraf?ndan D?nya Miras Listesi'ne al?nan Divri?i Ulu Camii, Meng?cek O?ullar?ndan h?k?mdar S?leyman ?ah o?lu Ahmet ?ah taraf?ndan 1228 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Camiye, kuzey, do?u ve bat? y?n?nde yer alan ve son derece g?zel olan ta? s?slemelerinin bulundu?u ?? kap?dan girilmektedir. Dar???ifas? ise, Behram ?ah'?n k?z? Melike Turan Melek taraf?ndan 1228 tarihinde yapt?r?lm??t?r. Bu e?siz an?t 768 m2'lik bir alana oturmaktad?r. 18.y?zy?lda medrese haline getirildi?i i?in ?ifaiye Medresesi de denilmektedir. Ulu Camii: ?l merkezindedir. Sivas M?zesinde bulunan kitabesine g?re 1196-1197 y?l?nda K?z?l Arslan Bin ?brahim taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Sivas Fotoselli Kap? ?eyh Hasan Bey K?mbeti (G?d?k Minare): ?l merkezindedir. Kare kaide ?zerine, silindirik tu?la ?rg?l? bir g?vdeye sahip olu?u ve k?sa minareye benzemesinden dolay? halk aras?nda G?d?k Minare ad?yla an?lmaktad?r. ?l Merkezinde; Ahi Emir Ahmet T?rbesi, ?emseddin Sivas-i T?rbesi, Akba?baba T?rbesi, ?eyh Erzurum-i T?rbesi, Kad? Burhaneddin T?rbesi, S?t Evliyas? T?rbesi, Bum Baba T?rbesi, Arap Evliyas? T?rbesi, Arap ?eyh T?rbesi, Meydan Camii, Ali A?a Camii, Alibaba Camii ve T?rbesi, Divri?i'de Sitte Melik T?rbesi, Kemareddin T?rbesi, Nureddin Salih (Kemanke?)T?rbesi, Gemerek'de ?epni Cami. Y?ld?zeli'nde Kemenke? Kara Mustafa Camii ve Hamam?, ?eyh Halil T?rbesi. Zara'da ?eyh Merzuban T?rbesi ildeki di?er t?rbe ve camilerdir. Medreseler ?ifaiye Medresesi: ?l merkezinde Sel?uklu park? i?erisinde, ?ifte Minareli Medresenin tam kar??s?ndad?r. 1217 y?l?nda Sel?uklu Sultan? I. ?zzeddin Keykavus taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Anadolu Sel?uklu T?p okullar?n?n ve hastanelerinin en eski ve en b?y?klerindendir.1220 y?l?nda vefat eden I. ?zzeddin Keykavus, vasiyeti ?zerine ?ok sevdi?i Sivas'taki ?ifaiye Medresesinin g?ney eyvan?ndaki t?rbede ailesi ile birlikte yatmaktad?r. ?ifte Minareli Medrese: ?l merkezindedir. ?lhanl? Veziri ?emseddin Mehmet C?veyni taraf?ndan 1271 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Medresenin sadece do?u y?n?ndeki as?l cephesi ayakta kalm??t?r. G?k Medrese: ?l merkezindedir. Sel?uklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali taraf?ndan 1271 y?l?nda yapt?r?lm??t?r. Ta? kap? ?zerinde y?kselen tu?la ?rg?l? iki minaresindeki mavi ?inilerden dolay? G?k Medrese ad?n? alm??t?r. Plastik sanatlar?n ?aheserlerinden olan ta? kap?da mermer malzeme kullan?lm?? olup, ta? kap?s?n?n ?st iki k??esinde i? i?e girmi? hayvan motifleri vard?r. Medreseye giri?te sa?da mescit, solda ise Dar-?l Hadis b?l?m? mevcuttur. Buruciye Medresesi: ?l merkezindedir. Ta? kap?daki