Fotoselli Kap? Tokat | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Tokat

Fotoselli Kap? Tokat / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Tokat

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Tokat firmas?y?z. Fotoselli Kap? Tokat aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Tokat i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Almus, Artova, Ba??iftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Re?adiye, Sulusaray, Turhal, Ye?ilyurt ve Zile.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Almus: ?l?e, Almus Baraj G?l? ile m?kemmel bir g?r?nt?ye ula?m??, ye?il ve mavinin kayna?t??? cennetten bir k??e g?r?n?m?n? kazanm??t?r. Almus Baraj G?l?n?n su sporlar?na uygun bir alan olmas?, barajda yap?labilecek olta bal?k??l???, ba?ta Dumanl? Yaylalar zinciri ve ?atak Yaylas? olmak ?zere yayla turizmi i?in ideal yap?ya sahip olan Almus do?al bir turizm cennetidir. Erbaa: Horoztepe ?ren Yeri, Kale K?y?nde bulunan Bo?azkesen Kalesi, Yer K?pr? en ?nemli tarihi yerleridir. Ayr?ca Fidi K?y?nde bulunan Silahtar ?mer Pa?a Camii ah?ap mimarinin en ?nemli ?rneklerinden biri say?l?r. Niksar: Tokat Fotoselli Kap? merkezine 60 Km. uzakl?ktad?r. Niksar tamam? ile bir ?ren ?ehir konumundad?r. Hitit d?neminden ba?layan tarihi boyunca ?zerinde bar?nd?rd??? t?m uygarl?klardan kalan eserler Niksar'a daha da ilgin? bir y?re haline getirmi?tir. Dani?mend Devletine ba??ehirlik yapan il?ede ?nemli ?l??de Sel?uklu, Dani?mend ve Osmanl? eserleri mevcuttur. Leylekli K?pr?, ??re?ib?y?k Camii, Ulu Camii, Niksar Kalesi, K?rkk?zlar T?rbesi, Dani?mend Melik Ahmet Gazi T?rbesi bu eserlerden baz?lar?d?r. Ayr?ca d?nyan?n en hafif suyu olan Niksar Ayvaz Suyu da il?enin tan?t?m?na ?nemli bir katk? sa?lamaktad?r. Pazar: Tokat'a 25 Km. uzakl?ktad?r. ?l?e s?n?rlar? i?erisinde bulunan Ball?ca Ma?aras? il?e turizmine ?nemli bir canl?l?k getirmi?tir. Bunun yan?nda Sel?uklu d?nemlerinden kalma Pazar K?pr?s?, Mahperi Hatun Kervansaray? gibi tarihi eserler il?eye ?nem kazand?rmaktad?r. Sulusaray: ?l merkezine 68 Km. uzakl?ktad?r. G?n?m?zde Sulusaray bir a??k alan m?zesi g?r?n?m?ndedir. Burada bulunan antik yerle?im yerinin ad? Sebestapolis'dir. Sulusaray'?n M?. 3000 y?l?nda Eski Tun? M? 2000 y?l?nda Hitit, M? 1000 y?l?nda Frigler zaman?nda iskan edilmi? oldu?u, kaz?larda ortaya ??kan pi?mi? toprak eserlerle tespit edilmi? olup ??kan bu eserler Tokat m?zesinde sergilenmektedir. Antik kentte sur duvarlar?, bir kilise kal?nt?s?, bir hamam ve ayr?ca taban? mozaiklerle kapl? sa?l?k merkezinin varl??? tespit edilmi?tir. Sulusaray il?esinde bulunan kapl?ca tesisleri i? turizm a??s?ndan il?ede ?nemli bir hareketlilik sa?lamaktad?r. Turhal: Turhal, Orta Karadeniz B?lgesinde yer al?r. ?l?enin etraf? da?larla ?evrilidir, ?ehrin ortas?nda Turhal kalesi yer almaktad?r. Kalenin ?zerinde eski bir ?atodan kalma iki bur? ve bir de yeralt? ge?idi bulunmaktad?r. ?l?ede Turhal kalesinin yan?nda Kesikba? Camii, Ulu Camii, Kova Camii, Ahi Yusuf Baba, ?eyh ?ehabettin, Nurullah Efendi T?rbeleri bulunmaktad?r. Zile: Hitit, Frig, Pers, Roma ve Bizans k?lt?rlerinin ya?ad??? Zile'de bug?n Hititlere, Friglere, Perslere, Roma ve Bizansl?lara, ?lhanl? Dani?mend, Sel?uklu ve Osmanl?lara ait tarihi eserleri g?rmek m?mk?nd?r. Bu eserler i?erisinde Zile Kalesi, kalenin do?u y?n?ndeki kayalar?n oyulmas?yla yap?lan ve Roma d?neminden kald??? anla??lan Tiyatro, Kalenin Kuzey Do?u taraf?nda bulunan Kaya Mezar?, ?ay P?nar?, ?mam Melikiddin T?rbesi, ?eyh Musa Fakih T?rbesi, Ulu Camii, Elba?o?lu Camii, ?ifte Hamam, Yeni Hamam, Masat H?y?k, Hisar Kale, Anzavur Ma?aralar?, Hac? Boz K?pr?s?, Ko? Ta?? ve Kuru ?aydaki manast?r harabeleri g?r?lmeye de?er tarihi eserler aras?ndad?r. Roma ?mparatoru J. Sezar Zile'de yapt??? tarihi sava?tan sonra ba?ar?s?n? ?nl? " Veni, Vidi, Vici" (Geldim, G?rd?m, Yendim.) ?eklindeki mesaj?n? D?nyaya buradan duyurmu?tur. Bu s?z?n?n yaz?ld??? ta? halen Zile Kalesinde bulunmaktad?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri tokat

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı