Fotoselli Kap? Zonguldak | Fiyatlar? | Bilgi | Servis | Zonguldak

Fotoselli Kap? Zonguldak / Fiyatlar?

Fotoselli Kap? Zonguldak

?retici firma garantisi, kalite ve ekonomik fiyatland?rma imkanlar? ile otomatik kap? Zonguldak firmas?y?z. Fotoselli Kap? Zonguldak aramalar?n da google da kar??n?za ??kacak olan firmam?z, Yana kayar cam kap?lar, teleskopik kap?lar, d?ner kap?lar, hermetik kap?lar, 90 derece a??l?r ve Cam Giyotin sismtemleri yapmaktad?r. Zonguldak i?i Fotoselli Kap? uygulama sat?? noktalar?m?z; Alapl?, ?aycuma, Devrek, Ere?li ve G?k?ebey.

Fotoselli Kap?lar, Mekanlar?n mimari g?r?nt?lerine g?re ayarlanan, ?zel profil sistemli, estetik ve yenilik?i ??z?mler sunuyoruz. Alan?n ihtiyac?na g?re ?retilerek montaj edilebilir. A??lma ve kapanma sistemi iste?e g?re radarl?, sens?r, el sens?rl? veya kumandal? olarak imal edilerek, opsiyonel ??z?mler ?retiyoruz. Kap?lar?m?z?n cam uygulamalar? iste?e g?re, lamine, tamperli, buzlu cam, renkli cam gibi se?enekler mevcuttur.

Teknik ?zellikler / Technicial Specifications
Mikropreses?r ?niteli / The microprocessor unit
Otomatik olarak a??lma kapanma / Automatically opening and closing automatically
Otomatik kapanma i?in bekleme s?releri (0-60 sn) / Waiting time for automatic closing ( 0-60 sec)
Mikrodalga veya infared radar sens?rl? a??lma / Opening the microwave or infrared radar sensor
Emniyet fotoseli / Safety photocell
Buton kontroll? / Button control
120-450 kg kap? a??rl??? ta??ma kapasiteli / 120-450 kg door weight carrying capacity
3000mm'ye kadar ula?abilen net giri? a??kl??? / Which can reach up to 3000 mm input aperture
1.4 m/sn'lik ?ift kanat a??lma h?z? / 1.4 m / sec, double wing opening speed
Acil saumlarda el ile kullanma imkan? (manuel a??l?m) / The possibility of using manually in case of emergency (manual opening)
Ortam? toz ve di?er d?? etkenlerden koruyan ?zel profil, fitil ve f?r?a sistemi. / Custom profiles , seals and brush system that protects the environment from dust and other external factoyseri.


Opsiyonlar / Options
Elektronik kilit / Electronic locks
D?z yana kayar i?in" Panik ??k?? sistemi" / For straight sliding " Panic Exit System"
Elektrik kesilmelerinde kap?n?n al??mas?n? sa?layan batarya / Battery enables the door to get used to the power failure
Renk alternatifleri / Colour alternatives
De?i?ik cam se?enekleri / Different glass options
T?m access kontrol se?enekleri / Full access control option

Ere?li M?zesi Adres: Atat?rk K?lt?r Sitesi Ere?li - Zonguldak Tel: (372) 312 03 62 Halil Pa?a Kona?? Zemin + 3 katl?, orta sofal? plan tipinde ve kargir olan yap?, 19. y?zy?l sonlar?na do?ru kentin ileri gelenlerinden Halil Pa?a Karamahmuto?lu taraf?ndan yapt?r?lm?? ve antik spoli malzemelerden de yararlan?larak ilgi ?ekici hale getirilmi?tir. Bir d?nem ortaokul ve K?z Meslek Lisesi olarak da kullan?lan yap?, 1988 y?l?nda K?lt?r Bakanl???'na tahsis edilmi? ve 1989 y?l?nda ba?lanan restorasyonu 1998 Mart ay?nda bitirilmi?tir. 1988 y?l? Eyl?l ay?ndan itibaren Atat?rk K?lt?r Merkezi'nde faaliyetlerini s?rd?ren Ere?li M?ze M?d?rl???, 17.3.1998 tarihinde restorasyonu tamamlanan Halil Pa?a Kona??'na ta??nm??t?r. Te?hir-tanzim ?al??malar? tamamlanan binan?n zemin kat? idar? b?l?m olarak kullan?lmaktad?r. Zonguldak Fotoselli Kap? M?zenin birinci kat?nda, Ere?li ve ?evresinde toplanan Grek, Roma, Bizans d?nemlerini yans?tan mermer mezar stelleri, pi?mi? toprak amphoralar, fig?rl? mermer s?tun ba?l?klar?, cam kaplar ve tak?lar, ?e?itli madeni eserler ve pi?mi? topraktan yap?lm?? kaplar, kandiller, dokuma a??rl?klar? ve fig?rinlerden olu?an arkeolojik eserler ile Lidya, Grek, Roma, Bizans, Abbasi, Emevi, Sasani, Artuklu, Sel?uklu ve Osmanl? sikkeleri koleksiyonlar?ndan olu?an eserler te?hir edilmektedir. ?kinci katta ?e?itli erkek ve kad?n giysileri ile y?reye ?zg? bir dokuma olan "Elpek" kuma?? ve ipli?i, dokuma aletleri, mendil, boh?a, ?rt? gibi dokuma t?rleri, silahlar, tak?lar, m?h?rler t?t?nle ilgili e?yalar, tespih, saat, mutfak e?yalar?, ?l?? ve tart? aletleri ve yazma eserlerden olu?an y?resel etnografik eserler sergilenmektedir. ???nc? kat, d?nemine uygun d??enmi? m?ze-ev olarak d?zenlenmi?tir. M?ze bah?esinde ise, ?e?itli d?nemlere ait lahitler, s?tun ba?l?klar?, s?tun kaideleri, s?tunlar, yaz?tl? bir ta?, mimar? par?alar ve bir an?t mezardan olu?an ta? eserler sergilenmektedir. Plajlar 80 km'lik k?y? ?eridi boyunca ?ok say?da do?al plaj ve kumsal bulunmaktad?r. Do?u y?n?nden itibaren Sazk?y, Filyos, T?rkali, G?b?, Hisararkas?, Uzunkum, Kapuz, Karakum, De?irmena?z?, Il?ksu, Kire?lik, Armut?uk, Karadeniz Ere?li, Mevreke, Alapl? ve Kocaman mevkiileri yaz boyunca y?re halk?n?n ak?n etti?i kumsallard?r Mesire Yerleri Merkezde Ulutan Baraj G?l?, Ere?li'de K?z?lcap?nar Baraj G?l? ve G?l?? Baraj G?l?, ?atala?z? beldesinde bulunan Derek?y G?leti ile Karap?nar beldesinde bulunan ?obano?lu G?leti (18 ha) i?me suyu ya da sanayi ama?l? yapay g?llerdir. Bu g?llerin ?evresi y?re halk?nca g?n?birlik dinlenme alanlar? olarak kullan?lmaktad?r. Merkez Kokaksu mevkiinde bulunan Harmankaya, Kozlu beldesinde De?irmena?z? ve Ere?li'de G?ne?li ?elaleleri ilin en ?nemli ?a?layanlar? olup, trekking ama?l? olarak kullan?lmaktad?r Ma?aralar Cehennema?z? Ma?aras?, G?kg?l, K?z?lelma, ?na?z? ve