Fotoselli Kap? Van | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Van

Fotoselli Kap? Van / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Van

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Van firmas?y?z. Fotoselli Kap? Van aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Van i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Bah?esaray, Ba?kale, ?ald?ran, ?atak, Edremit, Erci?, Geva?, G?rp?nar, Muradiye, ?zalp ve Saray.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Co?rafyas?: ?lin kuzeyinde bulunan Tend?rek da?lar?nda y?kseklikleri 2400 ile 3000 metre aras?nda de?i?en "S?n?r Da?lar?" uzan?r. Van y?resinde b?y?k nehir ve akarsular bulunur. Bu akarsular?n en ?nemlileri Ho?ap suyu, Memedik ?ay?, Karasu, Bendimahi ?ay?, Deli?ay, Ir?at ?ay? ve Zilan ?aylar?d?r. Van Fotoselli Kap? b?lgesi g?ller bak?m?ndan da ?nemli bir b?lgedir. ?rili ufakl? bir?ok g?lden ba?ka T?rkiye' nin en b?y?k g?l? de bu b?lgededir. ?klimi: Yazlar? az ya???l? ve s?cak k??lar? az ya???l? ve olduk?a so?uk ge?mektedir. Baharlar ise bol ya???l? ve ?l?kt?r. Tarih?esi: Van ve ?evresine ?nce Hurriler yerle?mi?ler, sonra Urartular 200 y?l? a?k?n s?re h?k?m s?rm??lerdir. Daha sonra Medler, Persler, Makedonyal?lar, (B?y?k ?skender), Partlar, Sasaniler, Bizanslar, Sel?uklular, ?lhanl?lar, Celayiro?ullar?, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanl?lar hakim olmu?lard?r. Ne Yenir: Murtu?a (kahvalt?l?k), cac?k (kahvalt?l?k), ilitme, ek?ili, senseger gibi yemek t?rleri ile ?nl? Van otlu peyniri y?reye ?zg? yemeklerdir. Van peyniri (otlu peynir), i?erisine mahalli otlar kat?larak yap?lan g?zel kokulu ve son derece lezzetli bir peynirdir. Yaz sonuna do?ru k?plere bas?larak topra?a g?m?l?r, k?? i?in saklan?r. Ayr?ca, Van g?l?nden ??kar?lan Van bal??? (inci kefali) mutlaka yenmelidir. Van bal???, Van g?l?n?n sodal? suyuna uygun "inci kefali" diye adland?r?lan, bol havyarl? bir bal?k t?r?d?r. Az k?l??kl? olan bu bal?k olduk?a lezzetlidir. Ne Al?n?r: Van' da al??veri? etkinliklerinin merkezini, turistik, hat?ra e?ya al?m-sat?mlar? olu?turur. ?zellikle d?nyaca ?nl? olan Van ve ?evresinde dokunan kilimler b?y?k ilgi g?rmektedir. Turizm mevsimi ile beraber her t?rl? hal? - kilim ve el sanatlar?, s?s e?yalar? ?ehir merkezindeki hal? ve kilim galerinden sat?n al?nabilir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri van

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Akülü Tork Anahtarı