Fotoselli Kap? Tunceli | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Tunceli

Fotoselli Kap? Tunceli / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Tunceli

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Tunceli firmas?y?z. Fotoselli Kap? Tunceli aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Tunceli i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; ?emi?gezek, Hozat, Mazgirt, Naz?miye, Ovac?k, Pertek ve P?l?m?r.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: T?m?yle F?rat Havzas? i?erisinde kalan ?l, do?al s?n?rlarla ku?at?lm?? y?ksek bir b?lgedir. Do?u Toros Da?lar?n?n uzant?lar? do?u-bat? y?n?nde uzanarak ilin kuzeybat?s?n?, kuzeyini ve kuzeydo?usunu hemen hemen b?t?n?yle kaplar. Bu da?lar a??lmas? g?? s?ralar olu?turdu?u i?in Tunceli Fotoselli Kap?, T?rkiye' nin do?u ucunda I?d?r Ovas?ndan ba?lay?p Erzincan Ovas?na kadar uzanan verimli ??k?nt? alan?yla b?t?nle?ememi?tir. Bu da?lar, yer yer hem y?zey sular?yla a??narak hem de akarsular taraf?ndan derince oyularak y?ksek platolara d?n??m??t?r. Vadiler ?ok dar ve dik olup vadi tabanlar?nda ovalar olu?mam??t?r. G?neyden kuzeye ve bat?dan do?uya y?kselen il topraklar?n?n % 70' ini da?lar, % 25' ini platolar, % 5' ini ovalar ve d?zl?kler olu?turmaktad?r. ?klimi: Tunceli ?linin genel iklimi, yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? ya???l? ve so?uktur. Ya???lar genellikle sonbahar ve ilkbahar aylar?nda ya?mur, k?? aylar?nda kar ?eklinde olmaktad?r. Tarih?esi: Tunceli' nin, ?emi?gezek il?esinin g?neyinde yer alan Keban Baraj G?l? alt?nda kalan Pulur (Sakyol) H?y???nde 1968-1970 y?llar? aras?nda yap?lan kaz?larda elde edilen bulgular, y?reye Kalkolitik ?a?da (?.?. 5500-3500) yerle?ildi?ini g?stermektedir. Pulur' da bulunan H?y?kte yap?lan kaz?larda kale g?r?n?m?nde evlere, ocaklara, dibeklere, ?e?itli ???tme ara?lar?na, ?e?itli hayvan resimlerine, tun?tan yap?lm?? i?ne ve kazma gibi ?e?itli madeni e?yalara rastlanm??t?r. Ne Yenir: Olduk?a zengin yemek k?lt?r?ne sahip olan Tunceli' nin y?resel yemekleri aras?nda Zerefet (Babiko), Sirekurt, Sirepati, Ke?kek, Kavut, Patila unlu yemeklerine ?rnek verilebilir. Y?reye ?zg? bitki ve sebze yemeklerinden, Gulik Yeme?i, Mantar Yeme?i, D??me ?orbas?, D??me Pilav?, Gulik ?orbas?, Guriz Yeme?i ile kurutulmu? sebze yemekleri say?labilir. Geleneksel y?resel tatl?lar aras?nda Helva, Dut Tatl?s?, A?ure, Pancar tatl?s?, Kabak Tatl?s?, Heside (suland?r?lm?? Dut pekmezi, un ve tereya??) ile baklava yer almaktad?r. Ne Al?n?r: Birbirinden maharetli gen? k?zlar taraf?ndan dokunan ve ?zerinde y?reye ?zg? desenlerin i?lendi?i yer yayg?s? t?r? olan ?Cicim? ve ?anta olarak kullan?labilecek ?Heybe? hediyelik e?ya olarak d?kkanlarda sat?lmaktad?r. P?l?m?r da?lar?nda yeti?en birbirinden enfes kokulara sahip ?ok say?da de?i?ik ?i?eklerden ar?lar?n toplam?? oldu?u ?zlerle yapt?klar? katk?s?z do?al ?P?l?m?r Bal?? t?ketim ve hediye ama?l? olarak al?nabilir. Munzur Milli Park? Vadisinde bulunan da?larda tamamen do?al ortam?nda kendi ba??na yeti?en ?e?itli dertlere derman tek di?li ?Ovac?k Sar?msa??? Ovac?k il?esi ile il merkezindeki d?kkanlarda sat??a sunulmaktad?r. Tunceli? nin y?ksek da?lar?ndaki otlaklarda yeti?en de?i?ik otlarla beslenen hayvanlar?n s?t?nden yap?lan T?rkiye? de me?hur da? kokulu ??avak Peyniri? T?rkiye? nin her taraf?ndan al?c? bulmaktad?r.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri tunceli

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Elektrikli Tork Anahtarı