Cumayan? Ma?aralar? g?r?lmeye de?erdir. Koruma Alanlar? Zonguldak - ?itdere Tabiat? Koruma Alan? Konumu: Bat? Karadeniz B?lgesinde, Zonguldak ili, Yenice il?esi, ?ekerme?e ve Dibekyan? mevkiinde yer almaktad?r. Saha 72.15 Ha. d?r. Ula??m: Sahaya Zonguldak-Ankara devlet karayolu Yeni?e sapa??ndan ayr?lan 45 km.lik yol ile ula??labilir. ?zellikleri: ?ok ?e?itli orman a?ac? t?rlerinin bir arada bulundu?u e?siz bir ekosistem ?zelli?i, Istranca me?esi (Quercus hartwvissiana) nin d?nyada e?ine ender rastlanan boy ve ?aptaki ?rneklerinin varl???, aralar?ndaki nesli tehlikeye d??m?? veya d??ebilir t?rlerinde yer ald??? e?siz yaban hayvanlar? toplulu?una sahip olmas? ?zelliklerini olu?turmaktad?r. Istranca me?esi (Quercus hartwvissiana), kay?n (Fogus orientalis), g?rgen (Carpinos betilus), g?knar (Abies bornm?lleriana), di?budak (Fraxinus excelsior), ak?aa?a? (Acer platano-ides),kara?am ((Pinus nigra), sar??am (Pinus sylvestris), porsuk (taxsus baccata), ?hlamur (Tilia tomentosa),kayac?k (Ostrya carpinifoli?), karaaa?a? (Ulmus campestris), ku?burnu (Rosa canina), ?vez(Sorbus aucuparia) sahada bulunan a?a? t?rleridir. Ba?l?ca hayvan t?rleri ise; geyik, karaca, ay?, domuz, kurt, tilki, sansar, ba?ak, yaban kedisi, tav?an, ?ulluk, tahta g?vercin, alakarga, atmaca, ispinoz ve kara tavuktur. Sportif Etkinlikler Avc?l?k: ?limiz av ve yaban hayat? anlam?nda da ?e?itlilik ve zenginlik g?stermektedir. ?zellikle Merkez, Devrek, G?k?ebey ve Karadeniz Ere?li civar?nda bulunan orman alanlar?nda ay?, domuz kurt, tilki, porsuk- ?akal- da? ke?isi, sincap, karaca, tav?an, gibi yaban hayvanlar? ve yaban ?rde?i, yaban g?vercini, ?ulluk, bakal gibi ku? t?rleri avlanmaktad?r. Akarsularda sazan, alabal?k, karabal?k ve mercan, denizde ise istavrit, hamsi, mezgit, palamut, barbunya gibi bal?klar avlanmaktad?r. Yaban hayat?na y?nelik avlanma daha ?ok hobi ya da bo? zaman faaliyeti olarak yap?lmakta iken, denizlerde yap?lan avlanma ise ticari ama?l? olarak ger?ekle?tirilmektedir. Bisiklet Turlar?: Ere?li ?evresinde bisikletli do?a gezileri d?zenlenmektedir. Ere?li-Armut?uk G?k?eler y?n?nde hem bisiklet gezisi i?in uygun e?ime sahip yol hem de yol g?zergah? boyunca tarihsel de?erleri ve do?al g?zellikleri g?rme ve izleme olana?? bulunmaktad?r. Olta Bal?k??l??? : Ba?ta Karadeniz olmak ?zere, Ulutan Baraj G?l?, K?z?lcap?nar Baraj G?l? ile Filyos Irma??, Devrek ?ay?, G?l?? ?ay? ve Alapl? ?ay? olta bal?k??lar?n?n ra?bet etti?i ba?l?ca yerlerdir. Ayr?ca Bostand?z?, Il?ksu mevkiilerinde bulunan dereler de olta bal?k??l??? yap?lmaktad?r. Da? Do?a Y?r?y???: Alapl?'da Bacakl? Yayla, B?l?kl? Yayla ve K?z Kula?? Yaylas?, Merkezde G?lda??, Esenlik, Beycuma Yayla Mevkii, Devrek'de Bostand?z?, Dirgine Vadisi ve Yedig?ller, G?k?ebey'de Pamukd?z? Mevkii da? do?a y?r?y??? yapmak isteyenlerin en fazla ilgi g?sterdi?i noktalard?r. Ayr?ca, Harmankaya, G?ne?li