ta? i??ili?i ile giri?in solunda yer alan t?rbe ?inileri ?nemlidir. Hamamlar ?l merkezde Meydan Hamam?, M. Ali Hamam? ?nemli hamamlard?r. Hanlar ?l merkezindeki ?orap?? Han, Divri?i'de Burma Han, Mir?inge Han? ?nemli hanlar?ndand?r. Ma?aralar Demiryurt Ma?aralar?: Zara il?esinin Demiryurt K?y?nde say?lar? elliye yakla?an ma?ara bulunmaktad?r. Baz?lar? yan yana, baz?lar? kat kat ma?aralard?r. ?nsan eliyle yap?lm?? olan bu ma?aralar?n H?ristiyanl?k d?neminden ?nce yerle?im merkezi oldu?u, H?ristiyanl???n yay?lmas?ndan sonra da kullan?ld??? ma?aralardaki i?aretlerden anla??lmaktad?r. Kapl?calar Kangal Bal?kl? Kapl?ca: Sivas'a 96 km. Kangal ?l?esine 13 km. uzakl?kta ve Kangal'?n kuzeydo?usunda Kavak deresi vadisindedir. Kapl?ca suyunda en b?y??? 10 cm boyunda olan binlerce k???k bal?k ya?ar. Bal?klar v?cuttaki sivilce, yara, egzama, sedef gibi cilt hastal?klar?n?n iyile?melerine, yaralar? temizleyerek yard?mc? olur. ?ermikte yeme-i?me ve konaklama tesisleri mevcuttur. S?cak ?ermik: ?l merkezine 31 km uzakl?ktad?r. Romatizma, sinirsel ve adale rahats?zl?klar?yla, kad?n, deri ve b?brek hastal?klar?na iyi gelmektedir. Yeme-i?me ve konaklama tesisleri mevcuttur. So?uk ?ermik: ?l merkezine 17 km. uzakl?kta olup, suyun s?cakl??? 28 derece civar?ndad?r. Kapl?ca suyu i?ildi?inde mide, ba??rsak ve safra kesesi hastal?klar?na iyi gelmektedir. Ayr?ca romatizma ve sinir hastal?klar? tedavisinde de yararl? olmaktad?r. Su?ehri, ?ark??la ve Y?ld?zeli il?elerinde de y?re halk?na hizmet veren kapl?calar bulunmaktad?r. Yaylalar Koyulhisar il?esine 20 km. mesafede ?am ormanlar? ile kapl? E?ri?imen Yaylas?'n?n d???nda Dumanl?ca Yaylas?, Sar??i?ek Yaylas?, Kal?np?nar Yaylas?, Arpac?k Yaylas?, Kengercik Yaylas?, Topalan Yaylas? ve Ba?yayla ?nemli yaylalar?d?r. Mesire Yerleri Sivas merkezinde ve yak?nlar?nda bulunan Pa?a Fabrikas?, Ethem Bey Park?, Akde?irmen Piknik Alan?, il merkezine 27 km mesafedeki Kara?ay?r, Gemerek il?esinin S?z?r kasabas?ndaki S?z?r ?elalesi (Obruk ?elalesi), ?mranl? il?e merkezine 12 km uzakl?ktaki Koyunkaya Mesiresi ve Koyulhisar il?e merkezine 20 km mesafedeki E?ri?imen Yaylas? halk?n s?cak yaz g?nlerinde ve hafta sonlar?nda ra?bet etti?i g?zde mesire yerleridir. Sportif Etkinlikler Avc?l?k: ?? co?rafi b?lge aras?nda kalan il topraklar?n?n engebeli ve sarp olmas? yabani ya?am? ?e?itlendirir. ?lin bir?ok y?resinde bol miktarda keklik, b?ld?rc?n, da? ke?isi, tav?an bulunmaktad?r. Olta Bal?k??l???: Hafik, ?ukurbelen, Merkez ?l?e, Seyfebeli y?relerindeki sazl?k ve batakl?klarda yaban ?rde?i, t?m g?llerde yaban kazlar?, T?d?rge G?l?ndeki iki adac?kta turnalar ya?amaktad?r. K?z?l?rmak ve Y?ld?z?rmak, ?alt? ?ay? ve di?er