Fotoselli Kap? Tekirda? | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Tekirda?

Fotoselli Kap? Tekirda? / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Tekirda?

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Tekirda? firmas?y?z. Fotoselli Kap? Tekirda? aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Tekirda? i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; ?erkezk?y, ?orlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ere?lisi, Muratl?, Saray ve ?ark?y.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: Marmara denizi boyunca akarsularca ta??nm?? al?vyonlarla kapl? k?y? ovalar? vard?r. Platolar bir a??nma y?zeyi karakterindedir. G?ney kesimlerini Tekir Da?? ve Koru Da?? ile Ganos Da?lar? engebelendirir. ?klimi: Akdeniz ikliminin etkileri g?r?len Tekirda? sahil ?eridinde yazlar s?cak, k??lar ?l?kt?r. Ergene havzas?n? i?ine alan k?y? ard? ?eridinde, daha ziyade kara iklimi hakimdir. ?ark?y - Kumba? aras?ndaki k?y? ?eridi Akdeniz iklimi karakterindedir. Tarih?esi: Traklar?n kurdu?u Tekirda?, daha sonra Pers, Roma, Bizans ve Osmanl? egemenli?inde kalm??t?r. Ne Yenir: Y?renin kiraz?, bal???, karidesi, Tekirda? Fotoselli Kap? k?ftesi, ay?i?e?i, ?z?m ve karpuzu, ayr?ca Tekirda? rak?s? ve ?ark?y ?araplar? me?hurdur. Ne Al?n?r: Tekirda? el sanatlar? t?r?nden hediyelik e?ya olarak Karacak?lavuz ve Sa?lam Ta?ta kilim, heybe, eldiven, seccade gibi el dokuma ?r?nleri, ?erkezk?y il?esindeki fabrikalarda da makine hal?lar? ?retilmektedir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri tekirda?

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Hidrolik Tork Anahtarı