ve De?irmena?z? ?elalelerinin bulundu?u do?al g?zergah da, trekking ama?l? gezilerde ilk akla gelen yerlerdir. Yat??l?k: Her y?l Atak?y Marina taraf?ndan d?zenlenen Uluslararas? Karadeniz Yat Rallisi (Kayra) kapsam?nda, ralliye kat?lan yatlar Zonguldak ve Ere?li limanlar?na CO?RAFYA Olduk?a engebeli bir arazi ?zerine kurulmu? olan kent topraklar?n?n ?nemli bir b?l?m?n?, akarsu vadileriyle yer yer derin bir bi?imde par?alanm?? alanlar ve orta y?kseklikteki da?lar olu?turur. Bol ya???l? bir iklime sahip olan Zonguldak, akarsular bak?m?ndan da olduk?a zengindir. Filyos Irma??, Devrek Irma??, Alapl? Irma??, G?l?? ?ay? ve ?z?lmez Dereleri ilin en ?nemli akarsular?d?r. Karadeniz Ere?lisi' nde K?z?lcap?nar ve G?l??, Merkez'de Ulutan baraj g?lleri ile Karap?nar'da ?obano?lu, ?atala?z?'da ise Derek?y g?leti ilin yapay g?lleridir. ?l topraklar?n?n % 52'si ormanlarla kapl?d?r. Y?renin y?ksekliklerinde i?ne yaprakl?, daha a?a??larda yayvan yaprakl?, akarsu kenarlar?nda ise kavak, s???t gibi a?a?lar bulunmaktad?r. Bu ana ye?il dokuyu bol ?e?itli orman alt? bitki t?rleri tamamlamaktad?r. Zonguldak' da Karadeniz iklimi g?r?lmektedir. May?s - A?ustos aylar? aras?ndaki ortalama deniz s?cakl??? 20 C' dir. TAR?H?E Zonguldak ve ?evresi; Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Sel?uklu, Dani?mend, Candaro?ullar? ve Osmanl? d?nemleri ya?am??t?r. Zonguldak ?ehir merkezi, maden k?m?r?n?n bulunmas? sonucu 1849 y?l?nda yerle?im yeri olarak kurulmaya ba?lanm??t?r. NE YEN?R? Y?re mutfa?? a??rl?kl? olarak unlu (bu?day ve m?s?r unu) mamullerden yap?lan yemek t?rlerinden olu?maktad?r. Su b?re?i, kabakl? b?rek, bazlama, cizleme, g?zleme, k?me? ekme?i, pide t?rleri, tarhana ?orbas?, u?ma? ?orbas?, g?ce ?orbas?, malay? y?resel yemekler aras?nda sayabiliriz. Ere?li pidesi ve Osmanl? ?ile?i, ?aycuma yo?urdu, Devrek ??re?i ve simdi ile Zonguldak ormanlar?nda yeti?en kuzu kestanesi y?renin ad?yla ?zde?le?mi? yiyecekleridir.

Fotoselli Kap? Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

fotoseli kap? fiyatlar? sistemleri zonguldak

Marka Kalitesi

Upgate ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.

T?m G?venli?inizi D???n?yoruz!


Upgate Fotoselli Kap?lar?

Hayat?m?z? kolayla?t?ran otomatik kap?lar en ?st seviye g?venilir olmak zorundad?r. ?retim a?amas?ndan, uygulama a?amas?na ve sonras?na kadar olabilecek t?m senaryolar uzman ekibimiz taraf?ndan en ince ayr?nt?s?na kadar d???n?lm??t?r. Yaya trafi?inin kalabal?k oldu?u giri? ve ??k??larda hassas alg?layac?lar ve s?k??may? ?nleyici sens?rler kullan?lmaktad?r.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

90 Derece Otomatik Kapı

Ankara İç Mimarlık

Ankara Haber

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

Bez Çanta

Tarot Falı

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Hidrolik Tork Anahtarı