irili-ufakl? akarsular ile T?d?rge, Hafik, Lota, G?r?n G?kp?nar g?lleri bolca bal?k avlanan tatl? sulard?r. Ku? G?zlem Alan? - K?z?l?rmak Havzas? - T?d?rge G?l? ?l: Sivas ?l?eler: Hafik, Zara Y?z?l??m?: 750 Rak?m: 1295 m Koruma: yok Ba?l?ca ?zellikleri: hafif tuzlu g?l, batakl?k Ku? T?rleri: Macar ?rde?i (40 ?ift) pop?lasyonuyla ?nemli ku? alanlar? stat?s? kazan?r. CO?RAFYA ?? Anadolu'nun y?ksek platolar? ?zerinde ba?layan ve do?uya do?ru y?kselen il alan?; kuzey, do?u ve g?neydo?uda da?l?k ve sarp bir kesimle son bulmaktad?r. Ortalama y?kselti 1000 metrenin ?zerindedir. ?lde Kuzey Anadolu s?rada?lar?n?n uzant?s? olan K?se Da?lar?, Toroslar?n kuzey kollar?ndan Tecer Da?lar? ve ?ncebel Da?lar?, Akda?lar, Yama Da?? yer almaktad?r. Uzunyayla ve Merak?m platolar?, ayr?ca K?z?l?rmak, Kelkit, ?alt? vadileri ?nemli co?rafi olu?umlard?r. ?nemli akarsular? K?z?l?rmak, Kelkit ?ay?, Tozanl? ?ay?, ?alt? ?ay? ve Tohma ?ay?d?r. Sivas ilinin b?y?k bir kesimi yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? so?uk ve karl? ge?en karasal ?? Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktad?r. Fakat kuzeyde Karadeniz, do?uda Do?u Anadolu y?ksek b?lge ikliminin etkileri bulunmaktad?r. TAR?H?E Yaz?l? kaynaklara g?re, M.?.2000 ba?lar?nda Hititler D?neminde ?nemli yerle?im yeri olmu?tur. Daha sonra Frig, Lidya, Asur, Roma, Bizans, Sel?uklu, Dani?ment, ilhanl?, Eretna ve Osmanl? hakimiyetlerini ya?am??t?r. 4 Eyl?l 1919'da Ulu ?nder Atat?rk'?n Ba?kanl???nda toplanan Sivas Kongresi'nde ?nemli kararlar al?narak, T?rkiye Cumhuriyetinin temeli at?lm?? ve Sivas ?ehri T?rk tarihinde b?y?k ?nem kazanm??t?r. NE YEN?R Sivas yemekleri daha ?ok tah?l ?r?nlerine dayanmaktad?r. Ke?, peskutan, ??kelik s?t ?r?nlerinden haz?rlanan yiyeceklerdir. Yazlar? ayranl?, pancarl? ?orba, mad?mak, evelik, d???rcek a??; k??lar? ise t?rh?t, s?b?ra, keleco?, tarhana, i?li k?fte, h?ngel gibi hamur i?i yemekler yenir. Ayr?ca Sivas kebab? da ?nl?d?r. Tand?rda k?l ??re?i, fodla, patates veya peynirle yap?lan k?mbe, kete, lava?, yufka y?rede yayg?n ekmek ?e?itlerindendir. NE ALINIR? Tamamen y?nden ve s?k ilmeklerle dokunan hal?lar, ?nl? Sivas kilimleri, t?l?ce denen dokumadan yap?lan yatak ?rt?s? ve duvar s?s? gibi e?yalar, ?rg? ?oraplar, a?a?tan yap?lan a??zl?klar, taraklar, ?ak? ve b??aklar, bak?r i?leri ve g?m?? tak?lar Sivas'tan al?nabilecek ?zg?n hediyelik e?yalard?r. Al??veri? merkezleri yo?unlukla Atat?rk Caddesinde bulunmaktad?r. ?ifaiye Medresesi, Belediye ?ar??s?, Kuyumcular ?ar??s? ve Pa?a Camii ?evresi al??veri? yap?labilecek yerlerdir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri sivas

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı